Informació general


Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Català i castellà.

Descripció


L'assignatura d'Anàlisi fílmica es troba dins de la matèria "Història" i consisteix en el pensament i l'aplicació de l'anàlisi de tipus textual a obres audiovisuals (pel·lícules, curtmetratges, sèries, etc.). L'assignatura dóna per adquirits els coneixements relatius a assignatures prèvies de les matèries Història, Comunicació, Expressió artística, Imatge i Empresa, amb què es relaciona: Història dels audiovisuals i videojocs, Llenguatge i expressió audiovisual, Il·luminació, Disseny gràfic, Guió audiovisual i Producció audiovisual. A més, l'assignatura comparteix una activitat d'avaluació amb l'assignatura Àudio i sonorització, de la matèria de so. 

L'objectiu fonamental de l'assignatura és fomentar la capacitat crítica i l'esperit analític dels i de les estudiants, perquè siguin capaços de reconèixer els diversos codis audiovisuals i culturals presents en obres tant clàssiques com contemporànies, i apreciar el seu funcionament. Posteriorment, podran aplicar el seu aprenentatge a les seves creacions.

 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la COVID-19.

D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura, les i els estudiants han de ser capaces de:

RA1: Conèixer, valorar i contextualitzar les principals obres audiovisuals i els seus autors

RA2: Exposar i redactar idees de manera argumentada i formalment correcta

RA3: Aprofundir i reflexionar sobre el cinema entès com a discurs

RA4: Observar les circumstàncies històriques, ideològiques i lingüístiques que condicionen l’audiovisual

A més, els estudiants han de ser capaços de:

RAC1: Identificar les impliacions de sentit i ideolòliques de les obres (inclou la representació de gènere)

RAC2: Organitzar-se com a grup per dur a terme treballs compartits

Metodologia de treball


L’assignatura s’estructura en 4h/setmana de sessions de teoria i 2h/setmana de sessions pràctiques de laboratori.

L’assignatura, per tant, combina classes teòriques (GRUP GRAN), classes pràctiques (GRUP PETIT) i hores d’aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM).

Les classes teòriques (GRUP GRAN) consisteixen tant en classes expositives, amb l’explicació dels continguts de l’assignatura i activitats aplicades, com seminaris de discussió, estudis de cas i tutories de projecte amb els estudiants. Algunes d’aquestes activitats poden realitzar-se sense previ avís i poden ser necessàries per al desenvolupament posterior dels treballs avaluables, dels exàmens i de les pràctiques de l’assignatura.

Les classes pràctiques (GRUP PETIT) consisteixen en la realització pràctica d’activitats individuals i/o de grup d'aprenentatge i avaluables. Cada activitat avaluable està pensada perquè abans els estudiants puguin realitzar una activitat d'aprenentatge similar que els permeti de practicar les habilitats requerides en les activitats avaluables. L’assistència a les classes pràctiques és necessària, i és obligatòria per a l’aprovació de les mateixes. A més, s’aprofiten les pràctiques per fomentar la competència transversal de treball en un equip interdisciplinari.

Les hores d'aprenentatge autònom (APRENENTATGE AUTÒNOM) consisteixen en el treball d’estudi individual de cada estudiant, que pot estar destinat tant a l’aprenentatge de continguts com a la producció de treballs, tant individuals com de grup, tant teòrics com pràctics. Aquestes hores inclouen l’estudi de casos, la recerca i la lectura crítica d’articles i materials proposats per l'equip docent.

 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctica, si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions que estableixen els protocols de seguretat.

Continguts


Continguts

1. Introducció: Processos d’anàlisi

 • Què és l’anàlisi fílmica?
 • Etapes de l’anàlisi

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

2. Anàlisi contextual

 • Context històric i de producció
 • El gènere cinematogràfic
 • Temes i missatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi contextual i narratiu

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

3. Anàlisi de la narració

 • Anàlisi semiòtica de la narració

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 2: Anàlisi contextual i narratiu

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

4. Anàlisi dels personatges

 • Anàlisi dels personatges

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

5. Anàlisi de la comunicació: el narrador

 • El marc comunicatiu
 • La focalització
 • Narrador i narratari

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

6. Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

 • Codis tecnològics
 • Codis visuals
 • Codis gràfics
 • Codis sonors
 • Codis sintàctics o de muntatge

