Informació general


  • Tipus d'assignatura: Bàsica
  • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Descripció


 

Aquesta assignatura forma part de la formació obligatòria del grau en Infermeria, la qual pretén en primer lloc, que l'alumne adquireixi un coneixement sobre el desenvolupament humà de les persones en general, i més concretament sobre els aspectes psicomotors, socials, afectius, i de desenvolupament interpersonal al llarg de la vida; en segon lloc, té la intenció d'establir les bases d'una comunicació efectiva amb els pacients i familiars, així com estratègies d'autocura personal.

Es considera que amb els coneixements adquirits per el/la futur/a infermer/a obtindrà major compressió del desenvolupament de la persona i recursos psicològics per gestionar millor la seva professió laboral.

 

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d'aprenentatge esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

 

RA5. Comprendre la perspectiva dinàmica del desenvolupament humà.

RA 6. Identificar els factors socioculturals que influeixen en el comportament de la persona.

RA7. Conèixer els aspectes psicosocials bàsics que configuren les habilitats i actituds del cuidar infermer, respectant creences i valors.

RA8. Conèixer la metodologia de les ciències psicosocials aplicades a la salut.

RA9. Analitzar els diferents components de l’objecte d’estudi: persona, medi, salut i malaltia, en relació amb el model interdisciplinar biopsicosocial i cultural estudiat.

RA10. Observar i comprendre de forma integral el desenvolupament humà.

RA11. Reconèixer i interpretar les situacions de canvi vital que alterin o comprometin l’equilibri biopsicosocial de les persones.

 

Metodologia de treball


La metodologia emprada serà la següent:

MD1-  Sessions de classes expositives

MD2-  Seminaris

MD3-  Treballs en grup

MD6-  Tutories presencials en grup o individuals

MD11- Treball autònom

MD12- Aprenentatge cooperatiu

Continguts


BLOC 1. PSICOLOGIA DEL DESENVOLUPAMENT

TEMA 1. Les teories sobre el desenvolupament

TEMA 2. La infància

TEMA 3. L’adolescència i la joventut

TEMA 4. L'edat adulta

TEMA 5. La vellesa

 

BLOC 2. ASPECTES PSICOSOCIALS DE LES RELACIONS HUMANES

TEMA 6. Processos de comunicació

TEMA 7. La comunicació amb el pacient

TEMA 8. Equilibri psicosocial i situacions de canvi vital

TEMA 9. Processos psicològics bàsics i superiors

 

SEMINARIS

SEMINARI 1. Documental “Padres dificiles, hijos con problemas”

SEMINARI 2. Trastorns de la conducta alimentària

SEMINARI 3. Gestió de les emocions. Acompanyament emocional al pacient

SEMINARI 4. Habilitats socials

SEMINARI 5. Maneig del estrés. Tècniques de relaxació.

Activitats d'aprenentatge


La següent tabla resumeix les activitats formatives, els crèdits assignats a cada activitat i les hores de treball:

Activitat

ECTS

Hores

Sessions teòriques

1

25

 

Tutories presencials

0,5

13

 

Seminaris

0,5

13

 

Estudi personal

4

100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació es realitzarà de forma continua a partir del que l’estudiant demostri en les diferents activitats proposades.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs grupal/Póster

20%

G1, G20, E12, E15, E17

Treballs individuals/Diari reflexiu

10%

G1, G4, G21, G25, G26, E15, E16

Treball grupal/Exposició oral

20%

G1, G6, G10, G12, G30

 

Examen final

50%

G1, G3, G4, G11

 

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

 Examen

50%

 

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

L’assistència als seminaris és obligatòria. Per tenir dret a examen i per tant, a aprovar l’assignatura cal assistir com a mínim al 80 % dels seminaris (4 seminaris dels 5). L’incompliment d’aquest requisit comportarà el suspens en l'assignatura, no podent presentar-se a l'examen final.

 

Bibliografia


Bàsica

 

Palacios, J., Marchesi, A., y Coll, C. (1999). Desarrollo psicológico y educación (I). Psicología evolutiva. Madrid: Alianza.

Berger, K. (2007). Psicología del desarrollo (infancia y adolescencia). (7a ed.) Madrid. Panamericana

Delval, J. (1995). El desarrollo humano. Madrid: Siglo XXI.

Lazarus RS (2000) Estrés y emoción. Manejo e implicaciones en nuestra salud. Bilbao: Desclée de Brower

Llor B, Abad MA, García M, Nieto J.(1998). Ciencias psicosociales aplicadas a la salud. 2ª ed. Madrid: Ed. Mc GrawHill

Mariscal, S., Giménez-Dasi, M., Carriedo, N., & Corral, A. (2009). El desarrollo psicológico a lo largo de la vida. Madrid: Mc Graw Hill/UNED

Novel G, Lluch MT, Miguel MD (2003). Enfermería psicosocial y salud mental. Barcelona: Mason

Peaplau H (1990). Relaciones interpersonales en enfermería. Barcelona: Salvat


Complementària

 

Caballo, V. (2005) Entrenamiento en habilidades sociales. Madrid: Pirámide

 

Caballo, V. (2005) Entrenamiento en habilidades sociales. Madrid: Pirámide

Bowlby., J. (2006). Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida. Madrid: Morata

Sheppard, W., Willoughby, R. (1975). Child behavior. Learning and development. Chicago: Rand McNally College Publishing Company

Sheppard, W., Willoughby, R. (1975). Child behavior. Learning and development. Chicago: Rand McNally College Publishing Company