Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Enric Sesa Nogueras
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà.

Descripció


L'assignatura Disseny 3D II es treballa la creació artístico-tècnica dels gràfics per als videojocs. La part artística es refereix a l'aspecte visual i gràfic d'un videojoc. La part tècnica és la conceptualització, disseny i creació de models, texturització i il·luminació en un motor gràfic. En l'assignatura de Disseny 3D II, farem més èmfasi en la part artística. L'alumne aprendrà a conceptualitzar i resoldre les demandes de un videojoc en quan a la creació de personatges. L'alumne Aprendrà a texturitzar de forma realista, també il·luminar i implementar en un motor gràfic els seus models. Les classes constaran d'una part teòrica i una pràctica, així l'alumne podrà seguir al professor en la realització i explicació d'exemples reals i aquest supervisarà després les pràctiques dels alumnes. Per assolir els coneixements de l'assignatura s'avaluen per un costat exercicis de modelatge curts realitzats a classe i entregues que demostrin l'aprenentatge, a més d'un examen pràctic final.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

E10.1. Descriure els fonaments del modelatge 3D, les metodologies, els tipus de modelatge, il·luminació i texturització.
E10.2. Dissenyar el modelatge 3D del videojoc d'acord amb les especificacions.
E10.3. Desenvolupar el modelatge 3D dels elements d'un videojoc, personatges i escenes.
E10.4. Il·luminar i texturitzar els models 3D dels elements d'un videojoc. 

Metodologia de treball


L'assignatura utilitza les següents metodologies de treball:
Classe magistral, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, aprenentatge col·laboratiu, resolució de problemes i aprenentatge basat en preguntes.

Continguts


Tema 1. Introducció al modelatge orgànic.

1.1 Què és el modelatge orgànic?
1.2 Highpoly vs lowpoly.
1.3 Workflofws, desde el concept a la implementació.
1.4 Concept art bàsic i referències.

Tema 2. Introducció a l'anatomia en escultura digital.

2.1 Característiques bàsiques de l'anatomia, cos.
2.2 Característiques bàsiques de l'anatomia, cap.
2.3 Ús de referències i moodboards pel modelatge 3d.
2.4 Eines d'esculpit digital per a l'anatomia. (desglossat per tipus)
2.5 Modelant amb referències, blueprints, planta, perfil i alçat.

Tema 3. El lowpoly orgànic.

3.1 Bones pràctiques per la realització d'un lowpoly, cos
3.2 Retopologia vs lowpoly clàssic
3.3 Introducció a eines de retopologia, 3dmax o 3dcoat
3.4 Creació d'UVS, bones pràctiques
3.5 Importació d'assets a unity i creació de prefabs a escala

Tema 4. Baking de mapes de highpoly a lowpoly.

4.1 Què és un bake?
4.2 Bake de múltiples objectes
4.3 Explicació de normalmaps, altres mapes i les seves utilitzacions
4.4 Aplicació dels mapes a materials de 3dmax i PBR

Tema 5. Introducció a la texturització avançada.

5.1 Creació de materials a partir d'imatges fotogràfiques.
5.2 Creació de textures tilejables per a la creació de smart materials
5.3 Introducció a la texturització de models
5.4 Modelatge de textura detallada en high poly
5.5 Pintat d'escultura digital.(color i projecció)
5.6 Pintant i modificant normalmaps

Tema 6. Concept Art de personatges.

6.1 Anàlisis del Joc en el qual treballarem i com enfocar l'art
6.2 Creació de concept art.( look and feel concepts )
6.3 Actitud i personalitat del personatge a través de la pose
6.4 Concept art de vestimenta i complements
6.5 Concepte de "skins" (versions), modificant textures i afegint complements

Tema 7. Modelatge de personatges complets.

7.1 Modificació de model genèric i adaptació al concept
7.2 Creació de roba sobre el personatge
7.3 Creació de complements sobre el personatge. (junts i separats)
7.4 Posant un personatge esculpit
7.5 Retopologia, bake i texturització
7.6 Importació a unity i creació de prefabs a escala

Activitats d'aprenentatge


Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu.

A1. Exercicis a classe (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.1)

A2. Pràctica 1 - part 1/2: Modelatge anatòmic 1. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.1)

Realització d’un bust.

A3. Pràctica 1 - part 2/2: Modelatge anatòmic 2. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.2, E10.4)

Realització d’un cos.

A4. Pràctica 2: Modelatge d'un personatge. (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.3, E10.4)

Realització d’un personatge complet.

A5. Examen final (Evidència del resultat d'aprenentatge E10.3, E10.4)

 

Criteris generals de les activitats:

-El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d'avaluació i/o rúbriques.

-El professor informarà de les dates i format del lliurament de l'activitat.

 

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà següent els següents percentatges:

A1. Exercicis a classe: 20%

A2. Pràctica 1 part 1/2: Modelatge anatòmic 1 10%

A3. Pràctica 1 part 2/2: Modelatge anatòmic 2 10%

A4. Pràctica 2: Modelatge de personatge 30%

A5. Examen final 30%

Nota final = A1 0,2 + A2 0,1  + A3 0,1  + A4 0,3  + A5 0,3 

Consideracions:

 • L'examen final es realitzarà en l'horari d'examen final marcat pel cap d'estudis dins de les setmanes d'exàmens.
 • Les pràctiques i exercicis s'han de lliurar en les dates límit que s'establiran per a cada activitat. Una activitat lliurada fora de termini i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) no serà acceptada pel professor i constarà com un 0 de cara a calcular la mitjana de nota final.
 • Les notes d'aquestes pràctiques no es podran recuperar.
 • Si en finalitzar el curs un estudiant no té una nota final igual o superior a cinc podrà recuperar l'assignatura bé amb la presentació o d'un treball addicional o bé amb un examen final en les dates que determini el cap d'estudis, que serà ben online o presencial.
 • La recuperació serà de tota l'assignatura.
 • La nota màxima que es pot obtenir en la recuperació serà de 5,5 sobre 10.
 • Es responsabilitat de l'alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà tenir una nota de 0. a més, el professor comunicarà a la Cap d'estudis la situació a per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.
 • Els alumnes han de portar ordinador portàtil tant a les classes de laboratori com a les classes de teoria. Serà necessari instal·lar els softwares Autodesk 3Ds Max i Mudbox. S'especificaran les versions d'aquests.
 • Al llarg de l'assignatura, si s'escau, s'anirà indicant als alumnes més programes que hauran d'instal·lar-se.

Bibliografia


Bàsica

3DS Max Modeling for Games Volumes I and II
Andrew Grahan – Focal Press 2015 Edition
ISBN 978-0-240-81606-7

Digital Sculpting Anatomy
Madeleine Scott Spencer

Mudbox - A Comprehensive Introduction
Ricky Babington – DVD Eat 3D


Complementària

Digital Modelling
William Vaughan
ISBN 978-0321700896