Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L'animació i els efectes especials són procediments presents a contextos molt diversos, des del cinema de ficció, la publicitat, l'àmbit educatiu o el món de l'art fins als videojocs i els entorns web i mòbil. L'objectiu és conèixer les diferents aplicacions a partir de l'adquisició de coneixements creatius i processals fonamentals i obtenir una capacitació tècnica per a això. Aquestes habilitats tècniques estan centrades en l'eina actual més important, el software Adobe After Effects, ja que possibilita tant la creació i animació digital en 2D, com la mescla de diferents tècniques analògiques i digitals o la integració de peces modelades en 3D mitjançant altres aplicacions. Tanmateix aquest programari permet l'aplicació de certs efectes especials com operacions de correcció de vídeo, màscares, clonats, cromes entre d'altres. Allò anomenat com efectes visuals es realitzen amb altres procediments i softwares que no es contemplen en aquesta assignatura a la pràctica però sí que s'estudia en l'àmbit teòric. També s'estudien la funció creativa de l'animació i els efectes visuals al context de l'art, la funció comunicativa al context dels mitjans de comunicació i comercial al món de la publicitat. S'aborden els processos creatius de l'animació i dels efectes especials tenint en compte l'evolució de les tecnologies de la imatge, les tecnologies de la comunicació, el paradigma cultural i els imaginaris de la societat en la qual s'inscriu i la relació entre cultura i economia. 

Resultats d'aprenentatge


Resultats relacionats amb l'assignatura:

 • RA1 Entendre l'art darrere d'una animació, sigui la tècnica que sigui
 • RA2 Transferir conceptes d'animació a altres formes audiovisuals (cinema, televisió, fotografia, etc.)
 • RA3 Conèixer el rol del/de la director/a d'art.
 • RA4 Desenvolupar la creativitat del/de l'estudiant.

Resultats complementaris:

En finalitzar el curs l'estudiant haurà d'haver assolit coneixements avançats i comprendre aspectes teòrics, pràctics i metodològics al camp de l'animació i la postproducció d'efectes especials. Haurà de ser capaç de:

 • RAC5 Reconèixer quines són les necessitats per a produir una peça d'animació i/o efectes especials i de resoldre problemes propis de l'àmbit professional especialitzat.¿
 • RAC6 Conceptualitzar i produir una peça breu de Motion Graphics utilitzant Adobe After Effetcs com a eina principal. 
 • RAC7 Aconseguir coneixements tècnics sobre l'eina principal, Adobe After Effects 
 • RAC8 Identificar les necessitats d'auto aprenentatge i les necessitats formatives per a continuar avançant i millorant en el camp de l'animació i els efectes especials.
 • RAC9 Incorporar la perspectiva feminista al món de l'animació i dels efectes especials

Metodologia de treball


40h presencials a l'aula dedicades a:

- Sessions de classe expositives basades en l'explicació del/de la professor/a.
- Conferències.
- Presentacions de temes per part d'els/les alumnes/as.
- Debats, anàlisi i reflexió, fòrums.

20h presencials dedicades a:

- Pràctiques realitzades en aules d'informàtica per a aprofundir en els conceptes explicats en les classes teòriques i seminaris mitjançant la seva aplicació a casos reals.

81h no presencials a l'aula dedicades a l'aprenentatge autònom:
- Realització de treballs individuals o en grup.

9h no presencials a l'aula dedicades a l'aprenentatge dirigit:
- Tutories no presencials per a les quals el/la alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet del Tecnocampus. 

Tots els conceptes teòrics s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes i a discreció de la professora també es resoldran exercicis puntuables. 
Els conceptes de caràcter més pràctic es treballaran al laboratori (grups petits). En les sessions programades es donaran les eines necessàries per a poder resoldre aquestes activitats tot i que s'espera que l'estudiant i estudianta les finalitzi més enllà de les hores de laboratori en el temps necessari d'aprenentatge autònom.
Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a fer una lectura dels apunts de la classe teòrica corresponent la realització d'exercicis i de treballs proposats fora de l'aula, l'estudi de manuals necessaris per poder fer les pràctiques, redacció dels informes i memòries de les pràctiques i treballs, resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge i l'estudi i preparació dels exàmens parcials.
Per a cada contingut s’ampliarà la bibliografia (bàsica i complementària), referències web (materials gràfics, bancs d’imatges, de tipografia, etc.) així com es proveirà a l’estudiant o estudianta d’articles i informacions/guies de revistes especialitzades a consultar amb regularitat.

