Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Competències que es treballen


Bàsica

 • Aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació, d'una forma professional per obtenir competènices que es demostren per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi

   


General

 • Adquirir la formació científica bàsica aplicada a l'activitat física i a l'esport en les seves diferents manifestacions

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport


Transversal

 • Utilitzar les fonts del coneixement científic certificat en l'àmbit de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   


Específica

 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

Descripció


L'anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport presenta les bases de la anatomia humana i de l'anatomia funcional a través d'un estudi conceptual, històric, metodològic i terminològic de l'anatomia. També es realitzarà un estudi de les formes, estructures i funcions dels diferents elements de l'aparell locomotor, cardiovascular, respiratori i del sistema nerviós. Aquest darrer tindrà un tractament exclusiu de les estructures més importants en relació al moviment.

Per tant, l'objectiu principal de l'assignatura serà el de capacitar l'alumne/a perquè estigui en condicions d'entendre el mecanisme de funcionalitat de l'aparell locomotor i conegui la morfologia dels òrgans més importants de l'anatomia sistemàtica. 

Resultats d'aprenentatge


Identificar els principals fets històrics de l’anatomia, fisiologia, i biomecànica, així com saber reconèixer els mètodes d’estudi i tècniques de registre més utilitzades en aquestes disciplines i interpretar les seves dades i gràfiques

Identificar els aspectes morfològics en els que es basa el moviment humà, així com utilitzar i explicar amb precisió la terminologia anatòmica.

Analitzar els moviments i interpretar la participació de les articulacions i els músculs implicats, així com els altres factors que els determinen.

Metodologia de treball


 

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

Sessions presencials a l'aula

2,4

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Treball autonom

3,6

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

 

Continguts


1 Dl 24 setembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Presentació de l'assignatura  Tema 1. Definició d'Anatomia. Estudis anatòmics
2 Dt 25 setembre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 1
3 Dt 25 setembre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 1
4 Dt 25 setembre 12:15 - 14:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 1
5 Dx 26 setembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 2. Estudi ossi de l'extremitat superior
6 Dl 1 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 3. Estudi articular de l'espatlla
7 Dt 2 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 2 i 3
8 Dt 2 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 2 i 3
9 Dt 2 octubre 12:15 - 14:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 2 i 3
10 Dx 3 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 4. Estudi articular del colze
11 Dl 8 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 5. Estudi articular del canell i la mà
12 Dt 9 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 4 i 5
13 Dt 9 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 4 i 5
14 Dt 9 octubre 12:15 - 14:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 4 i 5
15 Dx 10 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 6. Músculs de l'espatlla. Músculs que actuen sobre la cintura escapular
16 Dl 15 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 7. Estudi muscular del braç
17 Dt 16 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 6 i 7
18 Dt 16 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 6 i 7
19 Dt 16 octubre 12:15 - 14:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 6 i 7
20 Dx 17 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 8. Estudi muscular de l'avantbraç.  Tema 9. Estudi muscular canell i la mà
21 Dl 22 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 10. Estudi ossi de l'extremitat inferior. Tema 11. Estudi articular pelvis i maluc 
22 Dt 23 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Temes 8 - 11
23 Dt 23 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Temes 8 - 11
24 Dt 23 octubre 12:15 - 14:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Temes 8 - 11
25 Dx 24 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 12. Estudi articular del genoll
26 Dl 29 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 13. Estudi articular de la cama i complex articular del peu i turmell
27 Dt 30 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 12 i 13
28 Dt 30 octubre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 12 i 13
29 Dt 30 octubre 12:15 - 14:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 12 i 13
30 Dx 31 octubre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 14. Estudi muscular de la pelvis. Tema 15. Estudi muscular de la cuixa
31 Dl 5 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 16. Estudi muscular de la cama, peu i turmell. Tema 17. Estudi ossi del tronc
32 Dt 6 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Temes 14 - 17
33 Dt 6 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Temes 14 - 17
34 Dt 6 novembre 12:15 - 14:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Temes 14 - 17
35 Dx 7 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 18. Caixa toràcica. Tema 19. Columna vertebral. Tema 20. Art. Costovertebrals
36 Dl 12 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 21. Músculs tronc. Tema 22. Músculs tòrax. Tema 23. Músculs abdominals 
37 Dt 13 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Temes 18 - 23
38 Dt 13 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Temes 18 - 23
39 Dt 13 novembre 12:15 - 14:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Temes 18 - 23
40 Dx 14 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral X.Viñals Tema 24. Aparell cardiovascular cor
41 Dl 19 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral X.Viñals Tema 25. Aparell cardiovascular (principals venes i arteries)
42 Dt 20 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 24 i 25
43 Dt 20 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 24 i 25
44 Dt 20 novembre 12:15 - 14:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 24 i 25
45 Dx 21 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral X.Viñals Tema 26. Aparell respiratori
46 Dl 26 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 27. Ossos del crani i Músculs del cap i coll
47 Dt 27 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 26 i 27
48 Dt 27 novembre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 26 i 27
49 Dt 27 novembre 12:15 - 14:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 26 i 27
50 Dx 28 novembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral X.Viñals Tema 28. Sistema nerviós Central
51 Dl 3 desembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Tema 29. Sistema nerviós Perifèric
52 Dt 4 desembre 10:15 - 12:00 Pràctica Ll. Guirao Pràctica. Tema 28 i 29
53 Dt 4 desembre 10:15 - 12:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 28 i 29
54 Dt 4 desembre 12:15 - 14:00 Pràctica X.Viñals Pràctica. Tema 28 i 29
55 Dx 5 desembre 8:15 - 10:00 Ll. Magistral Ll. Guirao Repàs examen

