Informació general


Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L’assignatura de Unity 3D presenta els conceptes de programació de videojocs en 3D utilizant el motor Unity 3D en el marc de la matèria de Desenvolupament. Es treballen conceptes com controladors de càmeres, controladors de personatges o matemàtiques utilitzades en la programació 3D. L’assignatura consta de sessions teòriques i sessions de pràctiques. Per assolir els coneixements l’assignatura s’avalua per un costat la part pràctica a través de les practiques a realizar durant el curs així com la part teòrica a través d’un examen, tot de manera individual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E6.1. Disenyar la arquitectura del software d'un videojoc d'acord a unes especificacions.

E6.6. Desenvolupar videojocs 2D i 3D (o parts del mateix) en llenguatges d'alt nivell sobre plataformes i motors destinats a tal efecte.

E15.5. Desenvolupar la estratègia de qualitat i testeig, corregir i ajustar el software.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, seminaris, estudi de casos, aprenentatge col·laboratiu, resolución de problemes, aprenentatge basat en preguntes i laboratori en grup reduït.

Continguts


Tema 1: FPS Game

 1. FPS Controller
 2. Weapon, shoot, ammo
 3. Shooting gallery
 4. AI
 5. Moving platforms
 6. Doors & keys
 7. Dead zones

 

Tema 2: Portal Game

 1. Gravity gun
 2. Portal gun (Render target)
 3. Portal player
 4. Scripting events

 

Tema 3: Platform game

 1. Character controller
 2. Third person camera controller
 3. Moving platforms
 4. Dead zones
 5. Enemies
 6. Items
 7. HUD

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

A1. Pràctica 1: FPS (Evidència del resultat d’aprenentatge E6.1, E6.6, E15.5)

 

Crearem un FPS desde zero i tractarem tots els elements bàsics que ho componen.

 

A2. Pràctica 2: Portal game (Evidència del resultat d’aprenentatge E6.1, E6.6, E15.5)

 

A partir de la pràctica anterior afegirem una modificació que cambiarà el gameplay i aprofundirem en altres elements típics de joc como seria el scripting o la càrrega aditiva d'escenaris.

 

A3. Pràctica 3: Platforms 3D (Evidència del resultat d’aprenentatge E6.1, E6.6, E15.5)

Crearem un joc de plataformes senzill estil Mario 64. Posarem especial èmfasi en el controlador del personatge i la càmera.

 

A4. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:

- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.

- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Pràctica 1: FPS 20%

A2. Pràctica 2: Portal game 15%

A3. Pràctica 3: Platforms 3D 15%

A4. Examen final 50%

Nota final = A1 0,2 + A2 0,15 + A3 0,15 + A4 0,5

Consideracions:

- Cal obtenir una nota superior a 4 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.

- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.

- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

- Cal obtenir una nota superior a 3 a cadascuna de les pràctiques, en cas contrari s’haurà de tornar a entregar la pràctica suspesa

- Una pràctica suspesa es podrà recuperar amb una nova entrega, però la nota màxima serà de 5 en entrega de recuperació

Bibliografia


Bàsica

Learning C# Programming with Unity 3D. Alex Okita.


Complementària

Tutorial web de herramientas de creación de juegos con el motor Unity.