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

7. Anàlisi de l’espai

 • Quin espai?
 • L'espai general i els sub-espais
 • Classificacions de l'espai

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

8. Anàlisi del temps

 • Quin temps?
 • Aspectes del temps: ordre, durada, freqüència
 • Tipus de construcció del temps

Activitats vinculades:

Activitats Pràctiques:

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic

Activitats de Teoria:

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula

Activitat 7: Examen teòric

 

Altres recursos:

Durant el curs es podran proporcionar altres recursos per profunditzar temes i continguts.

Recursos audiovisuals:

A l'inici del curs s'indicaran les pel·lícules que conformen la filmografia obligatòria de l'assignatura.

Activitats d'aprenentatge


Tant en les sessions teòriques com en les sessions pràctiques de l'assignatura, abans de realitzar una activitat d'avaluació, els estudiants duen a terme activitats d'aprenentatge preparatòries (exercicis, tutories, anàlisis de casos, discussions, etc.) amb el suport de l'equip docent. D'aquesta manera, poden adquirir les habilitats necessàries al desenvoupament de les activitats d'avaluació.

Les activitats d'aprenentatge preparatòries i les mateixes activitats d'avaluació s'organitzen en Activitats pràctiques i Activitats de teoria

 

Activitats pràctiques (40% nota final)

Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat (10% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 1

Competències relacionades: G3, E14

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA3

Descripció general: 

Activitat de pràctiques. Avaluació individual.

A partir del visionat de peces audiovisuals s’apliquen els coneixements teòrics per a la desconstrucció de la linealitat d'una obra.

L’activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l’assignatura. En la primera sessió (dia 1) es realitzen exercicis preparatoris en grup i en la segona sessió (dia 2) es duu a terme l'activitat d'avaluació individual. 

El lliurable final de l’activitat (dia 2) és individual.

Material de suport:

 • Vídeos proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Fitxa de desconstrucció de la linealitat d’una peça audiovisual assignat a classe el mateix dia (dia 2). La fitxa s’ha de lliurar en acabar la classe.

La nota obtinguda correspon al 10% de la nota final i és individual. 

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Identificar les parts lineals que conformen una peça audiovisual: seqüències, escenes, enquadraments, imatges
 • Analitzar les característiques de cada una de les parts identificades
 • Reconèixer i avaluar els signes de puntuació que lliguen les diverses parts
 • Obtenir el "guió a posteriori" d’una peça audiovisual

 

Activitat 2: Anàlisi contextual i narratiu (10% nota final)

Relació amb el temari: Continguts 2 i 3

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de les propostes de diversos títols audiovisuals, tant per part de l'equip docent com dels estudiants, es treballen els processos de cerca d’informació contextual i d'identificació dels temes, missatge (o idea temàtica), el gènere i d'elements narratius de les peces.

L’activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l’assignatura.

Durant la primera sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 3) es treballa en grup l'anàlisi contextual d'una pel·lícula amb el suport de l'equip docent. En finalitzar la primera sessió, s’assigna una pel·lícula a cada grup perquè en cerqui informació relativa al context, els temes, el missatge, el gènere i d'altres elements narratius fora de l'horari de classe. 

Cada grup ha de recollir la informació pertinent fora de l'horari lectiu i, durant la segona sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 4), dur a terme l’anàlisi contextual de la pel·lícula assignada i lliurar-ne la fitxa corresponent.

Material de suport:

 • Materials proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Fitxa d’anàlisi contextual i narratiu.

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants ha de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Cercar i presentar informacions contextuals d’una obra audiovisual
 • Identificar els temes i el missatge d’una obra audiovisual
 • Reconèixer el gènere d’una obra audiovisual
 • Identificar l'argument universal d'una obra audiovisual i d'altres elements narratius

 

Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic (10% nota final)

Relació amb el temari: Contingut 6

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de la consolidació dels coneixements teòrics i del visionat crític de talls audiovisuals, s’aplica l’anàlisi dels diferents codis a una escena o seqüència audiovisual.