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.


Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


 

Sistema de calificació (Real decret 1125/2003, de 5 de septiembre, pel que s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions  en les titulacions universitaries de caràcter oficial i validesa en tot el territori  estatal): 0 - 4,9: Suspens (SS) 5,0 - 6,9: Aprovat (AP) 7,0 - 8,9: Notable (NT) 9,0 - 10: Excelent (SB) La qualificacio final de l'alumne es el resultat d'una avaluació continua a través de diferents  activitats avaluativas. L'aprovat de l'asignatura sobté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d'acord amb la seguent taula de ponderació

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs en grup

15%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Examen final teòric

50%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

Examen final imatges

20%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

 Avaluació continuada en pràctiques                  15%           CB2, G2, G6, G11, T3, T4.

 

Quan la qualificació de l’assignatura sigui d’Excel·lent (nota superior a 9 punts) els docents de l’assignatura podran considerar si l’alumne opta a obtenir la qualificació de matrícula d’honor (MH)).

L'examen final comprendrà la totalitat dels continguts i es realitzarà en acabar l'assignatura, durant el període avaluador del trimestre en el qual s’imparteix i/o durant el període de recuperació.

Per presentar-se a l'examen, l'alumne haurà de tenir un minín d'un 80% de l'assitència en les classes pràctiques

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

Recuperació

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura.

Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

En la nota de recuperació el 30% relacionat amb les notes dels treballs grupals i avaluació continuada en pràctiques es manté

Activitat Avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

 Examen

70%

CB2, G2, G6, G11, T3, T4.


Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma i la Guia d’activitats.

 

Classes pràctiques

Per cada part teòrica es farà una part pràctica obligatòria

Per presentar-se al l'examen, l'alumne haurà de tenir un minín d'un 80% de l'assitència en les classes pràctiques

 

Activitats en grup

El treball en grup forma part de l’avaluació continuada. A l’aula de l’assignatura hi seran les indicacions de les mateixes.

 

Possibilitat d’obtenció de Matrícula d’Honor

Quan la qualificació final de l'assignatura sigui d'Excel·lent (de 9 a 10 punts), l’alumne/a podrà optar a obtenir la qualificació de matrícula d'honor (MH).

Segons la normativa acadèmica de la UPF, el nombre màxim de MH possibles en una assignatura és del 5% en relació al total d’alumnes matriculats a la mateixa.

Bibliografia


Bàsica

 

Atlas de Anatomía Humana. 3 tomos. Anastasi G, Gaudio E, Tacchetti C, Rodríguez Baeza A. Ergon Edi-Ermes 2018.

Atlas de Anatomía Netter. 5ª Edición. Editorial Masson 2011

Paulsen, F., y Waschke, J. (2012). Atlas de Anatomía Humana Sobotta (23a ed.). Barcelona: Elsevier.


Complementària

Calais-Germain, B. (1994). Anatomía para el movimiento. Barcelona: La Liebre de Marzo.

Delavier, F. (2012). Guía de los movimientos de musculación: descripción anatómica (6a ed.). Barcelona: Paidotribo.

Floyd, R.T. (2008). Manual de cinesiologia estructural (bicolor). Barcelona: Paidotribo.

Gray. Anatomía para estudiantes. 3ª Edición. Editorial Elservier 2015

Guillén, M. y Linares, D. (2002). Bases biológicas y fisiológicas del movimiento humano. Madrid: Médica Panamericana.

Jacob, S. (2003). Atlas de anatomía humana. Madrid: Elsevier Science.

Lloret, M. (2000). Anatomía aplicada a la actividad física y el deporte (2a ed.). Barcelona: Paidotribo.