Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L'animació i els efectes especials són procediments presents a contextos molt diversos, des del cinema de ficció, la publicitat, l'àmbit educatiu o el món de l'art fins als videojocs i els entorns web i mòbil. L'objectiu és conèixer les diferents aplicacions a partir de l'adquisició de coneixements creatius i processals fonamentals i obtenir una capacitació tècnica per a això. Aquestes habilitats tècniques estan centrades en l'eina actual més important, el software Adobe After Effects, ja que possibilita tant la creació i animació digital en 2D, com la mescla de diferents tècniques analògiques i digitals o la integració de peces modelades en 3D mitjançant altres aplicacions. Tanmateix aquest programari permet l'aplicació de certs efectes especials com operacions de correcció de vídeo, màscares, clonats, cromes entre d'altres. Allò anomenat com efectes visuals es realitzen amb altres procediments i softwares que no es contemplen en aquesta assignatura a la pràctica però sí que s'estudia en l'àmbit teòric. També s'estudien la funció creativa de l'animació i els efectes visuals al context de l'art, la funció comunicativa al context dels mitjans de comunicació i comercial al món de la publicitat. S'aborden els processos creatius de l'animació i dels efectes especials tenint en compte l'evolució de les tecnologies de la imatge, les tecnologies de la comunicació, el paradigma cultural i els imaginaris de la societat en la qual s'inscriu i la relació entre cultura i economia. 

Resultats d'aprenentatge


Resultats relacionats amb l'assignatura:

 • RA1 Entendre l'art darrere d'una animació, sigui la tècnica que sigui
 • RA2 Transferir conceptes d'animació a altres formes audiovisuals (cinema, televisió, fotografia, etc.)
 • RA3 Conèixer el rol del/de la director/a d'art.
 • RA4 Desenvolupar la creativitat del/de l'estudiant.

Resultats complementaris:

En finalitzar el curs l'estudiant haurà d'haver assolit coneixements avançats i comprendre aspectes teòrics, pràctics i metodològics al camp de l'animació i la postproducció d'efectes especials. Haurà de ser capaç de:

 • RAC5 Reconèixer quines són les necessitats per a produir una peça d'animació i/o efectes especials i de resoldre problemes propis de l'àmbit professional especialitzat.¿
 • RAC6 Conceptualitzar i produir una peça breu de Motion Graphics utilitzant Adobe After Effetcs com a eina principal. 
 • RAC7 Aconseguir coneixements tècnics sobre l'eina principal, Adobe After Effects 
 • RAC8 Identificar les necessitats d'auto aprenentatge i les necessitats formatives per a continuar avançant i millorant en el camp de l'animació i els efectes especials.

Metodologia de treball


40h presencials a l'aula o telemàtiques dedicades a:

- Sessions de classe teòrica basades en l'explicació del/de la professor/a.
- Sessions de continguts pràctic basades en l'aprenentatge i ús de les eines i programari per a la producció d'animació i efectes digitals.

20h presencials a l'aula o telemàtiques dedicades a:

- Pràctiques realitzades en aules d'informàtica o mitjançant l'ordinador personal de l'alumne per a aprofundir en els conceptes explicats en les classes teòriques mitjançant la seva aplicació en exercicis pràctics.

81h no presencials dedicades a l'aprenentatge autònom:
- Realització de treballs individuals.

9h no presencials a l'aula dedicades a l'aprenentatge dirigit:
- Tutories no presencials per a les quals el/la alumne/a disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la intranet del Tecnocampus. 

Tots els conceptes teòrics s'exposaran en classes de teoria (grups grans). En aquestes classes i a discreció dels professors també es resoldran exercicis puntuables. 
Els conceptes de caràcter més pràctic es treballaran al laboratori (grups petits). En les sessions programades es donaran les eines necessàries per a poder resoldre aquestes activitats tot i que s'espera que l'estudiant i estudianta les finalitzi més enllà de les hores de laboratori en el temps necessari d'aprenentatge autònom.
Dins de les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores que l'alumne dedica a fer una lectura dels apunts de la classe teòrica corresponent la realització d'exercicis i de treballs proposats fora de l'aula, l'estudi de manuals necessaris per poder fer les pràctiques, redacció dels informes i memòries de les pràctiques i treballs, resolució de qüestionaris d'autoaprenentatge i l'estudi i preparació dels exàmens parcials.
Per a cada contingut s’ampliarà la bibliografia (bàsica i complementària), referències web (materials gràfics, bancs d’imatges, de tipografia, etc.) així com es proveirà a l’estudiant o estudianta d’articles i informacions/guies de revistes especialitzades a consultar amb regularitat.

