Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi


General

 • CG3_Conèixer i aplicar els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria

 • CG4_Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural

 • CG5_Dissenyar sistemes de cures dirigits a persones, families o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes

 • CG6_Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els medis disponibles

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

 • CG18_Conèixer les estratègies per pendre les mesures de confortabilitat i atenció de simptomes, adreçades al pacient i familia, en l'aplicació de cures palitatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals


Específica

 • CE8_Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajut en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la familia, segons la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, families i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos

 • CE14_Conèixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d'infermeria

Descripció


 

L’assignatura de Teràpies Naturals, mostra i introdueix a l´alumne en l´estudi d’algunes teràpies manuals i naturals. Aquesta assignatura ofereix a l´estudiant una visió holística de la  persona, com a ser biopisicosocial, que constitueix un dels aspectes bàsics de les accions de la salut en el camp de l’activitat física en l´actualitat, els coneixements i les tècniques de les teràpies naturals i manuals, que són recursos addicionals dels que els estudiants disposaran per l'atenció i cura dels pacients dins del rol autònom dels graduats en Infermeria i altres graus de Ciències de la Salut.

L’assignatura inclou l'estudi i coneixement de les diferents teràpies naturals que permet als estudiants identificar situacions en què l´aplicació d´aquestes teràpies poden ser útils per l´elaboració de plans d’actuació en el camp de la salut.

Resultats d'aprenentatge


L’avaluació de l’assignatura consistirà en una avaluació continuada mitjançant l´ús de diferents eines, orientades a avaluar l´assoliment de les competències establertes per a la superació de la matèria.

Els criteris d´avaluació de les activitats seran presentats en els primers dies de classe i afegits a l´aula virtual on els alumnes podran consultar afavorint la claredat i transparència dels crèdits.

S’utilitza un sistema de qualificació quantitativa (0-10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent i matrícula d´honor) segons RD 1125/2003.

L’avaluació de les competències genèriques es realitzarà de forma continua durant les diferents activitats formatives.

L’avaluació de les competències específiques es realitzarà mitjançant:

            -Participació, assistència, treballs de casos, dos seminaris finals ( Ràdio i un treball individual). El valor total d´aquests ítems serà del 50% de l´assignatura.

            -Un examen Teòric-pràctic fixat en calendari acadèmic, al final de l´assignatura. On es avaluaran les habilitats apreses. Tindrà un valor d´un 50 % de l´assignatura.

Metodologia de treball


Interes per conèixer què ens reporten les olors. Aquesta memòria olfactiva que ens produeix emocions, sentiments, records, agradables i desagradables.

 

És un tema important, per donar a conèixer i poder valorar el que per nosaltres representant els sentits, en aquest cas l’olfacte.

 

 

 

 M Àngels Piñol (mangelspt@gmail.com)

 

Durant la meva vida professional a la universitat, he estat professora de neurofisiologia dels sentits. Ara el meu objectiu, és tenir un recull d’experiències sobre el sentit de l’olfacte. Dons sembla ser que és el més desconegut.

 

“L’olfacte, és el nostre sistema sensorial més primitiu i l’únic què juntament amb els altres sentits, vetlla per nosaltres, donant al cervell la informació necessària per sobreviure i moure’ns en el món que ens envolta.

Les olors queden a la memòria, i sobre tot van lligades a les emocions.

 

Per poder fer aquest recull d’experiències, es necessari  tenir una mostra significativa de persones, que em parlin de la seva experiència de vida. I la teva opinió, sobre aquest tema pot ser essencial”

 

El teu relat, és important què comenci des de la infantesa al moment actual.

 

Serà totalment confidencial, ja que no es redacta en primera persona, i queda lliurat per correu a la  professora Núria Sàez, que marcarà el temps en què tens que lliurar-l’hi.

 

S´ha de signar el Consentiment Informat, per cedir l´escrit del Seminari de les olors.

 

Idioma: Català i/o Castellà

El Nº de pàgines: les què necessitis, màxim 10, lletra Verdana, 12

Tria un pseudònim, si vols.

 

 

La teva edat:                  Dona               Home

 

 

 

 

 

Signa el consentiment informat:

 

 

 

 

 

 

 

Frases què et poden ajudar a pensar com fer el relat:

 

 1. És a la infantesa quan aprenem a reconèixer les olors per primer cop. Per això hi ha olors que poden evocar una situació passada.

 

 

 1. A més és un sentit amb nombroses interconnexions amb els centres de la memòria i de les emocions. Si penses en una situació concreta, segur que recordes l’olor que senties...en aquell moment, per temps que hagi passat.

