Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Julián Horrillo Tello
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • English

La llengua del curs és el castellà. Els apunts del curs estan escrits i les classes magistrals s'impartiran en castellà, però tots els treballs, informes, exàmens etc es poden presentar en qualsevol dels tres idiomes (català, castellà o anglès).

Descripció


L'assignatura de Climatització és una assignatura optativa té com a objectiu transmetre coneixements avançats en el camp de l'enginyeria tèrmica aplicada a sistemes de climatització. Durant el curs els estudiants no només aprenen els diferents sistemes i elements dels sistemes per a la refrigeració i calefacció, sinó que també coneixen els mètodes de disseny i els condicions de disseny d'aquests sistemes. L'assignatura té un vessant pràctica molt important, els estudiants han de realitzar 3 treballs grans i complexos, que els permetran aprendre com calcular la demanda de calefacció i refrigeració d'un edifici, dissenyar i dimensionar aquest sistema i, finalment, escollir els elements del sistema i de transport d'aire.

Resultats d'aprenentatge


Al finalitzar l¿assignatura els estudiants seran capaços de:

- Resoldre problemes de refrigeració.

- Identificar i avaluar els paràmetres que caracterizen els sistemes de climatizació.

- Calcular la demanda de refrigeració y calefacció d¿un edifici.

- Dissenyar sistemes de calefacció i aire acondicionat, seleccionar els elements.

- Dissenyar els conductes necessaris per als sistemes d¿aire acondicionat.

 

A un nivell més concret, en acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • RA1. Entén i aplica correctament les diferents metodologies de càlcul que permeten el correcte dimensionat d'instal·lacions de fluids i tèrmiques.

Metodologia de treball


L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran), on es desenvoluparà la matèria teòrica. Seran sesions teòriques expositives i participatives, consistents en l'exposició i desenvolupament dels fonaments teòrics amb nombrosos exemples i exercicis i de 20 hores (10 sessions) de pràctiques de laboratori (grup petit).

Les sessions teòriques seran d'assistència obligatòria. Durant les classes els estudiants poden seguir les explicacions del professor a través d'una aplicació Nearpod. Es suggereix als estudiants que assisteixin a les classes amb un dispositiu amb accès a internet i que disposi d'una pantalla suficientment gran com per a observar transparències amb text i dibuixos complexes.

Durant les classes el professor resoldrà i explicarà un gran nombre d'exercicis. Els estudiants també tindrán accès a un document que conté diversos exercicis sense resolució completa, però amb el valor del resultat final com a ajuda per a preparar l'examen.

Les sessions de pràctiques seran d'assistència obligatòria i es realitzaran en grups reduïts. L'objectiu de les pràctiques és realitzar treballs aplicats en situacions reals, però sempre utilitzant i espandint el coneixement après durant les classes teòriques. Les pràctiques estan guiades amb activitats concretes, però els estudiants han de realitzar les activitats i preparar un informe que expliqui la realitat del treball realitzat de forma independent.

Els estudiants disposaran de tota la informació necessària per seguir les explicacions del professor. Las transparències, els exercicis sense ressolució, les guies de les pràctiques i un formulari amb totes les fòrmules i taules necessaris estaran a disposició dels estudiants.

Continguts


1. Transferencia de calor

 • Revisió de transferència de calor
 • U y HTM
 • Condensació i evaporació

2. Bescanviadors de calor

 • Revisió de bescanviadors de calor
 • Bescanviador de tipus DX

3. Comfort tèrmic

 • Psychrometrics
 • Condicions de disseny d'exterior i interior
 • Transmissió de calor entre el ser humà i l'ambient
 • Comfort tèrmic

4. Cicle de refrigeració

 • Cicle Carnot
 • Refrigeració de compresió de vapor
 • Refrigeració d'expansió de gas

5. Sistemes de refrigeració

 • Classificació
 • Components de sistemes de refrigeració i aire acondicionat

6. Sistemes d¿aire acondicionat

7. Sistemes de calefació

Activitats d'aprenentatge


Les activitats d'aprenentatge són principalment activitats pràctiques que permeten als estudiats aplicar la teoria a problemes reals. La majoria de les activitats són obligatories i seràn avaluades amb una nota sobre 10. Aquestes activitats o una part d'aquestes activitats es duran a terme sota la supervisió del professor.  Les pràctiques requereixen que els estudiants continuin el treball realitzat a classe de forma individual i entreguin un informe que reflexi el resultat del seu treball.

Algunes de les activitats són de caràcter optatiu (per exemple els exercicis proposats), és a dir que el professor no verificarà la realització d'aquestes activitats. Aquestes activitats no són obligatòries, però la seva realització és important per l'aprenentatge de l'assignatura.


Las activitats de caràcter no avaluatiu:

 • Sessions de classe teòrica
 • Sessions de classe per a resoldre exercicis

 

Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:     

 • Un examen escrit [Relacionat amb totes les competències]         
  • L'examen serà sobre tots els continguts de l'assignatura. (Evidència del resultat d'aprenentatge RA1).     
 • Set sessions de pràctiques [Relacionades amb totes les competències]         
  • En les pràctiques els estudiants realitzen diverses mesures amb el sistema de refrigeració del laboratori per observar l'efecte que té la variació de diversos paràmetres (Evidència del resultat d'aprenentatge RA1).     
 • Tres treballs en grup mitjà [Relacionats amb totes les competències]         
  • En el primer treball dels estudiants calculen la demanda de calefacció i refrigeració d'un edifici concret (Evidència del resultat d'aprenentatge RA1).         
  • En el segon treball dels estudiants dimensionen el sistema de calefacció i refrigeració per a la demanda calculada en el primer treball i seleccionen els elements del sistema (Evidència del resultat d'aprenentatge RA1).         
  • En el tercer treball dels estudiants dissenyen i dimensionen els conductes de transport d'aire requerits pel sistema dissenyat en el segon treball (Evidència del resultat d'aprenentatge RA1).