Modalitat d'impartició: les sessions de classe s'impartiran de forma presencia, híbrida o online en funció dels possibles escenaris durant el present curs. En qualsevol dels casos tots els continguts poden ser impartits de manera telemàtica, amb un seguiment individualitzat de les pràctiques dels alumnes.
El software necessari, tant en aula com en modalitat telemàtiques és el següent: Zoom, After Effects i 3DMax.
Per al cas d'alumnes que treballi en plataformes Mac, el contingut de les pràctiques de 3D està redactat per a poder realitzar-se amb el software MAYA.

Continguts


Bloc 1. Animació 3D.

Direcció d'art.

- Dedicación: : 2h grup gran.

- Descripció: en aquest mòdul s'imparteix els continguts ajusto al coneixement necessari perquè el director artístic s'embarqui en processos creatius únics i distintius.

Animació i rigging corporal.

- Dedicación: : 14h grup gran i 8h grup petit.

- Descripció: en aquest mòdul es durà a terme l'estudi anatòmic del cos humà per a poder comprendre els seus moviments bàsics. Amb això es crearà un skin i un rigging correcte per a finalment dur a terme les animacions pertinents en 3D.

 

Bloc 2. Motion Design.

Història del Motion Graphics i tendències contemporànies.
- Dedicació: 2h en grup gran.
- Descripció: Recorregut sobre la història del Motion Graphics i les seves tendències contemporànies.

Fonaments del motion design.
- Dedicació:6h en grup gran.
- Descripció: Nocions essencials d'animació en Motion Design, keyframing, editor gràfic, corbes d'animació, suavitzat d'animacions.

Shape & Text Animations.
- Dedicació: 6h en grup gran.
- Descripció: Tècniques per a l'animació de formes i textos. Ús d'animadors i codi per a l'optimització d'animacions.

Particular & 3D Stroke.
- Dedicació: 4h en grup gran.
- Descripció: Ús de pluggins i eines externes per a la producció de sistemes de partícules i animacions complexes en Motion Graphics.

 

Bloc 3. Composició i efectes especials.

Història dels efectes especials i tendències actuals.
- Dedicació: 2h en grup gran.
- Descripció: Recorregut sobre la història dels efectes especials i les seves tendències contemporànies.

Composició digital.
- Dedicació: 8h en grup gran
- Descripció: Tècniques de composició digital d'imatge. Tracking d'elements, ús de màscares, tècniques de chroma keying. Correcció de color. Composició de càmeres i llums 3D en espais bidimensionals. Parallax effect.

3D After Effects.
- Dedicació: 8h en grup gran.
- Descripció: Ús de tècniques per a tractament i composició d'elements 3D en After Effects. Pluggins i eines per a efectes especials. Integració entre Motion Graphics i 3D.

Activitats d'aprenentatge


Activitats d'aprenentatge autònom:

1.Creació de l'animació d'un personatge 3D humanoide (individual).

Usant tot l'après en el bloc d'animació i rigging corporal, els alumnes duran a terme un procés de skinning i rigging, per a finalment crear l'animació d'un personatge en 3D de tall humanoide.

Tenint en compte tota l'estructura facial, crearan diferents expressions facials i un lipsync en concret, per a un cap determinat.

 • Resultats d'aprenentatge: RA2, RA3, RA4, RAC5.
 • Competències: E13, E7, G5

2. Film/Tv Fiction title sequence (individual).

Creació d'una seqüència de crèdits posant en pràctica les tècniques i habilitats adquirides en classe. La seqüència serà generada íntegrament mitjançant motion graphics, la qual cosa inclou tant la creació i animació dels textos, com del contingut visual. El projecte anirà acompanyat d'una memòria teòrica i tècnica en la qual es plantegin tant la temàtica de la seqüència des d'un punt de vista conceptual, com la metodologia de treball i el desenvolupament pràctic dels continguts.
Aspectes a treballar: animació de textos i formes, animadors, partícules i 3D stroke, suavitzat d'animacions i editor gràfic.

 • Resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RAC5,RAC6, RAC7.
 • Competències: E13, E2, T2, G5

 

3. Scene composition (individual).

La tercera i última pràctica puntuable es basa en la composició d'una seqüència cinematogràfica a partir de footage de vídeo, 3D, grafismes i àudio. Utilitzarem els coneixements adquirits en composició i 3D per a generar un treball final de composició, efectes especials i etalonaje de seqüència, seguint el workflow propi de projectes de caràcter cinematogràfic /publicitari.
Aspectes a treballar: composició digital d'imatge, aplicació d'efectes especials (masking, keying, tracking), integració de vídeo 3D, ús de càmeres 3D.
Durada mínima: segons metratge facilitat en la pràctica.

 • Resultats d'aprenentatge: RA2, RA3, RA4, RAC5, RAC6, RAC7.
 • Competències: E13, E7, E2, T2, G5

 

4. Examen final (individual). Es realitza un examen on s’avaluen els coneixements dels continguts explicats a les sessions de classe. Aquesta prova consta d’una part de qüestions sobre conceptes associats als objectius d’aprenentatge de l’assignatura i d’un conjunt d’exercicis d’aplicació. Els estudiants disposen de dues hores per a la realització de la prova en el període d’exàmens finals establert pel cap d’estudis. Es considera necessària una dedicació addicional de 18 hores d’aprenentatge autònom per preparar l’examen.

