Informació general


Idiomes d'impartició


  • Castellano

Competències que es treballen


Bàsiques i Generals

  • G2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que es solen demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

  • G4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat

  • G5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors, amb un alt grau d'autonomia


Transversal

  • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per treballar com a membres d'un equip interdisciplinar ja sigui com a un membre més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles


Específica

  • E5_Dissenyar i realitzar un producte audiovisual (format per imatges fixes o en moviment), atenent tant als seus aspectes tècnics com artístics, en tots els seus components

  • E10_Aplicar processos, mètodes i tècniques per a desenvolupar la creativitat i la innovació en la realització audiovisual, en el desenvolupament multimèdia i en la programació de videojocs

Descripció


L'assignatura optativa “Direcció cinematogràfica” es duu a terme al llarg del segon trimestre. El caràcter de l'assignatura és fonamentalment pràctic i pretén que l'alumne aprofundeixi en el que significa la direcció cinematogràfica com a expressió d'una idea a partir d'eleccions creatives. Es treballa des de la cerca de la idea a rodar fins al procés de muntatge, passant per l'escriptura i l'anàlisi dels diferents departaments tècnic-artístics (art, fotografia, direcció d'actors…)  

L'objectiu de l'assignatura és la realització de curtmetratges per grups, amb una idea clara i ben comunicada.  L'assignatura vol ajudar els alumnes a convertir-se en persones amb capacitat expressiva, estimulant la seva creativitat amb activitats diverses, unes de caràcter més tècnic i unes altres d'esperit personal.  

L'assignatura es divideix en dues parts, teoria i pràctica, que es desenvoluparan de manera paral·lela. En la primera es tractaran qüestions tècniques sobre les diferents possibilitats expressives que ens ofereixen els departaments cinematogràfics i com aplicar-les als nostres projectes. Tot això des d'un punt de vista pràctic i aplicat a partir d'activitats. 

La segona és, en la pràctica, un taller en el qual es desenvoluparan projectes de curtmetratge per grups per a la seva posterior realització. Els alumnes s'organitzaran per grups que començaran des del primer dia a gestar la idea fonamental dels projectes. D'aquesta fase inicial sortiran els curtmetratges seleccionats per al seu posterior desenvolupament i rodatge. Els alumnes quedaran integrats així en un grup de treball en el qual assumiran la responsabilitat d'un departament determinat (art, fotografia etc…) per a tirar endavant el curtmetratge.

Tant en la pràctica com en la teoria s'inclou una part de direcció d'actors per a ajudar l'alumne en el seu procés de càsting i de tracte amb els intèrprets de cara al rodatge.

 

 

Resultats d'aprenentatge


RA1-Treballar en equip i de manera autònoma en el desenvolupament d'un producte audiovisual assumint els rols dins del grup.

RA2-Conèixer els elements tècnics i estètics necessaris per a aconseguir l'impacte emocional proposat.

RA3-Estimular i descobrir les seves aptituds per a relacionar-se amb el món professional

RA4-Consolidar coneixements sobre la narrativa audiovisual i el llenguatge de ficció.

RA5-Desenvolupar la creativitat del/de l'estudiant.


COMPLEMENTÀRIES:

RAC1 Comprendre el que significa conceptualment la direcció cinematogràfica.

RAC2 Situar-se en el rol de director a nivell pràctic.

RAC3 Conèixer les opcions narratives i estètiques del cinema, així com la seva evolució.

RAC4 Obrir la perspectiva creativa a un nou individu més sensible i disposat a expressar-se. 

RAC5 Familiaritzar-se amb la metodologia de la direcció i la presa de decisions. 

RAC6 Comprendre el llenguatge comunicatiu amb els actors. 

RAC7 Conèixer el funcionament dels processos de càsting. 

Metodologia de treball


General de l'assignatura.

Compta amb dues parts relacionades; teoria i pràctica (taller de creació de curtmetratge) Ambdues troben el seu objectiu comú en la realització del projecte final de curtmetratge. Dins de totes dues parts es troba l'àrea de direcció d'actors, que compta amb continguts tant pràctics com teòrics.

Direcció cinematogràfica és una assignatura organitzada a partir de sessions teòriques en les quals el professor exposarà els continguts i els alumnes participaran de manera activa a partir d'activitats (aprenentatge dirigit). El disseny de l'assignatura també incorpora aprenentatge autònom en el desenvolupament de les etapes del projecte i realització del curtmetratge del taller pràctic. 

