Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

Les sessions teòriques inclouen l'audiovisionat de materials en anglès així com alguns exercicis basats en material escrit (articles, manuals, especificacions tècniques) també en anglès.

Descripció


L'assignatura representa una introducció a diferents mètodes d'anàlisi sobre la relació entre so i imatge. Es treballa des de dos grans blocs: un dedicat a l'adquisició d'eines per a l'anàlisi discursiva del  so en l'audiovisual, i l'altra en el coneixement de les pròpies eines de captació, amplificació i tractament sonor.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

  • Explicar les funcions bàsiques del so en els mitjans audiovisuals.
  • Explicar els principis bàsics del so, les formes de captació i la cadena d'àudio.
  • Demostrar una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d'estudi amb una profunditat que arribi fins a l'avantguarda del coneixement.
  • Aplicar els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.
  • Recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan sigui necessari i pertinent, la reflexió sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del seu camp d'estudi.
  • Desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins del seu camp d'estudi.
  • Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l'àmbit del seu camp d'estudioSer capaços d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).

Metodologia de treball


Les sessions teòriques combinaran la classe expositiva amb el treball a partir de material documental i audiovisual. També en plantejaran exercicis i discussions a partir de material escrit (articles, manuals, especificacions tècniques). 

El professor publicarà a l'eCampus tots els documents corresponents als materials i presentacions de les sessions teòriques. Pel que fa a les pràctiques l’estudiant disposarà d’un document guiat per assolir els continguts procedimentals. L'assistència a les pràctiques és obligatòria.

Continguts


BLOC 1: Aproximació teòrico-discursiva

Michel Chion i l'audiovisió

El concepte de valor afegit pel so

Les funcions de la música cinematogràfica

El muntatge sonor i les funcions del so

Anàlisi del so en l'audiovisual

 

BLOC 2: Aproximació teòrico-pràctica

Principis bàsics del so

Cadena d’àudio

Microfonia

Altaveus

Enregistrament i tractament del so

 

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura s'organitza en una part de sessions teòriques col·lectives i una part de sessions pràctiques que es faran en grups reduïts. 

Sistema d'avaluació


3 proves parcials al llarg del trimestre on s’avaluaran continguts teòrics i aspectes relacionats amb els continguts treballats a les pràctiques obligatòries. Aquestes proves es faran a través d’un sistema online i el seu valor total serà d'un 20% de la nota global.

1 prova final que englobarà tots els continguts de l'assignatura. El seu pes sobre la nota final serà d'un 50%.

1 treball d'anàlisi en grup que s'haurà d'exposar a classe. El seu pes sobre la nota final serà d'un 30%.

Per fer mitjana caldrà haver superat la prova final amb més d'un 4 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 4 hauran de fer una prova de recuperació; es mantindran la resta de notes de les proves parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Les proves parcials no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

Bibliografia


Bàsica

ALTEN, Stanley R. (2008). El sonido en los medios audiovisuales. Andoain: Escuela de Cine y Vídeo.

CHION, Michel. (1993). La audiovisión: Introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. Barcelona: Paidós.

COOK, Nicholas (1998): Analysing Musical Multimedia. Oxford: Oxford University Press.

GUSTEMS, Josep (Ed) (2014) Música y audición en los géneros audiovisuales. Barcelona: Universitat de Barcelona

MILES, Huber David (2014): Modern Recording Techniques. Abingdon: Focal Press.

NEUMEYER, David (2015): Meaning and Interpretation of Music in Cinema. Bloomington: Indiana University Press

PALOMO, Miguel (1995): El estudio de grabación personal, Madrid: Ed. Amusic.

RICHARDSON, John., GORBMAN, Claudia., & VERNALLIS, Carol. (Eds.). (2013). The Oxford Handbook of New Audiovisual Aesthetics. New York: Oxford University Press.

SUPPER, Martin (2012) Música electrónica y música con ordenador: Historia, estética, métodos, sistemas. Madrid: Alianza Ed.

TAGG, Philp (2013): Music's Meanings: A Moderni Musicology for Non-Musos. New York: The Mass Madia Music Scholars Press

WHITE, Glenn; LOUIE, G. J. (2005): The Audio Dictionary (3rd ed.). Seattle: Washington Press.


Complementària

AVID. Protools 101, v12. AVID

BUTLER, Tom (1994): Manual de audio Fender. Trad. d’Alberto Gutiérrez Marín. Fender musical instruments Corporation.

CUNNINGHAM, Mark (1996): Good Vibrations. Londres: Sanctuary Productions.

KATZ, Mark. (2004): Capturing Sound: How Technology Has Changed Music. Berkeley: University of California Press.

MARTIN, George (1979): All you need is ears. New York: St. Martin’s Griffin.

MARTIN, George (1997): Summer of love. The making of Sgt. Peppers. Londres: Macmillan

 

TRYNKA, Paul (Ed) (1996): Rock hardware: 40 years of rock instrumentation. London: Balafon Books.