 • Resultats d'aprenentatge:  RA1, RA2, RA3, RAC5, RAC7, RAC9
 • Competències: E13, E2, E7, G2, G5

Sistema d'avaluació


AVALUACIÓ

L'assignatura s'avalua a partir de 3 parts:

1. Activitats d'aprenentatge: 3 activitats definides en l'apartat corresponent (75% de la nota final)

2. Assistència a les sessions presencials del laboratori i realització de les pràctiques (10% de la nota final)

3. Examen final (15% de la nota final) Descripció general de l'examen
Examen final individual. Es realitza un examen on s’avaluen els coneixements els continguts explicats a les sessions teòriques. Aquesta prova consta d’una part de qüestions sobre conceptes associats als
objectius d’aprenentatge de l’assignatura i d’un conjunt d’exercicis d’aplicació. Els estudiants disposen de dues hores per a la realització de la prova en el període d’exàmens finals establert pel cap d’estudis.

Per poder fer mitjana entre totes les parts s'han d'haver aprovat cadascuna d'elles. Amb més de dues faltes d'assistència a les pràctiques sense justificar (justificades segons la Normativa del centre) l'assignatura estarà suspesa sense dret a recuperació.

Normes de realització de les activitats Per a cada activitat, s’informarà de la normativa a seguir, i de les condicions particulars que les regeixin. La realització de les pràctiques és obligatòria. Es valorarà la puntualitat en l’entrega de les diferents activitats així:

- No s’acceptaran formats diferents al requerit

- No s’acceptaran treballs fora de termini

- Els lliuraments es realitzen mitjançant el campus virtual, exceptuant aquells casos en els quals el pes dels arxius de lliurament sigui superior al permès pel servidor. En tal cas es lliuraran les pràctiques mitjançant enllaç de google Drive dins del campus virtual.

Donat el contingut de l’assignatura, es valorarà la creativitat a partir d'una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics concretats en la metodologia de treball, la correcta organització de la informació, els esbossos preparatius, la recerca de solucions innovadores, la pulcritud i claredat gràfica en el resultat de les activitats i dels diferents treballs de seguiment, així com, en els mateixos parcials.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Per poder accedir a la recuperació s'han d'haver realitzat les tres parts avaluables: 1. Activitats d'aprenentatge, 2. Assistència a les sessions presencials del laboratori, i 3. Examen final.

Si la part suspesa és l'examen la recuperació consisteix en la realització d'un nou examen de les mateixes característiques que l'examen de l'avaluació ordinària.

Si la part suspesa són les Activitats d'aprenentatge s'han de tornar a repetir sota les orientacions del professor/a.

Les ponderacions de les parts avaluables són les mateixes que a l'avaluació ordinària

En cas d'obtenir un No Presentat en qualsevol de les parts no es pot accedir a la recuperació.

Bibliografia


Bàsica

 

Brarda, María. Motion Graphics Design. La dirección creativa en branding de TV. Barcelona. Gustavo Gili, 2016

Betancourt, M. The History of motion graphics: from avant-garde to industry in the United Estates. Rockville, Md.: Wildside Press, 2013

Byrne, Bill. 3D motion graphics for 2D artists [Recurs electrònic] : conquering the 3rd dimensión, 2012

http://cataleg.upc.edu/record=b1424786~S1*cat

Crook, I., & Beare, P. Fundamentos del Motion Graphics. Principios y pra´cticas de la animacio´n gra´fica. Barcelona: Promopress, 2017.

Hernández Martínez, Irene, Redisseny d'imatge corporativa i videografisme d'una TV local. Proyecto/Trabajo final de carrera, 2009

Meyer, Trish. After Effects apprentice : real-world skills for the aspiring motion graphics artist / Trish & Chris Meyer, 2013

http://cataleg.upc.edu/record=b1441518~S1*cat

Meyer, Trish. Creating motion graphics with After Effects : [essential and advanced techniques] / Trish & Chris Meyer, 2010

http://cataleg.upc.edu/record=b1442300~S1*cat

Selby, A. La Animación, Editorial Blume, 2013

VVAA. Estéticas de la animación, Maia Editores, 2010

Welles, P. Fundamentos de la animación. Editorial Parramón, 2009

Wright, Steve. Compositing visual effects: essentials for the aspiring artist. Waltham, Massachusetts, Estados Unidos: Focal Press, 2011.

 


Complementària

Cotta Vaz, Mark; Barron, Craig. The Invisible Art: The Legends of Movie Matte Painting. California: Chronicle Books, 2004

Mattingly, David B. The Digital Matte Painting Handbook. Chichester, United Kingdom: John Wiley and Sons Ltd., 2011.