Tot el contingut de la matèria està organitzat a partir d'activitats i del diàleg professor – alumne.  Totes les activitats partiran de l'aula però moltes d'elles plantejaran una reflexió que ha de tenir continuïtat fora d'ella.


L'assignatura s'estructura en 4h/setmana de sessions de teoria i 2h/setmana de sessions de taller de creació del curtmetratge.

El calendari de l'assignatura vindrà marcat des de l'inici, a fi que els continguts de la matèria tinguin lloc en el moment adequat perquè el desenvolupament del curtmetratge es vegi beneficiat. Es començarà amb introduccions a l'univers creatiu per a passar posteriorment a apartats més tècnics: regles bàsiques de la narrativa audiovisual, els diferents estils per departaments, planificació i guió tècnic i lectura dramatúrgica de textos.  Tot això en paral·lel amb el desenvolupament de guions en el taller de desenvolupament del curtmetratge. 

Una vegada els guions estiguin tancats, l'assignatura s'endinsarà en la direcció d'actors amb un primer acostament en el qual es coneixeran les diferents escoles i tècniques teatrals per a després poder-les posar en pràctica. S'ensenyarà a l'alumne a familiaritzar-se amb el tracte als intèrprets, transmetre'ls clarament els conceptes i convertir-los en una eina fonamental per a la direcció cinematogràfica.

Finalment passarem a la fase de rodatge i la supervisió del muntatge.

Específica del taller de creació del curtmetratge

En una primera fase es familiaritzarà a l'alumne amb els conceptes d'empatia, conflicte i sinceritat de manera individual.

Posteriorment els alumnes quedaran dividits en grups de treball per a desenvolupar els projectes de curtmetratge. Se seleccionaran els projectes a desenvolupar a partir de la qualitat i interès de les propostes i en un número dependent de la quantitat d'alumnes. 

Cada setmana es continuarà avançant en el contingut i la forma del projecte a fi d'anar complint amb les fases de creació. Un calendari tancat marcarà els moments de conclusió de la sinopsi, el guió literari, el càsting, i el guió tècnic amb l'objectiu final d'arribar a la data de rodatge estipulada amb unes mínimes garanties. Posteriorment es comptarà amb un marge de temps per a poder fer seguiment del muntatge.

Les àrees de direcció d'actors i càsting vindran marcats en en el calendari i tindran lloc una vegada estiguin els guions tancats.  

S'aprendrà el com elaborar un càsting i com dur-lo a terme ateses les necessitats dels projectes.

L'alumne també aprendrà, a partir d'exercicis pràctics a l'aula amb un actor/actriu, el llenguatge adequat per a relacionar-se amb els intèrprets i podrà fer un simulacre del que suposarà el personatge del seu projecte abans del rodatge.  

Cada alumne tindrà un rol marcat en el projecte i haurà de defensar el seu departament en el projecte de curtmetratge. Els rols a desenvolupar seran: director, ajudant de direcció, director de fotografia, direcció d'art, muntatge i so.

Específica de l'àrea teòrica.

Es plantejaran classes en les quals anar endinsant-se en el concepte de direcció. A partir de visionats i exercicis a l'aula (amb continuïtat fora d'ella) s'anirà donant forma al rol del director com a transmissor, com a comunicador d'idees. Quins elements té el director al seu abast per a transmetre les seves idees? Mitjançant els visionats, les activitats i el diàleg professor-alumne, aclarirem aquesta qüestió. Tots ells conceptes que serviran a l'alumne a prendre les decisions adequades de cara al rodatge del seu projecte.

Quant a direcció d'actors, s'analitzaran les diferents escoles i tècniques interpretatives que posteriorment podran aplicar-se en els projectes.

Continguts


TEORIA

ALEJANDRO MARZOA

CARLOTA FRISÓN (direcció d'actors)


Introducció tècnica al concepte de direcció.

1- La narració com la comunicació d'una idea: depurar el missatge i la forma de transmetre'l.

2-El cinema com a sèrie d'elements amb els quals jugar per a transmetre una idea o concepte. Claus fonamentals: el acting, l'enquadrament, el so, el diàleg, el fora de camp, el muntatge, etc… ¿

3-Dirigir és triar: les diferents possibilitats respecte als diferents departaments. Anàlisi d'exemples quant a realització (neoclassicisme, codis documentals, el fora de camp etc…), art, foto, so, muntatge. Anàlisi de fotogrames des del punt de vista dels departaments.

-Dirigir és triar II: les opcions autorales enfront de les opcions classicistes. El risc.

