Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Maddalena Fedele
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Descripció


L'assignatura consisteix en una introducció a l'animació i efectes especials realitzats principalment amb l'eina actual més important, el software Adobe After Effects. Es realitzen peçes de motion design, motion graphics així com l'aplicació d'efectes visuals a processos de posproducció videogràfica. Tanmateix s'estudien la funció creativa de l'animació i els efectes visuals al context de l'art, la funció comunicativa al context dels mitjans de comunicació i comercial al món de la publicitat. S'aborden els processos creatius de l'animació i dels efectes especials tenen en compte l'evolució de les tecnologies de la imatge, les tecnologies de la comunicació, el paradigma cultural i els imaginaris de la societat en la qual s'inscriu i la relació entre cultura i economia.

Resultats d'aprenentatge


En finalitzar el curs l'estudiant haurà d'haver assolit coneixements avançats i comprendre aspectes teòrics, pràctics i metodològics al camp de l'animació i la postproducció d'efectes especials. 

Serà capaç de reconèixer quines són les necessitats per produir una peça d'animació i/o efectes especials i de resoldre problemes propis de l'àmbit professional especialitzat. Haurà de ser capaç de conceptualitzar i produir una peça breu de motion graphics utilitzant Adobe After Effetcs com a eina principal. Haurà de poder assolir coneixements tècnics sobre l'eina principal, Adobe After Effects

Serà capaç d'aportar idees creatives i  innovadores, per això haurà d'entendre la importància de la direcció d'art en aquesta àrea.

Podrà entendre que la creació de productes d'animació es troben en processos socials, científics i ètics i s'ha de poder elaborar reflexions entorn d'aquesta condició.

Haurà de ser capaç de conceptualitzar i produir l'aplicació d'efectes especials en la postproducció i més enllà, podran desenvolupar-se en situacions compleixes que necessiten noves solucions tant a l'àmbit acadèmic com al laboral o professional.

Podrà comunicar a tot tipus de públics els seus coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions del món de l'animació i els efectes especials.

Tindrà la capacitat d'identificar les necessitats d'auto aprenentatge i necessitats formatives per continuar avançant i millorant en el camp de l'animació i els efectes especials.

 

 

Metodologia de treballEls continguts teòrics s'exposaran en sessions amb tot el grup d'estudiants. Les parts més pràctiques es desenvoluparan al laboratori en grups petits.¿Durant tot el curs es resoldran exercicis breus i puntuables tant per la part pràctica com per la teòrica. En les sessions programades es donaran les eines necessàries per a poder resoldre aquestes activitats, tot i que s'espera que l'estudiant i estudianta les finalitzi més enllà de les hores de laboratori, doncs, en el temps necessari d'aprenentatge autònom.¿Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a la lectura i recerca dels continguts teòrics proposats a classe, la realització d'exercicis i de treballs proposats dins i fora de l'aula, l'estudi de manuals necessaris per poder fer les pràctiques, la redacció dels informes-memòries de les pràctiques i treballs, la resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge i l'estudi i preparació dels exàmens. Sempre que es consideri escaient es posarà a disposició dels estudiants activitats i eines de caràcter totalment opcional que l'ajudin a preparar i a preparar-se per a les de caràcter obligatori. 
 

Continguts


Tècniques d'animació

Dedicació: 6h Grup gran: 6h

Descripció:

En aquest mòdul s’aborda les diferents tècniques d’animació situades als contextos socials i artístics on es desenvolupen. Es repassaran conceptes ja treballats en les assignatures anteriors d'animació i es veurà amb més detall el motiu de l'elecció de la tècnica que hi ha darrera cada peça, per damunt de la manera de fer servir la tècnica en si. Es veuran, amb exemples, les diferents possibilitats que presenta i els diferents estils que hi ha.