Continguts


1. Història de l’animació i tendències contemporànies.

Dedicació: 6h Grup gran

Descripció: Recorregut des dels inicis de l'animació fins a l'actualitat on s'estudien amb més profunditat les tendències contemporànies.

 

2. Història dels Motion Graphics i tendències contemporànies.

Dedicació: 6h Grup gran

Descripció: Recorregut des dels inicis dels Motion Graphics fins a l'actualitat on s'estudien amb més profunditat les tendències contemporànies.

 

3. Història dels efectes especials i tendències contemporànies.

Dedicació: 6h Grup gran

Descripció: Recorregut des dels inicis dels efectes especials fins a l'actualitat on s'estudien amb més profunditat les tendències contemporànies.

 

4. Tècniques d'animació

Dedicació: 6h Grup gran

Descripció:  En aquest mòdul s'aborda les diferents tècniques d'animació situades als contextos socials i artístics on es desenvolupen, des del Stop Motion, l'animació experimental fins a l'animació digital en 2D i 3D. Es veurà amb més detall el motiu de l'elecció de la tècnica que hi ha darrere de cada cas així com les influències dels desenvolupaments tecnològic

 

5. Aplicacions

Dedicació: 6h Grup gran

Descripció:  És el punt on es treballa sobre les possibilitats  comercials i artístiques del sector de l'animació i els Motion Graphics. L’animació i els efectes especials estan presents a l'animació publicitària per a televisió i internet, als mitjans de comunicació i al periodisme, al web i les apps mòbils, al cinema de ficció d’animació, al cinema documental d’animació, als videojocs i al món de l’art entre els que destaquen la videocreació, la ficció experimental, el videoclip i les instal·lacions interactives.

 

6. Direcció d'art

Dedicació: 6h Grup gran

Descripció:  En aquest mòdul es treballa la part que ha de realitzar la persona o equip encarregats de la direcció d’art en un procés de creació d'animació  i efectes especials. Es treballa des dels mètodes de recerca i la localització de referències per a la conceptualització de la peça fins el el tractament estètic i les tècniques necessàries per portar a terme el projecte.

 

7. Procés de producció

Dedicació: 4h Grup gran

Descripció: L'objectiu és estudiar tots els passos necesaris a seguir per produir diferents tipus d'animació; quina és la documentació necessària, com es complementa i es gestiona entre els equips de treball i rols de la producció, en quina fase entra cada equip tècnic i creatiu. Així mateix s'estudien les diferències entre la producció d'animació creativa o de ficció respecte a l'animació dels Motion Graphics a l'entorn de la publicitat. Serà el mòdul que servirà a l'estudiant per començar a prendre decisions, veure els resultats i analitzar les possibles conseqüències que això comportaria si es treballés en un estudi o productora.

 

8. Eines per l'animació i els efectes especials

Dedicació: 20h Grups petits de laboratori

Descripció: En aquest bloc es posa en pràctica l'ús del programari Adobe After Effects. Com a programaris complementaris es fan servir Dragon Frame, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator i Cinema 4D. L'objectiu és aprendre des de la configuració dels projectes, la definició del fluix de treball, l'organització dels materials, l'aplicació d'operacions d'animació i aplicació d'efectes  fins a la finalització de la peça animada i els efectes especials aplicats. 

Activitats d'aprenentatge


Activitats d'aprenentatge autònom:

1.Creació i animació d'uns chyrons per un documental. (individual)

S’ha de crear un estil gràfic adequat a l'estil del producte proposat. Han de tenir suficient temps de lectura. Han de respectar l'àrea de seguretat per als textos en pantalla.

S’ha d’emprar Adobe After Effects i, si cal, Illustrator o Photoshop. Es pot fer ús d'eines i procediments analògiques com a part del procés (dibuix, pintura, etc...).