Nota: la competència general associada a l'assignatura (entorn multilingüe i multidisciplinari) es treballa al llarg del tot el curs, ja que l'assignatura s'imparteix en anglès.


El professor informarà als estudiants de les condicions i normes especials de cada activitat.

Els exàmens escrits s'han de realitzar de forma individual sense l'ajuda de ningú i esta prohibit utilitzar res més que una calculadora i el formulari preparat pel professor. L'examen tindrà una nota de 0 (suspès) en cas que l'estudiant no compleixi amb aquesta condició d'individualitat.

Després de realitzar les pràctiques el grup reduït d'estudiants (1 o 2 persones per grup) ha de preparar i entregar un informe escrit de contingut definit a la guía de pràctica corresponent. Els informes s'han d'entregar fins a una data predeterminada (normalment 13 dies desprès de realitzar la pràctica). L'endarreriment es penalitzarà. Un endarreriment d'entre 1 segon i 1 setmana la nota obtinguda es multiplicarà per un factor de 0,8. Un endarreriment d'entre 1 setmana i 1 segon i 2 setmanes la nota obtinguda es multiplicarà per un factor de 0,5. Entregues fora d'aquestes dues setmanes d'endarreriment no seran acceptades.

El grup de treball definit (1, 2 o 3 persones per grup) ha de preparar i lliurar un informe escrit que contingui els càlculs, el disseny, etc. realitzats al treball. Els informes s'han de lliurar fins a una data predeterminada. Un retard d'entre 1 segon i 1 setmana la nota obtinguda es multiplicarà per un factor de 0,8. Un retard d'entre 1 setmana i 1 segon i 2 setmanes la nota obtinguda es multiplicarà per un factor de 0,5. Lliuraments fora d'aquestes dues setmanes de retard no seran acceptades. Les sessions de treballs són obligatòries. L'absència serà penalitzada multiplicant la nota obtinguda del treball per un coeficient de 0,8.

Cada grup ha de preparar els informes de forma individual. Qualsevol copia esta estrictament prohibida (copiar el treball d'altres grups, copiar d'internet o llibres, encara que s'hagi traduit d'una altra llengua esta prohibit). En cas que un grup copïi el treball en las seva totalitat o parcialment d'un altre grup, ambdos grups seran penalitzats. Qualsevol copia (encara que només sigui una frase) resultarà en un treball amb una nota de 0 (suspès) sense possibilitat de millora o d'avaluació sense tenir en compte la part copiada. El profesor utilitzarà un programa especial amb tots els treballs lliurats per a detactar plagi.

Les pràctiques són de presència obligatoria. En el cas d'absència, l'informe de l'estudiant s'avaluarà amb un 0 (sense possibilitat de millora).

Qualsevol activitat no lliurada es considerarà puntuada amb nota 0 (suspès).

Tots els documents s'han de lliurar a través del moodle.

Sistema d'avaluació


El pes avaluatiu dels diferents conceptes que intervenen en la qualificació de l'assignatura són:

- E: Examen (30%)

- T1, T2, T3: Treballs en grup (3 x 10% = 30%)

- P1-P7: Informes de pràctiques (40%)

Nota pràctica (PR) = (P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6 + P7)/7

Nota treball (T) = (T1 + T2 + T3)/3

 

Cada estudiant ha d'obtenir un mínim del 40% de la nota màxima de l'exàmen y un mínim del 40% de tots els informes de treballs i un mínim del 40% de tots els informes de pràctica:

 • Si E < 4: Nota final = Minimum(E, T, PR)
 • Si T < 4 y/o PR < 4: Nota final = 0,3 x E + 0,3 x (T si T > 4, 0 si T < 4) + 0,4 x (PR si PR > 4, 0 si PR < 4)
 • Si E > 4, T > 4 y PR > 4: Nota final = 0,3 x E + 0,3 x T + 0,4 x PR

Recuperació

Les pràctiques y els treballs de l'assignatura no son recuperables.

Al final del semestre s'ofereix un exàmen de recuperació sempre que així ho indiqui la Direcció d’Estudis de l’Escola. La recuperació es farà en la data i lloc que fixi la Direcció d’Estudis de l’Escola. Durant l'examen de recuperació la nota máxima que es pot obtener és un 5 i es càlcula amb la següent fòrmula on ER és la nota de l'examen de recuperació. La nota màxima serà en tot cas un 5:

 • Si PR < 4 y/o T < 4: Nota final = Minimum(ER, [0,3 x ER + 0,3 x T + 0,4 x PR])
 • Si ER > 4 y PR > 4 y/o T > 4: Nota final = Maximum(ER, [0,3 x E + 0,3 x (T si T > 4, 0 si T < 4) + 0,4 x (PR si PR > 4, 0 si PR < 4)])

Bibliografia


Bàsica

S. Wang. Handbook of Air Conditioning and Refrigeration

Y. A. Cengel, Heat & Mass Transfer: A Practical Approach


Complementària

D.A. Kaminski and M.K. Jensen. Introduction to Thermal and Fluids Engineering