 

Procés de producció

Dedicació: 6h Grup gran: 6h

Descripció:

L'objectiu és donar una base en direcció artística i creativa de tots els passos a seguir per produir diferents tipus d'animació; quina és la documentació necessària, com es complementa i es gestiona entre els equips de treball i rols de la producció, en quina fase entra cada element i persona, etc. Serà el mòdul que servirà a l'estudiant per començar a prendre decisions, veure els resultats i analitzar les possibles conseqüències que això comportaria si es treballés en un estudi o productora.

 

Aplicacions

Dedicació: 6h Grup gran: 6h

Descripció:

És el punt on l'estudiant veurà els vessants comercials i artístiques del sector de l'animació. L’animació i els efectes especials estan presents a publicitat, tant per a tv com per internet (motion graphics) als mitjans de comunicació (des de chyrons fins a infografies periodístiques), al cinema (open tittles) i al món de l’art (videocreació)

 

Direcció d'art

Dedicació: 6h Grup gran: 6h

Descripció:

En aquest mòdul es treballa la part que ha de realitzar la persona encarregada de la  direcció d’art. Des dels mètodes de recerca i  localització de referències per a la conceptualització de la peça, el tractament estètic i les tècniques necessàries.

Per altra banda es treballaren els aspectes de la producció com són l'elecció d'eines, l'organització del calendari, de l'equip tècnic i humà.
 

Visionat

Dedicació: 6h Grup gran: 6h

Descripció:

Aquest és un mòdul que s'anirà treballant al llarg de tot el curs. Es tracta d'exemplificar a través de visionats i debats el treball i els coneixements que s'adquireixen a classe en el dia a dia.

Activitats d'aprenentatge


Exercicis petits i pràctics: introducció a les eines tècniques

Exercicis pràctics: introducció a la direcció artística

Realització de peces d'animació i efectes especials aplicats al cinema, la comunicació, la publicitat i la videocreació 

Recerca de referents artístics i exposició en classe

Realització de dossier, memòria i storyboard d'un projecte d'animació de motion graphics

Sistema d'avaluació


L'avaluació consta de tres parts:

- Exercicis participatius, encàrrecs dins l'aula, i entregues de petit format: 30% de la nota
- Exercicis de pràctiques: 30%
- Projecte individual: 40%

Donat el contingut de l'assignatura, a la realització de les peces es valorarà:
-la conceptualització
- la investigació i la recerca de referents
-la capacitat de resolució tècnica
-la formalització i la creativitat

 

Bibliografia


Bàsica

 

Brarda, María. Motion Graphics Design. La dirección creativa en branding de TV. Barcelona. Gustavo Gili, 2016

Betancourt, M. The History of motion graphics: from avant-garde to industry in the United Estates. Rockville, Md.: Wildside Press, 2013

Byrne, Bill. 3D motion graphics for 2D artists [Recurs electrònic] : conquering the 3rd dimensión, 2012

http://cataleg.upc.edu/record=b1424786~S1*cat

Crook, I., & Beare, P. Fundamentos del Motion Graphics. Principios y pra´cticas de la animacio´n gra´fica. Barcelona: Promopress, 2017.

Hernández Martínez, Irene, Redisseny d'imatge corporativa i videografisme d'una TV local. Proyecto/Trabajo final de carrera, 2009

Meyer, Trish. After Effects apprentice : real-world skills for the aspiring motion graphics artist / Trish & Chris Meyer, 2013

http://cataleg.upc.edu/record=b1441518~S1*cat

Meyer, Trish. Creating motion graphics with After Effects : [essential and advanced techniques] / Trish & Chris Meyer, 2010

http://cataleg.upc.edu/record=b1442300~S1*cat

Selby, A. La Animación, Editorial Blume, 2013

VVAA. Estéticas de la animación, Maia Editores, 2010

Welles, P. Fundamentos de la animación. Editorial Parramón, 2009

Wright, Steve. Compositing visual effects: essentials for the aspiring artist. Waltham, Massachusetts, Estados Unidos: Focal Press, 2011.

 


Complementària

Cotta Vaz, Mark; Barron, Craig. The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting. California: Chronicle Books, 2004

Mattingly, David B. The Digital Matte Painting Handbook. Chichester, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd., 2011.