L’activitat té una durada de dues setmanes, corresponents a dues sessions de pràctiques de l’assignatura.

Durant la primera sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 5), s’analitzen críticament escenes/seqüències proposades per l'equip docent. Llavors s’assigna una escena/seqüència a cada grup, que en cerca informació fora de l'horari lectiu i en duu a terme l’anàlisi dels codis cinematogràfics durant l’última sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 6). 

Material de suport:

 • Vídeos proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Fitxa d’anàlisi dels components cinematogràfics

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Reconèixer els codis visuals, gràfics, sonors i sintàctics
 • Analitzar escenes/seqüències audiovisuals de manera crítica

 

Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic (10% nota final)

Relació amb el temari: Continguts 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 8

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de pràctiques. Treball de grup.

A partir de l’anàlisi realitzada a l’Activitat 3, es guionitza i realitza la mateixa escena/seqüència analitzada, partint d’una nova proposta que tingui en compte els codis cinematogràfics, genèrics i narratius treballats en les classes teòriques.

L’activitat té una durada de tres setmanes, corresponents a tres sessions de pràctiques de l’assignatura.

Durant la primera sessió de practiques dedicada a l’activitat (dia 7), cada grup presenta una proposta alternativa de realització de la escena/seqüència assignada, redactant-ne el guió literari (si s’escau) i el guió tècnic necessaris al rodatge. Fora de l’horari de classe, i aprofitant també la segona sessió dedicada a l'activitat (dia 8), cada grup roda i munta la escena/seqüència proposada. Durant l’última sessió de pràctiques dedicada a l’activitat (dia 9) cada grup ha de presentar la seva proposta, mitjançant un visionat i un comentari sobre la comparació entre l’original i la proposta pròpia, amb la justificació pertinent.

Material de suport:

 • Vídeos proposats al laboratori
 • Ordinadors disponibles als laboratoris
 • Material per gravar i muntar (SERMAT)

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Escena/seqüència i suport de la presentació.

S’avaluaren tant l'escena/seqüència presentada com la mateixa presentació oral, els materials necessaris a la realització (guions) i el comentari del grup (contingut al suport de la presentació). El més important és la justificació que el grup fa del perquè de l'aplicació de certs codis.

La nota obtinguda pel grup correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Analitzar escenes/seqüències audiovisuals de manera crítica
 • Aplicar els codis cinematogràfics, genèrics i narratius en la ideació de escenes/seqüències audiovisuals
 • Triar el punt de vista adequat en una realització audiovisual
 • Aplicar adequadament el tractament de l’espai i del temps
 • Realitzar una peça audiovisual tenint en compte el tractament de gènere dels personatges

 

Activitats de teoria (60% nota final)

Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (10% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Al principi del curs, cada grup ha de triar una pel·lícula per realitzar-ne una anàlisi completa: anàlisi contextual, anàlisi de la narració, anàlisi dels personatges, anàlisi del llenguatge cinematogràfic, anàlisi de l’espai, anàlisi del temps, anàlisi de la comunicació.

Aquesta activitat és compartida amb l'assignatura Àudio i sonorització (Activitat 4: Treball d'anàlisi), ja que es treballa la mateixa obra audiovisual a totes dues assignatures. 

En acabar el curs, cada grup ha de lliurar el treball escrit d'anàlisi de la pel·lícula, seguint les indicacions donades per l'equip docent.

Material de suport:

 • Ordinadors amb accés a Internet i editor de text

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Anàlisi

La nota obtinguda correspon al 10% de la nota final.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces de:

 • Aplicar els coneixements adquirits mitjançant les sessions teòriques de l’assignatura
 • Contextualitzar correctament una obra audiovisual, cercant informació de manera adequada
 • Reconèixer els components narratius d'una obra audiovisual
 • Identificar solucions de posada en escena, rodatge i muntatge adients al gènere i els temes específics d’una obra audiovisual
 • Analitzar el tractament temporal i espacial en relació als objectius específics d’una obra audiovisual
 • Identificar i descriure el punt de vista present en una obra audiovisual, a partir de l'anàlisi de la resta d'elements
 • Relacionar les diferents facetes de l'anàlisi amb el component de sentit i ideològic d'una obra

 

Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula (10% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14, T2

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1, RAC2

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball de grup.

