Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Competències que es treballen


Bàsica

 • Tenir la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment en la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que inclouen una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Entendre els fonaments, estructures i funcions de les habilitats i patrons de la motricitat humana


Transversal

 • Comprendre la literatura científica de l'àmbit de l'activitat física i l'esport en llengua anglesa i en altres llengues de presència significativa en l'àmbit científic

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   


Específica

 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Seleccionar el material i equipament esportiu adequat per a cada tipus d'activitat i població i en condicions de seguretat

Descripció


Aquesta assignatura estudia els fonaments neurofisiològics i neuropsicològics aplicats al moviment humà i el seu desenvolupament. A partir de les teories del control i aprenentatge motor i l'estudi dels seus factors i influències, el professional de les Ciències de l'Activitat Física i l'Esport coneixerà i aplicarà els instruments i metodologies de mesura i desenvolupament del comportament motor humà. D'altra banda, l'alumnat tindrà l'oportunitat de conèixer els processos bàsics que intervenen en la coordinació dels moviments i com aquests es modifiquen a partir de l'aprenentatge i el creixement.

Els continguts de l'assignatura estan relacionats amb altres assignatures del grau com Pedagogia i Psicologia de l'esport.

Resultats d'aprenentatge


1. Realitzar activitats per a la iniciació esportiva en l'educació física, l'esport i la recreació.

2. Demostrar tenir coneixement dels fonaments neurofisiològics i neuropsicològics subjacents al control del moviment humà i el seu desenvolupament.

3. Realitzar, de manera estructurada, l'aplicació avançada del control i aprenentatge motor en els àmbits d'actuació de l'activitat física i de l'esport, i, si escau, considerant les diferències per gènere.

 

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha una part % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individual o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fóra de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants, simulacions

1.2

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

4.8

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

Continguts


1. Introducció a l’Aprenentatge Motor, Desenvolupament i Control Motor

1.1 Conceptes i fonamentació teórica de l’aprenentage motor

1.2 Factors i principis del Desenvolupament Motor

1.3 Principals teories sobre el Desenvolupament Motor

1.4 Seqüenciació del creixement físic

2. Habilitats motrius: estudi i classificació

2.1 Sistemes de classificació d’una dimensió

2.2 Taxonomia bidimensional de Gentile (2000)

2.3 Taxonomia funcional de Solà (2008)

3. Models i teories d’aprenentatge motor

3.1 Models cognitius

3.2 Models ecològics i dels sistemes dinàmics

4. Mecanismes i fases d’adquisició de les habilitats motrius

4.1 Control de les accions motrius: organització del sistema nerviós, muscular i perceptiu.

4.2 Procés d’aprenentatge de les habilitats motrius

5. Factors que influeixen en l’Aprenentatge Motor.

5.1 Atenció i memòria

5.2 Instruccions i feedback

5.3 Condicions de pràctica

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'alumne és el resultat d’una avaluació continuada i una avaluació final. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10 punts) d’acord amb la següent taula de ponderació:

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Ponderació

Continuada

 Activitats individuals

20%

Continuada

 Treballs en grup

20%

Final

 Examen

60%

 

Criteris NECESSARIS per fer mitjanes entre les activitats avaluadores:

 

Avaluació

Activitat avaluadora

Criteri per fer mitjana

Continuada

Activitats individuals

TOTES APTES (5/10)

Continuada

Treballs en grup

TOTES APTES (5/10)

Final

Examen

5/10

 

Avaluació en període de recuperació:

Dintre del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar competències no assolides durant l’assignatura. D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'examen. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

Activitat avaluadora

Ponderació

 Treballs individuals

20%

 Treball en grup

20%

 Examen final

60%

 

Cronograma i Guia d’activitats.

Totes les activitats avaluadores tindran unes dates concretes de realització i lliurament, que es comunicaran a l'alumne/a en començar l'assignatura mitjançant el Cronograma.

 

Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

Bibliografia


Bàsica

Magill, R.A. (2011). Motor learning and control. McGraw Hill. New York

Malina, R.M., Bouchard, C. y Bar-Or, O. (2004). Growth, maturation and physical activity. Champaign IL. Human Kinetics.

Rigal, R. (2006) Educación motriz y educación psicomotriz en Preescolar y Primaria. Barcelona: INDE.

Schmidt, R. A. y Lee, T.D. (2011). Motor control and learning. Champaign IL. Human Kinetics.

Schmidt, R. A. y Lee, T.D. (2011). Motor control and learning. Champaign IL. Human Kinetics.


Complementària

Batalla, A.; Ruiz, L.M. y Torralba, M.A. (2006). Models teòrics explicatius de l’aprenentatge motor. Temps d’Educació. 30, 253-272

Díaz Lucea, J. (1999). La enseñanza y aprendizaje de las habilidades y destrezas motices básicas. Barcelona: INDE.

Famose,J.P. (1992). Aprendizaje motor y dificultad de la tarea.Barcelona. Ed. Paidotribo

Granda, J. y Alemany, I (2001). Manual de aprendizaje y desarrollo motor. Barcelona. Paidós

Oña, A., Martínez, M., Moreno, F. y Ruiz, L.M. (1999). Control y Aprendizaje Motor. Madrid: Síntesis.

Riera, J. (1989) Fundamentos del aprendizaje de la técnica y la táctica deportivas. Barcelona: INDE.

Riera, J. (2005). Habilidades en el deporte. Barcelona. INDE.

Ruiz, L.M. (1994). Deporte y Aprendizaje: Procesos de adquisición y desarrollo de habilidades. Madrid: Visor

Ruiz, L.M. (1995). Competencia motriz. Madrid. Gymnos

Ruiz, L.M. (coord) (2001). Desarrollo, comportamiento motor y deporte. Barcelona: Inde

Ruiz, LM. (1987) Desarrollo motor y actividades físicas. Madrid: Gymnos.

Solà, J. (2009). Taxonomía funcional del comportamiento motor humano. Kronos. 8 (16). 25-32

VVAA. (2011). El diseño de contextos de enseñanza-aprendizaje para el desarrollo de la motricidad. Tándem, Didáctica de la Educación Física. 36. 27-35