D'altra banda s'ha d'elaborar una memòria de 10 pàgines mínim seguint el document proposat a l'assignatura i ha de presentar almenys els següents punts sobre l'exercici realitzat: fitxa tècnica, client, concepte, tractament (incloent tipografies), storyboard, esboços, referències, eines i tècniques.

 • Resultats d'aprenentatge: RA2, RA3, RA4, RAC5, RAC6, RAC7
 • Competències: E13, E7, G5

2. Creació i animació d'un espot publicitari (en grup)

Espot de per anunciar una exposició sobre fotografia artística. S’ha de fer un slideshow amb fotografies animades acompanyades d'informació textual animada mitjançant Motion Graphics. S’han d'aplicar els efectes especials anomenats parallax

Com a requisits tècnics s’ha d’emprar Adobe After Effects i, si cal, Photoshop i Illustrator. La duració ha de ser de 20 segons

S'ha d'elaborar una memòria de 10 pàgines mínim seguint el document proposat a l'assignatura i ha de presentar almenys els següents punts sobre l'exercici realitzat: fitxa tècnica, client, concepte, tractament (incloent tipografies), storyboard, esboços, referències, eines i tècniques.

 • Resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC9, RAC5, RAC7
 • Competències: E13, E2, T2, G5

 

3. Cinemagraph (en grup)

S'ha de realitzar un loop de video rodat a partir de material propi. Els efectes especials aplicats consisteixen en l'aplicació de màscares i efectes per tal de poder congelar una part de les imatges i de fer el moviment del loop a la resta del camp visual.

 • Resultats d'aprenentatge: RA2, RA3, RA4
 • Competències: E13, E7, E2, T2, G5

 

4. Projecte final (en grup): realització dels crèdits d'obertura d'un producte de ficció o documental. Ha d'incloure gràfics animats i efectes especials. L'eina fonamental serà After Effects complementada amb altres eines i procediments de lliure elecció. S'ha d'elaborar una memòria de 10 pàgines mínim seguint el document proposat a l'assignatura

 • Resultats d'aprenentatge:  RA1, RA2, RA3, RA4, RAC5, RAC6, RAC8
 • Competències: E13, E2, T2, G5

5. Examen final (individual). Es realitza un examen on s’avaluen els coneixements els continguts explicats a les sessions teòriques. Aquesta prova consta d’una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d’aprenentatge de l’assignatura i d’un conjunt d’exercicis d’aplicació. Els estudiants disposen de dues hores per a la realització de la prova en el període d’exàmens finals establert pel cap d’estudis. Es considera necessària una dedicació addicional de 18 hores d’aprenentatge autònom per preparar l’examen.

 • Resultats d'aprenentatge:  RA1, RA2, RA3, RAC5, RAC7, RAC9
 • Competències: E13, E2, E7, G2, G5

Pràctiques al laboratori (individuals):

Realització de petits exercicis pràctics amb programari informàtic d'animació gràfica.

-Animació d'un objecte de forma lineal i no lineal

-Aplicació de màscares per realitzar una composició

-Creació i animació de formes gràfiques a partir de Shape Layers

-Animació de capes de text

-Animació de gràfics vectorials realitzats amb Adobe Illustrator.  Workflow Adobe Illustrator i Adobe After Efftecs

-Aplicació d'efecte Parallax. Workflow Adobe Photoshop i Adobe After Efftecs

-Aplicació de filtres, màsqueres i tracking per crear una simulació realista

-Animació amb la tècnica Pixilació

 • Resultats d'aprenentatge: RA1,RAC7, RA2
 • Competències:E2, E7, E13, G5

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ

L'assignatura s'avalua a partir de 4 parts:

1. Activitats d'aprenentatge: 3 activitats definides en l'apartat corresponent (30% de la nota final)

2. Assistència a les sessions presencials del laboratori i realització de les pràctiques (10% de la nota final)

3. Examen final (30% de la nota final) 

4. Projecte final  (30% de la nota final)

Descripció general de l'examen
Examen final individual. Es realitza un examen on s’avaluen els coneixements els continguts explicats a les sessions teòriques. Aquesta prova consta d’una part de qüestions sobre conceptes associats als
objectius d’aprenentatge de l’assignatura i d’un conjunt d’exercicis d’aplicació. Els estudiants disposen de dues hores per a la realització de la prova en el període d’exàmens finals establert pel cap d’estudis.
Es considera necessària una dedicació addicional de 18 hores d’aprenentatge autònom per preparar l’examen.

