Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Julián Horrillo Tello
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


L’assignatura proporciona als estudiants un coneixement profund de les màquines eina de control numèric tant pel que fa a la seva arquitectura com per la programació i els prepara per programar-les a nivell bàsic i avançat tant directament com fent servir programes CAM. A partir de  les màquines de control numèric tracta el tema de la fabricació automàtica i flexible integrant les màquines de control numèric amb robots de càrrega i descàrrega, sistemes automàtics de transport i magatzems automàtics. Tot això gestionant per sistemes integrats per ordinador donant lloc als sistemes de fabricació CIM. S’inclou l’estudi dels sistemes flexibles de muntatge automàtic.

Resultats d'aprenentatge


L’assignatura prepara als estudiants pel disseny de sistemes de fabricació flexibles basats en l’aplicació de màquines de control numèric integrades amb sistemes d’alimentació, transport i emmagatzematge flexibles.

Els estudiants seran capaços d'identificar aquells processos de fabricació que permeten fabricar una mateixa peça alternativament amb tecnologies rígides i flexibles i seran capaços de determinar en quines circumstàncies és preferible cada tecnologia.

En el cas de tecnologies rígides seran capaços d’aplicar la metodologia SMED per reduir el temps de preparació de les màquines i poder gestionar la producció de forma similar al cas de les tecnologies flexibles.

També es capacitaran per plantejar el disseny conceptual dels sistemes flexibles de muntatge automàtic.

Metodologia de treball


Clases presencials amb resolució de problemes i el desenvolupament d'un projecte. Aprenentatge basat en el desenvolupament del projecte que abasta tots els aspectes de l'assignatura.

Continguts


 1. Màquines amb Control Numèric CN (NC)
  1. Elements bàsics.
  2. Control dels eixos.
  3.  Característiques dels CN.
 2. Programació de màquines de Control Numèric
  1. Conceptes de programació
  2. Programació bàsica
  3. Programació avançada.
  4. Fabricació assistida per ordinador (CAM)
 3. Sistemes flexibles de muntatge automàtic.
  1. Visió general dels sistemes de muntatge.
  2. Sistemes de transport en les línies de muntatge.
  3. Estacions de muntatge
 4. Fabricació Integrada per Ordinador (CIM)
  1. Processos de fabricació rígids i Flexibles. Metodologia SMED.
  2. Magatzems automàtics.
  3. Sistemes automàtics de transport
  4. Càrrega i descàrrega de màquines robotitzada.
  5. Sistemes de control, PLCs i SCADA.
  6. Sistemes de gestió integrats.

Activitats d'aprenentatge


Classes presencials a l'aula: es desenvoluparà la matèria teòrica i es realitzaran exemples, problemes i casos pràctics.

Classes pràctiques: es desenvoluparà un projecte consistent en el disseny d'una fàbrica flexible i automatitzada basada en màquines de control numèric. Aquest projecte es farà a partir del projecte d'una fàbrica convencional i s'hi incorporaran les modificacions adequades per aplicar-li les tecnologies estudiades al curs.

Sistema d'avaluació


L'avaluació es fa en base a un examen final i a l'avaluació del projecte desenvolupat.

L'examen final constarà de preguntes teòriques i un o més problemes. Aquest examen té un pes del 20% a la nota final.

El projecte es fa en equip però s'identifica quines parts ha realitzat cada un dels membres. L'avaluació es fa tenint en compte tant el contingut com la presentació. El projecte té un pes del 80% a la nota final.

Per aprovar l'assignatura cal obtenir una nota mínima de 4 tant a l'examen com al projecte.