Informació general


  • Tipus d'assignatura: Obligatòria
  • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 4
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

L'assignatura s'imparteix en català però s'utilitzaràn diversos materials de suport (documentals i articles) en anglès.

Descripció


L'assignatura proporciona els coneixements teòrics i pràctics bàsics necessaris per a la creació musical associada a un producte audiovisual. Aquestes coneixements contribuiran a aprofundir en la comprensió de les funcions de la música en els productes audiovisuals (cinema, documental, publicitat, videojocs, etc.) 

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.

D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'alumnat ha de ser capaç de:

1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
2. Conèixer els sistemes de notació musical per ordinador.
3. Crear un tema amb una estructura adequada.
4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
6. Saber planificar un enregistrament musical.
7. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.
12. Crear temes estructurats i homologables de música electrònica en qualsevol estil i per a qualsevol possible destinatari del sector audiovisual.

A més, l'estudiant també assolirà els següents resultats d'aprenentatge:

13. Disposar d’una visió genèrica de les possibilitats d’aplicació de tecnologies vinculades a la creació musical.
14. Conèixer els paràmetres bàsics de la teoria musical occidental. 
15. Disposar de vocabulari pràctic per tenir una millor comprensió de l'anàlisi i la descripció de qualsevol fenomen sonor. 
16. Poder analitzar el paper del so en els mitjans audiovisuals més enllà de qüestions estrictament tècniques.

Metodologia de treball


L'assignatura combina les sessions teòriques amb sessions pràctiques. La metodologia de treball es divideix en dues parts diferenciades:

- Sessions de gran grup (3h/setmana) on s'imparteixen coneixements teòrics. 

- Sessions pràctiques en grups reduïts (2h quinzenals), on es desenvolupen activitats centrades en la creació, edició i mescla musical.

L'assitència a les pràctiques és obligatòria.

A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples tot fomentant la participació dels estudiants mentre que a les classes pràctiques els estudiants fan ús d'un programari especialitzat per treballar en les diverses situacions proposades.

Tots els materials es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

 

Aquest curs, a causa de la situació generada per la COVID, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

Pel que fa a les sessions de pràctiques a espais més reduïts (com laboratoris, estudis o plató), si s'escau es treballarà simultàniament en diversos espais per tal de garantir que es compleixen les condicions establertes pels protocols de seguretat.

Continguts


I. Elements bàsics del llenguatge musical

Durada: Pulsació, tempo, ritme. Figures i silencis. Accents. Compàs. Síncopes, contratemps. Polirítmia.

Altura: Intervals. Escales. Acords. Tonalitat. Construcció melòdica (frases, motius). Àmbit o extensió, tessitura. Contorn melòdic. Monodia, polifonia. Homofonia i contrapunt. Melodia i acompanyament. El leitmotiv. Progressions d’acords típiques.

Intensitat: Pianíssimo, fortíssimo, crescendo, diminuendo, sforzando, etc.

Timbre: Instrumentació, orquestració. Envolupant. Efectes (filtres, reverbs, delay, chorus, flanger, phaser, distorsió, etc.).

Aural staging.

Forma musical, estructura.

Gèneres i estils musicals. Convencions musicals als mitjans audiovisuals, clixés (música de terror, ciència ficció, romanç, aventures, acció, western, comèdia, etc.).

El model simfònic romàntic. Música programàtica. Dodecafonisme i atonalitat. Música electrònica. Jazz. World Music. Modernisme. Minimalisme.

 

II. Introducció a la creació musical amb eines DAW

Reason:

Presentació de l’entorn (breu recordatori) 

Configuració pas a pas del rack.

Lògiques de connexionat.

Aspectes bàsics del seqüenciador.

Protools:

Presentació de l’entorn.

Pistes d’àudio, MIDI i instruments virtuals.

Eines d’edició d’àudio.

Edició MIDI.

 

III. La creació musical en l'àmbit dels mitjans audiovisuals

Música de llibreria.

Música original i compilation scores

Funcions de la música cinematogràfica

Elaboració d'una cue list

Temp tracks. Click tracks. Processos de mescla i dubbing

Anàlisi de la música de pel·lícules, spots publicitaris, series, documentals i videojocs 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1. Introducció a les practiques

Aprofundiment en el coneixement de les eines DAW que s’empraran durant l’assignatura: Reason i Pro Tools.

Descripció de la gestió d’arxius en disc dels sitemes DAW. Disc de treball, ruta, tipus d’arxiu i arxius referenciats.