Per poder fer mitjana entre totes les parts s'han d'haver aprovat cadascuna d'elles. Amb més de dues faltes d'assistència a les pràctiques sense justificar (justificades segons la Normativa del centre) l'assignatura estarà suspesa sense dret a recuperació.

Normes de realització de les activitats Per a cada activitat, s’informarà de la normativa a seguir, i de les condicions particulars que les regeixin. La realització de les pràctiques és obligatòria. Es valorarà la puntualitat en l’entrega de les diferents activitats així:

-No s’acceptaran formats diferents al requerit

-No s’acceptaran treballs fora de termini

-No s’acceptaran treballs no entregats al campus digital.

Qualsevol d’aquestes tres incidències, repercutirà automàticament en la qualificació (no avaluat, és a dir, comptabilització 0 respecte a la qualificació final de la suma de les diferents activitats). Si no es realitza alguna de les activitats de pràctiques o de seguiment, es considerarà no avaluada.

Donat el contingut de l’assignatura, es valorarà la creativitat a partir d'una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics concretats en la metodologia de treball, la correcta organització de la informació, els esbossos preparatius, la recerca de solucions innovadores, la pulcritud i claredat gràfica en el resultat de les activitats i dels diferents treballs de seguiment, així com, en els mateixos parcials.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Per poder accedir a la recuperació s'han d'haver realitzat les quatre parts avaluables: 1. Activitats d'aprenentatge, 2. Assistència a les sessions presencials del laboratori, 3. Examen final i 4. Projecte final

Si la part suspesa és l'examen la recuperació consisteix en la realització d'un nou examen de les mateixes característiques que l'examen de l'avaluació ordinària.

Si la part suspesa són les Activitats d'aprenentatge s'han de tornar a repetir sota les orientacions del professor/a.

Si la part suspesa és el Projecte final s'ha de tornar a repetir sota les orientacions del professor/a.

Les ponderacions de les parts avaluables són les mateixes que a l'avaluació ordinària

En cas d'obtenir un No Presentat en qualsevol de les parts no es pot accedir a la recuperació.

Bibliografia


Bàsica

 

Brarda, María. Motion Graphics Design. La dirección creativa en branding de TV. Barcelona. Gustavo Gili, 2016

Betancourt, M. The History of motion graphics: from avant-garde to industry in the United Estates. Rockville, Md.: Wildside Press, 2013

Byrne, Bill. 3D motion graphics for 2D artists [Recurs electrònic] : conquering the 3rd dimensión, 2012

http://cataleg.upc.edu/record=b1424786~S1*cat

Crook, I., & Beare, P. Fundamentos del Motion Graphics. Principios y pra´cticas de la animacio´n gra´fica. Barcelona: Promopress, 2017.

Hernández Martínez, Irene, Redisseny d'imatge corporativa i videografisme d'una TV local. Proyecto/Trabajo final de carrera, 2009

Meyer, Trish. After Effects apprentice : real-world skills for the aspiring motion graphics artist / Trish & Chris Meyer, 2013

http://cataleg.upc.edu/record=b1441518~S1*cat

Meyer, Trish. Creating motion graphics with After Effects : [essential and advanced techniques] / Trish & Chris Meyer, 2010

http://cataleg.upc.edu/record=b1442300~S1*cat

Selby, A. La Animación, Editorial Blume, 2013

VVAA. Estéticas de la animación, Maia Editores, 2010

Welles, P. Fundamentos de la animación. Editorial Parramón, 2009

Wright, Steve. Compositing visual effects: essentials for the aspiring artist. Waltham, Massachusetts, Estados Unidos: Focal Press, 2011.

 


Complementària

Cotta Vaz, Mark; Barron, Craig. The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting. California: Chronicle Books, 2004

Mattingly, David B. The Digital Matte Painting Handbook. Chichester, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd., 2011.