Informació general


 • Tipus d'assignatura: Bàsica
 • Coordinador: Enric Sesa Nogueras
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà.

Descripció


L'assignatura Disseny 3DI es centra en la creació artístico-tècnica dels gràfics per als videojocs. La part artística es refereix a l'aspecte visual i gràfic d'un videojoc. La part tècnica és la conceptualització, disseny i creació de models, texturització i il·luminació en un motor gràfic. En l'assignatura de Disseny 3D I, farem més èmfasi en la part tècnica. L'alumne aprendrà a modelar en 3D tant models orgànics com inorgànics, a generar coordenades UV, a texturitzar, a il·luminar i implementar en un motor gràfic els seus models. Les classes constaran d'una part teòrica i una pràctica, així l'alumne podrà seguir al professor en la realització i explicació d'exemples reals i aquest supervisarà després les pràctiques dels alumnes. Per assolir els coneixements de l'assignatura s'avaluen per un costat exercicis de modelatge curts realitzats a classe i entregues que demostrin l'aprenentatge, a més d'un examen pràctic final.
 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

E10.1. Descriure els fonaments del modelatge 3D, les metodologies, els tipus de modelatge, il·luminació, texturització i implementació en motor gràfic.
E10.2. Dissenyar i modelar l'entorn 3D d’un videojoc d'acord amb les especificacions.
E10.3. Desenvolupar el modelatge 3D dels elements d'un videojoc, escenes i props.
E10.4. Composar, Il·luminar i texturitzar una escena 3D.

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:
Classe magistral, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, aprenentatge col·laboratiu, resolució de problemes i aprenentatge basat en preguntes.

Continguts


Tema 1. Introducció al disseny 3D

1.1.Que es el 3d, vèrtex, arestes i polígons.
1.2.Introducció a 3d max, vistes, navegació i menús.
1.3.Eines de 3dmax,edició de polys, extrusió, divisió, assemblatge de polígons.

Tema 2. Introducció a la texturització.

2.1.Com funciona la texturització, projecció, uvs.
2.2.Els materials, tipologies i tipus de mapes.
2.3.Uvs, seams i unwrap.
2.4.Aplicació de textures a model. (difús).

Tema 3. Il·luminació.

3.1.Teoria sobre il·luminació,
3.2.Utilització de la il·luminació com a element d'expressió.
3.3.Creació d'una escena il·luminada en unity.

Tema 4. Baking de textures de highpoly a lowpoly.

4.1.Que és un bake
4.2.Retopologia
4.3.Explicació de normalmaps, altres mapes i les seves utilitzacions
4.4.Aplicació dels mapes a materials de 3dmax i PBR

Tema 5. Creació d'assets per a un joc.

5.1.Anàlisis del joc sobre el qual hem de realitzar l'asset. (guies d'estil, moodboards )
5.2.Assets modulars, escenaris i interiors, roques, textures desert, nau i interior. (reutilització d'assets )
5.3.Creació de concept art.( look and feel concepts i blueprints )
5.4.Modelant amb referències, blueprints, planta, perfil i alçat
5.5.Generació d'ID maps i UVS avançades

Tema 6. Creació d'una escena a unity.

6.1.Sistemes de creació d'escenes, predisseny amb blocking
6.2.Importació i col·locació de models
6.3.Edició i texturització de terreny a unity
6.4.Realització d'un skybox o esfera amb imatges 360
6.5.Creació de prefabs, i organització de projectes
6.6.Creació d'executable
6.7.Implementació de fps controller a unity

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu.

A1. Exercicis a classe: realització de diversos exercicis relacionats amb les pràctiques de classe. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.1-E10.2-E10.3-E10.4)

Realització de varios exercicis curts a classe relacionats amb la matèria del dia.

A2. Pràctica 1 part 1/2 : Modelatge d'estructures poligonals. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.1)

Realització de models poligonals amb bisells, forats i extrusions.

A3. Pràctica 1 part 2/2 : Modelatge de nau espacial. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.2)

Realització de una nau en 3D amb, amb un setup de UVS, textures i materials.

A4. Pràctica 2 : Creació d'escenari. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.3 E10.4)

Realització d'escenari 3d, terreny asset i props, modulars.

A5. Examen final: Modelatge d'estructures poligonals. (Evidència del resultat d'aprenentatge E1.6)

Realització de models poligonals amb bisells, forats i extrusions.

Criteris generals de les activitats:

-El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d'avaluació i/o rúbriques.

-El professor informarà de les dates i format del lliurament de l'activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà següent els següents percentatges:

A1. Exercicis a classe: 10%
A2. Pràctica 1 part 1/2: 15%
A3. Pràctica 1 part 2/2: 15%
A4. Pràctica 2 : 30%
A5. Examen final: 30%

Nota final = A1 0,1 +A2   0,15 + A3 0,15 + A4 0,30  + A5 0,30

Consideracions:

 • L'examen final es realitzarà en l'horari d'examen final marcat pel cap d'estudis dins de les setmanes d'exàmens.
 • Les pràctiques i exercicis s'han de lliurar en les dates límit que s'establiran per a cada activitat. Una activitat lliurada fora de termini i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) no serà acceptada pel professor i constarà com un 0 de cara a calcular la mitjana de nota final.
 • Les notes d'aquestes pràctiques no es podran recuperar.
 • Si en finalitzar el curs un estudiant no té una nota final igual o superior a cinc podrà recuperar l'assignatura bé amb la presentació o d'un treball addicional o bé amb un examen final en les dates que determini el cap d'estudis, que serà ben online o presencial.
 • La recuperació serà de tota l'assignatura.
 • La nota màxima que es pot obtenir en la recuperació serà de 5,5 sobre 10.
 • Es responsabilitat de l'alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà tenir una nota de 0. a més, el professor comunicarà a la Cap d'estudis la situació a per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.
 • Els alumnes han de portar ordinador portàtil tant a les classes de laboratori com a les classes de teoria. Han de tenir instal·lada la versió 2019 de 3DStudio Max edició estudiants que poden descarregar des d'Autodesk.com.
 • Al llarg de l'assignatura se'ls anirà indicant més programes que hauran d'anar instal·lant.
 • L'activitat 3 es podria realitzar en grup segons les especificacions del professor, que indicarà si és possible i com fer-ho.

Bibliografia


Bàsica

3DS Max Modeling for Games Volumes I and II
Andrew Grahan – Focal Press 2015 Edition
ISBN 978-0-240-81606-7

Autodesk 3dS Max Essentials 2016
Dariush Derakhshani & Randi L. Derakhshani
ISBN-13: 978-1119059769

CG Textures
www.cgtextures.com


Complementària

Digital Lighting and Rendering (3rd Edition) (Voices That Matter)
Jeremy Birn
ISBN 978-0321928986

Kelly L. Murdock's Autodesk 3ds Max 2016 Complete Reference Guide
Kelly Murdock