Els estudiants han de presentar, en grup, una vídeo-síntesi de l'Anàlisi d'una pel·lícula elaborada durant el curs (Activitat 5).

Aquesta activitat és compartida amb l'assignatura Àudio i sonorització (Activitat 4: Treball d'anàlisi), ja que es treballa la mateixa obra audiovisual a totes dues assignatures. 

Material de suport:

 • Material de gravació i muntatge (SERMAT)
 • Suport de la presentació (power point o similar)

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Enllaç a la vídeo-síntesi i presentació oral

La nota relativa a l’activitat correspon a un 10% de la nota final de l’assignatura.

Objectius específics:

En finalitzar l’activitat l’estudiant/a ha de ser capaç de:

 • Presentar un projecte tant a un públic especialitzat com no especialitzat
 • Aplicar de manera pràctica els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura
 • Aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura

 

Activitat 7: Examen teòric (40% nota final)

Relació amb el temari: Tots els continguts

Competències relacionades: G3, E14

Resultats d'aprenentatge relacionats: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC1

Descripció general:

Activitat de teoria. Treball individual.

En finalitzar el curs es realitza un examen teòric en què s'avalua el coneixement de tots els continguts tractats durant l’assignatura.

Els estudiants disposen de 2 hores per a la realització de la prova.

Es considera necessària una dedicació addicional de 8 hores d'aprenentatge autònom per preparar l'examen teòric.

Material de suport:

 • Enunciat de la prova

Lliurable i vincles amb l’avaluació:

Examen resolt

La nota és individual i correspon al 40% de la nota final de l’assignatura.

Objectius específics:

- En finalitzar l’activitat les i els estudiants han de ser capaces d’aplicar críticament els coneixements adquirits en el curs de l’assignatura

 

Normes de realització de les activitats

Per a cada activitat, l'equip docent informarà de les normes i condicions particulars que la regeixin, inclosos els terminis i els medis de lliurament.

No s’acceptaran lliuraments fora dels terminis que s'indiquin i mitjançant medis no especificats en les normes.

Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'alumnat de realitzar-les de manera individual. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no acompleixi aquest compromís.

Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part de l'alumnat que l'integra de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís. La responsabilitat dels resultats del treball és del grup, i no de les individualitats que el composen.

Les activitats lligades a les sessions teòriques de l’assignatura es presentaran a classe de teoria, tot i que s’hauran d’haver dut a terme mitjançant treball autònom dels estudiants fora de l’horari de classe.

Les activitats lligades a les sessions pràctiques de l’assignatura es duran a terme als laboratoris, tot i incloure també treball autònom dels estudiants fora de l’horari de classe.

En tots els treballs s’hauran d’identificar clarament les dades relatives a l’assignatura així com a l’activitat específica i el/s autor/s, segons indicacions de l'equip docent. 

Tant a les redaccions com a les presentacions es tindrà en compte tant el contingut com la forma, inclosa l’ortografia. Les errades ortogràfiques, sintàctiques i lexicals es penalitzaran segons els criteris indicats a cada activitat. Els treballs que no compleixin uns requisits mínims a nivell formal no seran avaluats i, per tant, es puntuaran amb zero punts.

Qualsevol activitat no lliurada es puntuarà amb zero punts.

Qualsevol activitat on es detecti plagi es puntuarà amb zero punts, al marge d'altres accions disciplinàries que es puguin posar en marxa.

Qualsevol activitat que no compleixi els requisits especificats a les normes es puntuarà amb zero punts.

 

En cas de confinament s'aplicaran els següents canvis: les activitats, debats o presentacions concebudes per a ser realitzades en modalitat presencial es realitzaran a través d'un sistema telemàtic (per a debats, reunions, tutories o presentacions).

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura es divideix en Activitats PràctiquesActivitats de Teoria

L’avaluació continuada implica dur a terme totes les activitats detallades en aquesta guia docent durant el curs.

