Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Descripció


En aquesta assignatura es proporcionen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a la creació musical associada a un producte audiovisual. Aquestes eines no estàn destinades a la creació professional, sinó a generar la capacitat de comprensió i d'anàlsi del paper de la música en els productes audiovisuals (ja sigui cinema, documental, publicitat o videojocs) 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
2. Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
3. Crear un tema amb una estructura adequada.
4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
6. Saber planificar un enregistrament musical.
7. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.
12. Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual.

A més, l'estudiant també assolirà els següents resultats d'aprenentatge:

13. Disposar d’una visió genèrica de les possibilitats d’aplicació de tecnologies vinculades a la creació musical.
14. Conèixer els paràmetres bàsics de la teoria musical occidental. 
15. Disposar de vocabulari pràctic per tenir una millor comprensió de l'anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor. 
16. Poder analitzar el paper del so en els mitjans audiovisuals més enllà de qüestions estrictament tècniques.

Metodologia de treball


L'assignatura combina les sessions teòriques amb sessions pràctiques. La metodologia de treball es divideix en dues parts diferenciades:

- Sessions de gran grup (3h/setmana) on s'imparteixen coneixements teòrics. 

- Sessions pràctiques en grups reduïts (2h quinzenals), on es desenvolupen activitats centrades en la creació, edició i mescla musical.

L'assitència a les pràctiques és obligatòria.

A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples tot fomentant la participació dels estudiants mentre que a les classes pràctiques els estudiants fan ús d'un programari especialitzat per treballar en les diverses situacions proposades.

Tots els materials es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Continguts


I. Fonaments bàsics del llenguatge musical

Introducció als conceptes de ritme, melodia i harmonia.

Estructura i forma.

Reconeixement visual (amb el teclat en pantalla i a partir de la representació gràfica MIDI, excepcionalment amb notació musical). 

Reconeixement auditiu.

 

II. Introducció a la creació musical amb eines DAW

Presentació i descripció dels entorns DAW emprats (Pro Tools i Reason).

Reason:

Presentació de l’entorn (breu recordatori) 

Configuració pas a pas del rack.

Lògiques de connexionat.

Aspectes bàsics del seqüenciador.

Protools:

Presentació de l’entorn.

Pistes d’àudio, MIDI i instruments virtuals.

Eines d’edició d’àudio.

Edició MIDI.

 

III. La creació musical en l'àmbit dels mitjans audiovisuals

Música de llibreria.

Música original i compilation scores

Funcions de la música cinematogràfica (recordatòri)

El·laboració d'una cue list

Temp tracks. Click tracks. Processos de mescla i dubbing

Anàlisi de la música de pelicules, spots publicitaris, series, documentals i videojocs 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1. Introducció a les practiques

Aprofundiment en el coneixement de les eines DAW que s’empraran durant l’assignatura: Reason i Protools.

Descripció de la gestió d’arxius en disc dels sitemes DAW. Disc de treball, ruta, tipus d’arxiu i arxius referenciats.

Descripció dels entorns de treball. 

Creació de pistes d’àudio, MIDI i d’instrument virtual.

Importació de pistes d’àudio. Edició bàsica.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA7. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E10, E11

 

Activitat 2. Producció de fons musical per a una seqüència de vídeojoc

Es profunditzarà en les possibilitats de les DAW, en les seves eines creatives, els seus instruments virtuals i en les possibilitats d’edició i mescla. Aquesta activitat es farà per parelles, només s'acceptarà un grup de tres quan, en cas que el total d'estudiants sigui imparell, el professor ho autoritzi. En cap cas s'acceptarà un treball individual.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
RA5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
RA6. Saber planificar un enregistrament musical.
RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E5, E9, E10, E11, E16, E18

 

Activitat 3. Música per a spot publicitari

Es profunditzarà en les possibilitats de les DAW, en les seves eines creatives, els seus instruments virtuals i en les possibilitats d’edició i mescla. Aquesta activitat es farà per parelles, només s'acceptarà un grup de tres quan, en cas que el total d'estudiants sigui imparell, el professor ho autoritzi. En cap cas s'acceptarà un treball individual.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
RA5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
RA6. Saber planificar un enregistrament musical.
RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E5, E9, E10, E11, E16, E18

 

Activitat 4. Tests de seguiment

4 tests distribuïts al llarg del trimestre on s'avaluaran continguts teòrics i aspectes relacionats amb els continguts treballats a les activitats pràctiques.

 

Activitat 5. Prova final

Prova final que englobarà tots els continguts de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació en quatre blocs:

Activitat 2. Producció de fons musical per a una seqüència de vídeojoc (15%)

Activitat 3. Música per a spot publicitari (15%)

Activitat 4. Tests de seguiment (20%)

Activitat 5. Prova final (50%)


Per fer mitjana caldrà haver superat la prova final amb més d'un 5 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 hauran de fer una prova de recuperació. La prova de recuperació s'aprova amb un 5. Es mantindran la resta de notes dels tests parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Els tests parcials i les pràctiques no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

Bibliografia


Bàsica

GUSTEMS, Josep (Ed.). (2014) “Música y audición en los géneros audiovisuales". Barcelona: Universitat de Barcelona

HERRERA, Enric (1990): “Teoría musical y armonía moderna, vol. I”. Barcelona: Ed. Bosch Música.

HOFFMANN, F. (Ed.). (2005). “Enciclopedia of recorded sound”. Londres: Routledge.

LORENZO, Thomas (2008) “El arreglo, un puzzle de expresión musical” Barcelona: Ed. Bosch Música.

WHITE, Glenn; LOUIE, G. J. (2005) “The Audio Dictionary (3rd ed.).”Seattle: Washington Press. 


Complementària

AVID. Protools 101, v12. AVID

AVID. Protools 110, v12. AVID

COOK, Nicholas (1998)”Analysing Musical Multimedia. Oxford” Oxford University Press.

STERNE, J. (2003) “The Audible Past. Cultural origins of sound reproduction” Durham: Duke University Press.