4-La posada en escena.

5-Les lleis bàsiques del cinema: eix, angulacions, raccord, escales. El cinema com a cal·ligrafia.

6-Rodatge:  l´idea fonamental a transmetre com a concepte irrenunciable. Equip, exigència, ambició…

7-Plantejament de planificació: transmetre tècnicament la nostra idea fonamental.

8-Muntatge: la clau de depurar, aprendre a renunciar, no perdre de vista la idea final. Visionat i seguiment del projecte.

9-Direcció d'actors: escoles i tècniques d'interpretació. 

(Stanislavsky, Strasberg, Meisner, Grotowski, Lepage, Meyerhold, Lecog, Brook, Artaud, Brecht, Boal i Barba).

9.1-Introducció a la nomenclatura de la interpretació, conceptes fonamentals:  sentiment, escolta. Imaginació, energia i risc. 

9.2-La importància de l'adjectiu i el verb.  El cos.


PRÀCTIQUES

RAFA DE LOS ARCOS

CARLOTA FRISÓN (direcció d'actors)

 

Taller de desenvolupament de curtmetratge.

1-De què tracten les pel·lícules? El principi d'empatia al cinema.

2-Generar mirada. La sinceritat i la cerca de temes i conflictes. 

3-El procés de creació. La claredat d'idees.

4-Seguiment del desenvolupament de curtmetratge: sinopsi, guió literari, guió tècnic, edició. 

5-Direcció d'actors: maneres d'abordar el treball interpretatiu. El cásting, els assajos i el rodatge. 

5.1-El llenguatge de l'actor, com dirigir-se a l'intèrpret professional.

Activitats d'aprenentatge


ACTIVITATS TEORIA

Activitat 1:

Vídeo del minut. 
Cada alumne triarà un concepte ( la compassió, l'evasió, la inadaptació, el desig…) que posteriorment haurà de transmetre de manera audiovisual. ACTIVITAT INDIVIDUAL.

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA2, RA5, RAC2, RAC4. 

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, E5, E10

Activitat 2:

Exercici d'anàlisi de fotograma.
Descontextualizar fotograma d'una ficció i descriure quina sensació o sentiment transmet arran dels diferents elements i departaments que ho conformen. Aprendre a llegir tota la informació que transmet una imatge. 

ACTIVITAT INDIVIDUAL

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA2, RA4, RAC1, RAC3, RAC5. 

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, E10

Activitat 3:

Transcripció de seqüències.
Analitzar punts de força i descriure quina classe de disseny de producció és el convenient i quina direcció seria l'adequada per a la seqüència i la pel·lícula en general. ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA2, RA4, RAC1, RAC2, RAC5.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències:  G2, G5, T2.

Activitat 4:

Saber llegir i interpretar un guió.
Punts de força, dilatació o el·lipsi, clímax etc… Tota la informacion oculta en un guió. Interpretar el text per a traduir-lo a imatges de la manera més efectiva. ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA3, RA4, RAC1, RAC2, RAC3.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G2, G5, T2.

Activitat 5:

Les lleis de la “cal·ligrafia” audiovisual.

Exercici sobre la llei de l'eix i la llei de les escales. ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA3, RA4, RAC2.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G2, G5, T2.

Activitat 6:

Planificació tècnica del curtmetratge.

Creació del guió tècnic. Elecció de l'estil de càmera i narrativa. Els grups de rodatge han de mostrar clarament quins camins creatius han triat i defensar les seves decisions.

ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA2, RA3,  RA4, RAC1, RAC2, RAC3, RAC4, RAC5.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, G2, G5, E5, T2.

Activitat 7:                              

Direcció d'actors.

Anàlisi interpretativa del curtmetratge que rodaran.

ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA2, RA3, RAC1, RAC2, RAC4, RAC5, RAC6, RAC7.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, G2, E5, T2

ACTIVITATS PART PRÀCTICA

Activitat 8:
La cerca del tema: exercici d'obertura emocional-generar mirada. Observació de la realitat i observació interior. ACTIVITAT INDIVIDUAL. 

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA4, RA5, RAC1, RAC2, RAC4. 

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, E10

Activitat 9:
Desenvolupament  creatiu del curtmetratge a partir de les fases de sinopsis, guió literari, dossier de localitzacions (posada en escena) i edició. Repartició dels rols dins del grup. ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RAG8, RAC4, RAC3, RAC5.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, G2, G5, E5, E10, T2.