Descripció dels entorns de treball. 

Creació de pistes d’àudio, MIDI i d’instrument virtual.

Importació de pistes d’àudio. Edició bàsica.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA7. Usar els paràmetres d'equalització i de compressió.
RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E10, E11

 

Activitat 2. Disseny de música per a un producte audiovisual

Es profunditzarà en les possibilitats de les DAW, en les seves eines creatives, els seus instruments virtuals i en les possibilitats d’edició i mescla. Aquesta activitat es farà per parelles, només s'acceptarà un grup de tres quan, en cas que el total d'estudiants sigui imparell, el professor ho autoritzi. En cap cas s'acceptarà un treball individual.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
RA5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
RA6. Saber planificar un enregistrament musical.
RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E5, E9, E10, E11, E16, E18

 

Activitat 3. Producció de música per a un producte audiovisual

Es profunditzarà en les possibilitats de les DAW, en les seves eines creatives, els seus instruments virtuals i en les possibilitats d’edició i mescla. Aquesta activitat es farà per parelles, només s'acceptarà un grup de tres quan, en cas que el total d'estudiants sigui imparell, el professor ho autoritzi. En cap cas s'acceptarà un treball individual.

Resultats d'aprenentatge. En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de:

RA1. Entendre els conceptes de ritme, harmonia i melodia.
RA4. Conèixer les diferents parts d'un arranjament musical.
RA5. Conèixer els diferents estils musicals i les seves característiques.
RA6. Saber planificar un enregistrament musical.
RA8. Aplicar les eines d'anàlisi del so.
RA9. Treballar amb Digital Audio Workstation (DAW) i amb Estudi Virtual.
RA10. Confeccionar el seu propi estudi personal basat en DAW i / o estudi Virtual.
RA11. Crear els seus propis sons i textures sonores tant per a la realització de música com d'efectes especials.

Competències que es treballen: E5, E9, E10, E11, E16, E18

 

Activitat 4. Tests de seguiment

Dos tests distribuïts al llarg del trimestre on s'avaluaran continguts teòrics i aspectes relacionats amb els continguts treballats a les activitats pràctiques.

 

Activitat 5. Prova final

Prova final que englobarà tots els continguts de l'assignatura.

 

En cas de confinament s'aplicaran els següents canvis:

Les activitats 1, 2 i 3, previstes per ser realitzades amb Reason i Pro Tools, seran dutes a terme amb software gratuït accessible online.

 

Sistema d'avaluació


L'assignatura planteja l'avaluació en quatre blocs:

Activitat 2. Disseny de música per a un producte audiovisual (20%)

Activitat 3. Producció de música per a un producte audiovisual (20%)

Activitat 4. Tests de seguiment (10%)

Activitat 5. Prova final (50%)


Per fer mitjana caldrà haver superat la prova final amb més d'un 5 sobre 10. Aquells estudiants que obtinguin una qualificació inferior a 5 hauran de fer una prova de recuperació. La prova de recuperació s'aprova amb un 5. Es mantindran la resta de notes dels tests parcials. En cap cas es podrà optar a la recuperació per pujar nota. Els tests parcials i les pràctiques no disposen de recuperació.

Les qualificacions podran ser revisades en una data i lloc publicats pel professor a través de l'eCampus.

 

En cas de confinament la prova final de l'assignatura també es farà a través d'un sistema telemàtic.

Bibliografia


Bàsica

Álamo del, L. (2020). El cine y su música. Secretos y claves. Madrid: Rialp.

Chion, M. (1997). La música en el cine. Barcelona: Paidós.

Kalinak, K. (2010). Film Music. A Very Short Introduction. New York: Oxford University Press.

Lack, R. (1999). La música en el cine. Madrid: Cátedra.

Xalabarder, C. (2013). El Guion Musical en el Cine. Mundo BSO.


Complementària

Audissino, E. (2017). Film/Music Analysis. A Film Studies Approach. Southampton: Palgrave Macmillan.

Herrera, E. (1995). Teoría Musical y Armonía Moderna (Vol. I & II). Barcelona: A. Bosch.

Kühn, C. (1998). Tratado de la forma musical. Cooper City, Fl: SpanPress.

Kühn, C. (2003). Historia de la composición musical en ejemplos comentados. Barcelona: Idea Books.

Meyer, L. B. (2020). La emoción y el significado en la música. Madrid: Alianza Editorial.

Piston, W. (1984). Orquestación. Madrid: Real Musical.

Smith, R. (2002). Musical Composition. Oxford University Press.