L’avaluació continuada de les Activitats Pràctiques (40% de la nota final de l’assignatura) es realitza mitjançant quatre activitats:

 • Activitat 1: Deconstrucció de la linealitat (10% de la nota final)
 • Activitat 2: Anàlisi contextual i narratiu (10% de la nota final)
 • Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic (10% de la nota final)
 • Activitat 4: Anàlisi aplicada del llenguatge cinematogràfic (10% de la nota final)

És obligatòri aprovar les pràctiques per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura. És obligatòria l’assistència a com a mínim el 80% de les sessions de pràctiques per poder gaudir de l’avaluació continuada. S’acceptaran un màxim de dues faltes d’assistència justificades.

El contingut teòric s’avalua mitjançant les activitats següents:

 • Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (10% de la nota final)
 • Activitat 6: Vídeo-síntesi de l'anàlisi d'una pel·lícula (10% de la nota final)
 • Activitat 7: Examen teòric (40% de la nota final)

És obligatòri aprovar l'Examen teòric (Activitat 7) per gaudir de l’avaluació continuada i aprovar l’assignatura.

A la recuperació es podran recuperar les Activitats Pràctiques i l'Examen Teòric, però no les Activitats 5 y 6. Les Activitats Pràctiques i l'Examen Teòric es podran recuperar de forma separada i segons indicacions de l'equip docent a l'inici del curs.

 

Existeix la possibilitat d'acollir-se a una avaluació única, segons les següents condicions:

 1. Estarà restringida a estudiants repetidors o a casos molt justificats i validats pels docents.
 2. Les activitats es realitzaran de manera individual.
 3. No implica obligatorietat d'assistència al curs.
 4. Els lliuraments es realitzaran de forma conjunta a final del curs.

En aquesta modalitat es realitzen individualment les següents activitats (50% de la nota final):

 • Activitat 1: Desconstrucció de la linealitat (10% de la nota final)
 • Activitat 2: Anàlisi contextual i narratiu (10% de la nota final)
 • Activitat 3: Anàlisi del llenguatge cinematogràfic (10% de la nota final)
 • Activitat 5: Anàlisi d'una pel·lícula (20% de la nota final)

L'examen (50% de la nota final) es realitza amb normalitat a final de curs.

És necessari aprovar tant la mitjana de les activitats com l'examen per a aprovar l'assignatura.

 

En cas de confinament la prova final de l'assignatura també es farà a través d'un sistema telemàtic.

Bibliografia


Bàsica

Aumont, J., & Marie, M. (1990). Análisis del film. Paidós.

Casetti, F., & di Chio, F. (1991). Cómo analizar un film. Paidós.

Gaudreault, A., & Jost, F. (1995). El relato cinematográfico. Cine y narratología. Paidós.


Complementària

Balló, J., & Pérez, X. (1995). La llavor immortal: els arguments universals en el cinema. Empúries. 

Bazin. A. (2004). ¿Qué es el cine? Rialp.

Bordwell, D., & Thompson, K. (1995). El arte cinematográfico: una introducción. Paidós.

Cruz, C. (2013). Imágenes narradas. Cómo hacer visible lo invisible en un guión de cine. Editorial Círculo Rojo.

Cuevas, E. (1994). Notas sobre la ”teoría del autor” en ficciones audiovisuales. Communication & Society, 7(1).

Cuevas, E. (2001). Focalización en los relatos audiovisuales. Trípodos, 11, 123-136.

Genette, G. (1989). Palimpsestos. La literatura en segundo grado. Taurus.

Neira Piñero, M. R. (1998). El espacio en el relato cinematográfico. Análisis del espacio en un film. Archivum: revista de la facultad de filología, 48-49, 373-397.

Sánchez Noriega, J. L. (2006). Historia del cine: teoría y géneros cinematográficos, fotografía y televisión. Alianza.

Stam, R. (2001). Teorías del cine. Una introducción. Paidós.

Urrutia, J. (Ed. ) (1976). Contribuciones al análisis semiológico del film. Fernando Torres. 

VV. AA. (1995). Historia general del cine. Cátedra.

Zumalde, I. (2011). La experiencia fílmica. Cine, pensamiento y emoción. Cátedra.

Zunzunegui, S. (2007). Acerca del análisis fílmico: el estado de las cosas. Comunicar, 29(XV), 51-58. https://doi.org/10.3916/C29-2007-07