Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Descripció


En aquesta assignatura es proporcionen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la creació musical associada a un producte audiovisual. Aquestes eines no estàn destinades a la creació professional, sinó a generar la capacitat de comprensió i d'anàlsi del paper de la música en els productes audiovisuals (ja sigui cinema, documental, publicitat o videojocs) 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

  • Disposar d’una visió genèrica de les possibilitats d’aplicació de tecnologies vinculades a la creació musical.
  • Conèixer els paràmetres bàsics de la teoria musical occidental. 
  • Disposar de vocabulari pràctic per tenir una millor comprensió de l'anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor. 
  • Demostrar una comprensió dels aspectes teòrics i pràctics i de la metodologia de treball en el seu camp d'estudi amb una profunditat que arribi fins a l'avantguarda del coneixement.
  • Aplicar els seus coneixements, la comprensió d'aquests i les seves capacitats de resolució de problemes en àmbits laborals complexos o professionals i especialitzats que requereixen l'ús d'idees creatives i innovadores.
  • Recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves conclusions incloent-hi, quan sigui necessari i pertinent, la reflexió sobre assumptes d'índole social, científica o ètica en l'àmbit del seu camp d'estudi.
  • Desenvolupar-se en situacions complexes o que requereixin el desenvolupament de noves solucions tant en l'àmbit acadèmic com laboral o professional dins del seu camp d'estudi.
  • Comunicar a tot tipus d'audiències (especialitzades o no) de manera clara i precisa, coneixements, metodologies, idees, problemes i solucions en l'àmbit del seu camp d'estudioSer capaços d'identificar les seves pròpies necessitats formatives en el seu camp d'estudi i entorn laboral o professional i d'organitzar el seu propi aprenentatge amb un alt grau d'autonomia en tot tipus de contextos (estructurats o no).

 

Metodologia de treball


L'assignatura combina classes teòriques a l’aula i classes pràctiques al laboratori. A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples tot fomentant la participació dels estudiants mentre que a les classes pràctiques els estudiants fan ús d'un programari especialitzat per treballar en les diverses situacions proposades.

Tots els materials es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Continguts


I. Fonaments bàsics del llenguatge musical

Introducció als conceptes de ritme, melodia i harmonia.

Estructura i forma.

Reconeixement visual (amb el teclat en pantalla i a partir de la representació gràfica MIDI, excepcionalment amb notació musical). 

Reconeixement auditiu.

II. Introducció a la creació musical amb eines DAW

Presentació i descripció dels entorns DAW emprats (Pro Tools i Reason).

Reason:

Presentació de l’entorn (breu recordatori) 

Configuració pas a pas del rack.

Lògiques de connexionat.

Aspectes bàsics del seqüenciador.

Protools:

Presentació de l’entorn.

Pistes d’àudio, MIDI i instruments virtuals.

Eines d’edició d’àudio.

Edició MIDI.

III. La creació musical en l'àmbit dels mitjans audiovisuals

Música de llibreria.

Música original i compilation scores

Funcions de la música cinematogràfica (recordatòri)

El·laboració d'una cue list

Temp tracks. Click tracks. Processos de mescla i dubbing

Anàlisi de la música de pelicules, spots publicitaris, series, documentals i videojocs 

Activitats d'aprenentatge


Introducció a les practiques

Aprofundiment en el coneixement de les eines DAW que s’empraran durant l’assignatura: Reason i Protools.

Descripció de la gestió d’arxius en disc dels sitemes DAW. Disc de treball, ruta, tipus d’arxiu i arxius referenciats.

Descripció dels entorns de treball. 

Creació de pistes d’àudio, MIDI i d’instrument virtual.

Importació de pistes d’àudio. Edició bàsica.

 

Producció de fons musical per a una seqüència de vídeojoc

Es profunditzarà en les possibilitats de les DAW, en les seves eines creatives, els seus instruments virtuals i en les possibilitats d’edició i mescla.

 

Música per a spot publicitari

Es profunditzarà en les possibilitats de les DAW, en les seves eines creatives, els seus instruments virtuals i en les possibilitats d’edició i mescla.

 

Sistema d'avaluació


· 3 proves parcials distribuïdes al llarg del trimestre. Aquestes proves es faran a través d’un sistema online i tindran un valor total d'un 10% sobre la nota final.

· 2 pràctiques avaluables que caldrà entregar a través del Moodle de l'assignatura (eCampus), on el professor habilitarà una bústia d'entrega per a cada activitat avaluable. Cada pràctica valdrà un 25% de la nota final.

· 1 prova final que englobarà tots els continguts de l'assignatura, el seu pes sobre la nota final serà d'un 40%.

Per poder fer mitjana, caldrà haver superat la prova final amb més d'un 4 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior al 4 hauran de fer una prova de recuperació; es mantindràn la resta de notes de les proves parcials i pràctiques. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Les pràctiques i proves parcials no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

 

Bibliografia


Bàsica

GUSTEMS, Josep (Ed.). (2014) “Música y audición en los géneros audiovisuales". Barcelona: Universitat de Barcelona

HERRERA, Enric (1990): “Teoría musical y armonía moderna, vol. I”. Barcelona: Ed. Bosch Música.

HOFFMANN, F. (Ed.). (2005). “Enciclopedia of recorded sound”. Londres: Routledge.

LORENZO, Thomas (2008) “El arreglo, un puzzle de expresión musical” Barcelona: Ed. Bosch Música.

WHITE, Glenn; LOUIE, G. J. (2005) “The Audio Dictionary (3rd ed.).”Seattle: Washington Press. 


Complementària

AVID. Protools 101, v12. AVID

AVID. Protools 110, v12. AVID

COOK, Nicholas (1998)”Analysing Musical Multimedia. Oxford” Oxford University Press.

STERNE, J. (2003) “The Audible Past. Cultural origins of sound reproduction” Durham: Duke University Press.