Activitat 10:                                                                               
Direcció d'actors.

Al costat d'una actriu professional, es posarà en pràctica una seqüència triada del curtmetratge que realitzaran. Es treballarà el com dirigir-se a l'actor/actriu i les situacions específiques que poden sorgir en els diferents processos.

ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA3, RA5, RAC6.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G4, G2, G5, E5, T2.

Activitat 11 :                                                                            

Direcció d'actors.
Procés de càsting per al projecte de curtmetratge. A partir del guió de cada projecte, es farà un perfil del personatge principal i se supervisarà la cerca dels perfils més adequats.

ACTIVITAT EN GRUP

A través d'aquesta activitat es garanteix l'adquisició dels resultats: RA3, RAC7.

A través d'aquesta activitat es treballen les competències: G2, E5, T2.

Activitat 12: 

Examen teòric individual. S'avalua el nivell de penetració dels continguts a partir de preguntes ja plantejades des de l'inici de l'assignatura i que tenen relació amb la pròpia naturalesa de la direcció cinematogràfica. El resultat de la prova tindrà una ponderació del 30% sobre la nota final individual de l'alumne. No es considera que l'alumne hagi de dedicar un temps extra fora de l'aula a preparar la prova però dificilmente podrà superar-la si no assisteix i participa en l'assignatura.  ACTIVITAT INDIVIDUAL.

 

 

Sistema d'avaluació


30% Examen; inclou preguntes sobre teoria, pràctica i direcció d'actors (NOTA INDIVIDUAL)

20% Participació activitats teoria (NOTA INDIVIDUAL)

30% Resultat final del curtmetratge (NOTA GRUPAL)

20% Pràctiques; desenvolupament del projecte per departaments. (NOTA INDIVIDUAL)

 

-És necessari haver presentat el curtmetratge per a poder presentar-se a l'examen final.

-La recuperació tindrà la forma d'un exercici de curtmetratge entre els alumnes implicats i un examen escrit individual. Mai podrà superar el 6 com a nota final en tenir-se en compte solament les notes de "Resultat final del curtmetratge" i "Examen"

 


Bibliografia


Bàsica

Östlund, Ruben. Force Majeure. Suecia. 2014.

Aronovsky, Darren. The Wrestler. USA. 2008

Baumbach, Noah. Frances Ha. USA. 2012.

Benton, Robert. Kramer vs Kramer. USA. 1979.

Bresson, Robert. Pickpocket. Francia. 1959.

Caro, Marc. Jeunet, Jean Pierre. Delicatessen. Francia. 1991.

Carver, Raymond. 3 roses grogues. Anagrama. 1988

Dardenne. Deux jours, une nuit. Bélgica. 2014.

De Sica, Vittorio. Ladri di biciclette. Italia. 1948.

Eastwood, Clint. The bridges of Madison county. USA. 1995.

Gondry, Michel. Eternal sunshine of the spotless mind. USA. 2004.

Gray, James. Two Lovers. USA. 2008
 

Hanneke, Michael. Funny Games. Austria. 1997.

Iñárritu, Alejandro. Amores Perros. México. 2000.

Kazan, Elia. A Streetcar Named Desire. USA. 1951.

Kubrick, Stanley. Full metal jacket. USA. 1987.

Lanthimos, Yorgos. Lobster. Grecia, 2015.

Leilo, Sebastian. Gloria. Chile. 2013.

Lowenstein,Stephen. La meva primer pel·lícula: Pren 2. Alba Editorial, 2009.

Lumet, Sidney. Així es fan les pel·lícules. Editorial Rialp 1999.

McKee, Robert. El Guió. Alba Editorial. 2002.

Nemes, László. Son of saul. Hungría. 2015.

Pawlikowski, Pawel. Ida. Polonia. 2013.

Payne, Alexander. Sideways. USA. 2004.

Reitman, Jason. Up in the air. USA. 2009.

SERNA, Assumpta. El treball de l'actor de cinema, Madrid: Càtedra, 1999

STANISLAVSKI, Constantin. La construcció del personatge, Madrid:Aliança Editorial, 1999.

SUBIRÓS, Pau. El productor accidental. Anagrama. Barcelona, 2015.

Savater, Fernando. Ètica per a Amador. Ariel, 1991.

Truffaut, Françoise.La nuit américaine. Francia. 1973.

Van Sant, Gus. Elephant. USA, 2003.

Villeneuve, Denis. Sicario. USA. 2015.

Wilder, Billy. The apartment. USA. 1960.