 

 1. Convé diferenciar, la dona de l’home, doncs existeixen importants variacions en quant a intensitat de percepció, llindar i preferències de les olors.

 

 1. Les dones i homes, poden escollir al seu company sentimental en base a la seva forma de besar, segons Sheril Kirshenbaum. Confien més en el seu olfacte, i escullen als seus companys amb un codi genètic diferent al seu i així assegurar una millor descendència.

 

 1. L'olfacte és també una de les majors fonts de atracció i plaer sensual.

 

 1. A més, l'olor és un dels factors que intervenen més intensament en la alimentació.

 

 1. En totes les cultures, des de temps remots, s'han utilitzat perfums. El cervell olfactiu està connectat a la memòria emocional. Quina és la teva cultura, i com ha influït en el tema de les olors.

 

 1. Les olors t’ajuden a estar millor o pitjor segons el cas en que et trobis, les olors et poden canviar la vida...

 

 1. Quines olors t’han influït més a la vida i perquè?

 

Pots parlar a part de les impressions escrites, sobre el que tu creguis convenient, del tema.

 

 

 

 

 

 

Continguts


Tema 1. Introducció. Teràpies naturals i/o complementàries

Conceptes i classificacions

Estil de vida saludable (dieta, exercici i actituds). Teràpies naturals.

Classificació de les diferents tipus de teràpies naturals

 

Tema 2. Quiromassatge

Breu descripció de la teoria (Història, Efectes sobre l’organisme, Condicions generals, Material, Indicacions i contraindicacions)

 •  

Protocols de Massatge (Bàsics i Específics)

 

Tema 3. Drenatge limfàtic

Breu descripció de la teoria (Història, Efectes sobre l’organisme, Direcció general dels fluxes limfàtics, Limfedemes limfàtics primaris i secundaris).

Maniobres bàsiques

Protocol per zones

 

Tema 4. Reflexologia

Breu descripció de la teoria ((Història, Efectes sobre l’organisme, Tècnica de treball, Mapa dels diferents punts reflexològics, Indicacions i contraindicacions)

Pràctica bàsica de Reflexologia Podal, autogestió de les emocions i de l’estrès.

 

Tema 5. Coach en salut, i la infermeria com a gestora de la imatge corporal

-Introducció al coach salut. Com incideix en l’entorn. Cóm ajuda a les persones amb diferents mètodes. Desenvolupament d’habilitats comunicatives assertives. Acompanyament en els estadis de salut.

Tema 6. Mesoteràpia i bases d´homeopatia.

Com a infermer/a gestor/a de la imatge corporal; autoconcepte, autoestima i percepció de la imatge corporal. Com ajudar en la gestió de l’oncologia i en l’envelliment prematur, en aproximar expectatives de  millora de la imatge. Mesoteràpia per la millora de la salut i la imatge corporal.

Seminaris: Ràdio i “significat de l´olor”

 

Activitats d'aprenentatge


Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

Sessions teòriques

1

Classes magistrals dirigits a desenvolupar els continguts de l´assignatura, aclarir els continguts i discussió de lectures.

.G2,G3,G4,G9,G10,G16,G20,G26,G29

P1,P2,P5,P7,P9,P18

E3,E18,E19,E28,E30,E53

Treball individual

3

Activitats de seguiment i avaluació formativa per orientar sobre l´aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds. Orientació pedagògica per millorar l´aprenentatge cooperatiu i individual.

G4,G9,G10,G14,G16,G19,G20,Ga23,G26

P1,P2,P5,P7,P9,P18

E12,E18,E19,E30,E33

Estudi i Treball autònom

1

Lectura de llibres i articles recomanats

Realització de treball bibliogràfic

 

Sistema d'avaluació


:

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

     

Treball individual de les sessions pràctiques, assistència, participació i seminaris (Avaluació continuada)

50%

G2,G3,G9,G10,G16,G18,G19,G20,G23,G24,G29

P1,P2,P3,P7,P18. E3,E12,E18

Examen final (Pràctic- teòric)

50%

G2.G3.G9.G23

P2,P5,P9,P18. E3,E33

Bibliografia


Bàsica

Byers, Dwight C (1995). Masaje reflexológico de los pies, el método Ingham original. Barcelona. Editorial Ibis

 

Consell de Col·legis d´Infermeres i Infermers de Catalunya, (2014). Guia de bones pràctiques basada en l´evidència. Millorem la qualitat de vida i el benestar de les persones mitjançant les teràpies naturals i complementàries. Barcelona

Davis, Ph K (1998). El poder del tacto. Barcelona. Editorial Paidós

Sagrera Ferrandiz, J (2008). Quiromasaje: Técnica y Sensibilidad. 4ª ed. Editorial Meteora. Barcelona