Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Les classes són en català o castellà, mentre que el material docent (articles, presentacions, etc) poden ser en castellà o anglès

Descripció


L’assignatura de Cures Pal·liatives preten capacitar l’alumne per desenvolupar una atenció específica i qualificada en situació de malaltia avançada i greu o
que aboca al final de la vida.
L’objectiu de l’assignatura és que l’alumne d’infermeria assoleixi coneixements i habilitats per valorar, atendre i comprendre els aspectes físics, emocionals i
espirituals de les persones que es troben en aquesta situació i el seu entorn socio-familiar. Així mateix posar-lo en contacte amb la capacitat per proporcionar
cures especifiques en l’acompanyament a la situació d’últims dies de manera respectuosa, digna i compassiva.

Resultats d'aprenentatge


RA9. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa.
RA10. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva.
RA11. Conèixer els principis bàsics d'identificació i actuació en situacions de risc vital i situacions terminals.
RA19. Aplicar el procés d'atenció infermer des d'un model de cures integrador i holístic.
RA 26. Conèixer les estratègies de treball en equip així com l'aportació específica infermera.
RA 38. Desarrollar una visió global i integradora del procés de mort i dol a partir de les diferents teories infermeres.
RA 41. Identificar els aspectes principals de les cures pal·liatives.
RA 42. Aplicar el procés de cures infermeres a persones aen procés de mort i dol.
RA 43. Diferenciar els diversos recursos d'atenció a les persones en processos de mort i dol.
RA 44. Reconèixer els processos patològics del dol.

Metodologia de treball


Metodologies docents
MD1. Sessions de classes expositives
MD3. Treball en grup
MD11. Treball autònom.

Continguts


 1. Les Cures Pal·liatives
  1. Introducció a les Cures Pal·liatives
  2. Història
  3. Concepte de Cures Pal·liatives
  4. Definició de malalt al final de la vida. Trajectòries de final de vida.
  5. La infermeria a les Cures Pal·liatives
 2. Abordatge i Gestió
  1. Dispositius del continuum asistencial de les Cures Pal·liatives
  2. Necessitats de pacient i familia i recursos assistencials
  3. Rol d’infermeria en la gestió dels recursos
 3. Control de símptomes
  1. Generalitats del control de símptomes
  2. Estratègia general del control de símptomes
  3. Símptomes gastrointestinals i urinaris
   1. Nàusees i vòmits
   2. Estrenyiment
   3. Obstrucció intestinal
   4. Retenció aguda d’orina
   5. Anorèxia
  4. Símptomes respiratoris
   1. Dispnea
   2. Tos i hemoptisi
  5. Símptomes neuropsicològics
   1. Ansietat
   2. Depressió
   3. Delirium
  6. Cures de la boca i de la pell
   1. Xerostomia
   2. Nafres tumorals
 4. Dolor
  1. Multidimensionalitat del dolor
  2. Avaluació del dolor
  3. Bases del tractament del dolor
  4. Analgèsics opioids
  5. Analgèsics no opioids
  6. Efectes secundaris dels analgèsics
  7. Mesures no farmacològiques de tractament del dolor
 5. Situació d’últims dies
  1. Definició i abordatge
  2. Símptomes específics: febre, ranera
  3. Hidratació i alimentació: dilemes ètics
  4. Situacions catastròfiques: sagnat, sufocació i convulsions
 6. Comunicació al final de la vida
  1. Escolta i suport emocional bàsic
  2. Procés de transmissió de males notícies
  3. L’entorn socio-familiar en el procés d’informació
  4. Dol: preparació, dol no patològic
  5. Identificació del dol patològic

Activitats d'aprenentatge


Tipologia d'activitat ECTS Hores
AF1. Classe magistral 1 25
AF2. Tutories presencials 0,4 10
AF5. Seminaris 0,2 5
AF6. Treball en grup 0,4 10
AF9. Estudi personal 2 50

 

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques en aquest període d’excepcionalitat per la situació de pandèmia actual es realitzarà amb les següents activitats:

Qualificacions Ponderació Competències avaluades
SE1. Examen 50% CB1, CB3, CG1, CG3, CG6, CG8, CG18, CE13, CE16, CE25
SE3. Treball en grup 20%

CG2, CE14, CE13, CE15, CE25

SE8. Seguiment individual: activitats derivades dels seminaris 30% CB5, CG4, CG7, CE25

 És obligatori superar la prova avaluadora de l’examen final amb un mínim de 5 per poder fer la ponderació amb la resta de qualificacions.

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003.

Període de recuperació

L’activitat avaluadora amb possibilitat de recuperació es l’examen final. Es mantindran les qualificacions de l’avaluació continuada.

NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants que tenen opció a realitzar la recuperació de l’assignatura són aquells que hagin obtingut una qualificació de “suspens”, que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació.

 

Bibliografia


Bàsica

Manual de atención integral de personas con enfermedades crónicas avanzadas: aspectos clínicos
Xavier Gómez Batiste-Alentorn, Jordi Amblàs Novellas, Cristina Lasmarías Martínez, Agnès Calsina-Berna
Fecha de publicación: 11/2017
Editorial Elsevier
ISBN 9788490224991

Manual de control de síntomas en pacientes con cáncer
Joaquim Julià-Torras, Gala Serrano Bermúdez
4ª edición
En imprenta Ediciones Aran 2019

Oxfort textbook of Palliative Medicine (5th edition)
Edited by Nathan Cherny, Marie Fallon, Stein Kaasa, Russell K. Portenoy, and David C. Currow
Publication date: Mar 2015
Oxford University Press
ISBN-13: 9780199656097