Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Castellano

El llenguatge de l'ensenyament de l'assignatura és el castellà així com la major part del material didàctic emprat. També es treballarà amb materials didàctics en anglès.

Els estudiants poden expressar-se lliurement en castellà, català o anglès. També es poden realitzar activitats laborals i pràctiques en qualsevol de les tres llengües.

Descripció


Aquesta assignatura aborda els principals conceptes de comptabilitat financera i de l'anàlisi econòmic/financer de les empreses.

L'assignatura està pensada i adaptada pels alumnes de l'últim any del grau en disseny i producció de videojocs i ÉS NECESSARI tenir coneixements bàsics de comptabilitat i una bona gestió de l'eina Excel.

El principal objectiu de l'assignatura és que els alumnes tinguin les eines necessàries per entendre els estats comptables de les empreses i poder realitzar l'anàlisi econòmic/financer de les mateixes.

Com a objectiu complementari de l'assignatura, els estudiants aprendran a realitzar el pla econòmic i financer dels projectes empresarials al sector dels videojocs.

Resultats d'aprenentatge


Al final d'aquest curs, els estudiants seran capaços de:

 • Entendre i aplicar els principals conceptes vinculats a la comptabilitat financera.
 • Llegir, comprendre e interpretar els documents que integren els Comptes Anuals presentats per les empreses.
 • Avaluar la situació econòmica/financera de les empreses tenint en compte la informació comptable disponible.
 • Realitzar un primer anàlisi econòmic/financer de les empreses.
 • Confeccionar el pla econòmic-financer d'un projecte empresarial.

Metodologia de treball


El curs es compon principalment de sessions teòriques i pràctiques.

Durant les sessions teòriques, els alumnes hauran de sotmetre's de forma individual a una avaluació continuada per part del professor (actitut i participació a classe, preguntes, respostes, etc.).

Durant les sessions pràctiques, els alumnes realitzen una sèrie d'activitats en equips de treball per competir per la nota final de pràctiques.

Al final del curs, els alumnes hauran de realitzar un examen final de forma individual.

També al final del curs, els alumnes hauran de realitzar i presentar en equips un treball de recerca.

Continguts


1. INTRODUCCIÒ

 • Empreses, transaccions i informació comptable/financera.
 • Conceptes bàsics de comptabilitat financera.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Simulació empresarial i comptable

 

2. ELS COMPTES ANUALS 

 • Introducció i criteris generals.
 • Balanç de Situació.
 • Compte de pèrdues i guanys.
 • Estats de Fluxos d'Efectiu.
 • Memòria i altres estats e informes comptables i financers.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Exercicis i problemes

 

3. ANÀLISI FINANCER

 • Liquiditat, Cobraments i pagaments i fons de maniobra.
 • Anàlisi de capitalització, endeutament i despeses financeres.
 • Anàlisi de rendiment, rendibilitat i eficiència operativa.
 • Anàlisi d'autofinançament i política de dividends.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Anàlisi comparatiu DIGITAL LEGENDS y MERCURY STEAM.

 

4. PLA FINANCER 

 • Introducció i conceptes bàsics.
 • Pla d’Inversions.
 • Projecció d'ingressos.
 • Pressupost de despeses.
 • El pressupost de tresoreria i les necessitats financeres.
 • El finançament del projecte empresarial.
 • Anàlisi econòmic i financer del projecte empresarial.

ACTIVITAT PRÀCTICA: Pla financer projecte empresarial.

.

Activitats d'aprenentatge


Durant les sessions teòriques el professor presentarà i explicarà els components del contingut del curs i els estudiants realitzaran o participaran en diverses activitats per enfortir la comprensió dels conceptes explicats pel professor: lectures d'articles i diversos textos, càpsules de vídeo informatives, discussions obertes d'idees, sessions de brainstorming, presentacions i exposicions.

Durant les sessions pràctiques els estudiants realitzaran per equips tres tipus d'activitats: (i) una simulació empresarial i comptable, (ii) exercicis i problemes relacionats amb els comptes anuals de les empreses i (iii) un anàlisi financer comparatiu relacionat amb dos casos d'estudi reals del sector dels videojocs a Espanya (DIGITAL LEGENDS, SL y MERCURY STEAM, SL).

En finalitzar els curs, cada equip ha de realitzar i presentar el treball final de l'assignatura. Per al treball final cada equip haurà de:

 • Realitzar i presentar el pla financer d'un projecte empresarial dins el sector dels videojocs.

Un cop finalitzat el curs, els estudiants hauran de:

 • Realitzar de forma individual l'examen final de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


Per tant, el pla d'avaluació de l'assignatura és el següent:

 • ACTIVITATS PRÀCTIQUES (per equips) = 30%.
 • TREBALL FINAL (per equips) = 30%.
 • EXAMEN FINAL (individual) = 40%.

Per tal de fer la mitjana amb la resta de notes,  l'estudiant ha de treure com a mínim un 4 a l'examen final. Si no és així, l'estudiant s'haurà de presentar a un examen de recuperació on s'examinarà de nou del contingut teòric (no es podrà recuperar nota de les pràctiques ni del treball).

A l'examen de recuperació, la nota mínima per fer la mitjana és també d'un 4. La nota de les pràctiques i del treball final no es podrà recuperar donat que formen part de les activitats d’avaluació contínua de l'assignatura. La nota final resultant del càlcul de la mitjana entre les pràctiques, el treball final i l'examen final ha de ser igual o superior a 5 per aprovar l'assignatura.

Bibliografia


Bàsica

Amat, O. (2008). "Análisis económico-financiero". 20ª edición, Gestion 2000.

Annual Report (2016). “Ubisoft Entertainment.” https://www.ubisoft.com/en-US/company/investor_center/annual_report.aspx

Depósito de Cuentas Anuales (2016). “Digital Legends, SL.” Registro Mercantil de Barcelona. DISPONIBLE EN CAMPUS.

Depósito de Cuentas Anuales (2016). “Mercury Steam, SL.” Registro Mercantil de Tudela, Navarra. DISPONIBLE EN CAMPUS.

Plantilla en hoja de cálculo para la realización del plan financiero. DISPONIBLE AL CAMPUS.


Complementària

“Análisis financiero y económico de la empresa.” https://economiadelaempresa.files.wordpress.com/2011/04/unidad-10-anc3a1lisis-financiero-y-econc3b3mico-de-la-empresa.pdf

“TEMA 10. Análisis económico y financiero.”  http://malaga2.sagradocorazonmalaga.com/ArchivosColegios/esclavas/scorazonmalaga2/Archivos/Economia%202/TEMA%2010.doc

Albelda, E. y Sierra, L. (2015). "Introducción a la contabilidad financiera. Ejercicios básicos." Pirámide. 

Amat, O. (2003). "Supuestos de análisis de estados financieros. Ejercicios y casos resueltos". Gestión 2000. 

Montero M. (2010). “TEMA 10. Análisis financiero de la empresa”.  SlideShare. https://es.slideshare.net/martamonterobaeza/tema-10-anlisis-financiero

Montero M. (2010). “TEMA 11. Análisis económico. La rentabilidad de la empresa”.  SlideShare. https://es.slideshare.net/martamonterobaeza/tema-11-rentabilidad

Montero M. (2010). “TEMA 9. El patrimonio y las cuentas de la empresa”.  SlideShare. https://es.slideshare.net/martamonterobaeza/tema-9-patrimonio-y-cuentas-de-la-empresa