Informació general


Idiomes d'impartició


 • Castellano

Descripció


L'assignatura Disseny de Màquines ha representat per a la formació de qualsevol enginyer mecànic una font fonamental de coneixement aplicat i teòric en vista a la seva futura pràctica professional. A l'assignatura no només concorren a manera de suport, els continguts de diverses assignatures de cursos anteriors, de tal manera que, dels diferents mètodes d'estudi i enfocaments professionals disponibles per a la instrucció dels alumnes d'enginyeria, en el projecte, càlcul, disseny, dimensionat i / o verificació d'elements de màquina, s'integren i utilitzen un nombre creixent d'eines de ciència i tecnologia, el que porta aparellat un plantejo oportú dels continguts i de la metodologia a emprar en el dictat de l'assignatura.

Resultats d'aprenentatge


 1. Selecciona el material i / o tractament més adequat en funció de l'aplicació. (CE20)
 2. Dimensiona els elements mecànics en funció de les especificacions donades. (CE20)
 3. Redacta quaderns d'especificacions de màquines i mecanismes. (CE20)
 4. Maneja la terminología tècnica-científica relativa a sistemes mecànics, màquines o mecanismes en diferents idiomes, especialment en anglès. (CE20)

Metodologia de treball


La part presencial de l'assignatura està composta de tres hores setmanals de classes teòriques a l'aula (grup gran) i dues hores quinzenals de classes pràctiques en laboratoris (grup petit).
En les classes teòriques es desenvoluparan exposicions de conceptes sobre disseny de mecanismes i màquines, i resolució d'exercicis. En les pràctiques de laboratori dels estudiants treballaran en grups de dues o tres persones.
Durant el dictat de l'assignatura els estudiants disposaran de documentació dels temes desenvolupats en les classes teòriques i de laboratori, i exemples d'exercicis resolts.
Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a l'estudi, resolució d'exercicis, treballs previs i informes de les pràctiques, així com a la preparació de les proves escrites.

Continguts


 • Tensions i Deformacions

Sol·licitacions estàtiques i dinàmiques. Anàlisi de les teories de comportament i falla de materials.

 • Càlcul i dimensionament d'eixos

Teories per calcular i dimensionar eixos. Anàlisi de les concentracions de tensions. Càlcul d'unions per fricció i per forma. Lubricació de coixinets i rodaments. Càlcul i seleccions de coixinets de fricció. Càlcul i selecció de coixinets. Descripció i selecció de rodaments.

 • Elements d'unió

Tecnologia d'unions roscades. Unions soldades.

 • Embragatges, frens i volants

Descripció, anàlisi i càlcul de embragatges, frens i volants.

 • Elements de transmissió flexibles

Descripció, anàlisi i càlcul de corretges. Descripció, anàlisi i càlcul de cadenes.

 • Molles mecànics

Càlcul de molles. Anàlisi de tensions i deformacions.

Activitats d'aprenentatge


 • PRÀCTICA 1

El grup de treball (màxim 3 persones) ha de seleccionar un dispositiu dels proposats per la càtedra, o proposar un ells. Durant el desenvolupament de les pràctiques el grup haurà recalcular el dispositiu i realitzar els plànols del mateix. Per això els alumnes hauran de presentar un pla de treball establint, ells mateixos, la distribució de lliurament dels càlculs i plànols al llarg de les sessions de pràctiques estipulades en el calendari de l'assignatura.

 • PRÀCTICA 2

Desenvolupament del disseny 3D del dispositiu. Se sobreentén que les mesures del dispositiu poden variar al llarg del cursat.

 • PRÀCTICA 3

Desenvolupament dels càlculs i plànols del dispositiu.

 • PRÀCTICA 4

Lliurament Final del Treball.

 • PRIMERA PROVA PARCIAL
 • SEGONA PROVA PARCIAL

Sistema d'avaluació


NF = 0,35 Ex1 + 0,35 Ex2 + 0,2 (0,7 NP + 0,3 ExP) + 0,1 NE

 • NF: Nota Final
 • Ex1: 1r Examen Parcial
 • Ex1: 2n Examen Parcial
 • NP: Nota Pràctiques
 • ExP: Examen de Pràctiques
 • NE: Nota Exercicis

Aclariments:

 1. Hi haurà dos Exàmens Parcials i un Examen de Pràctiques.
 2. La NP serà la mitjana de les notes dels informes de pràctiques.
 3. La NE serà la mitjana de les notes dels informes d'Exercicis.
 4. L'Examen de Pràctica es realitzarà juntament amb el 2n parcial.
 5. Els Exàmens Parcials i l'Examen de Pràctiques es podran recuperar per separat en l'Examen de Recuperació.
 6. En cas de realitzar l'Examen de Recuperació la Nota Final quedarà acotada a 6,9 (sis amb nou).
 7. Per als Informes de Pràctiques i d'Exercicis lliurats fora de termini, la nota màxima a obtenir en cas d'estar aprovat, serà un 5 (cinc).

Consideracions:

 1. Notes mínimes:
  • Ex1: 3 (tres).
  • Ex2: 3 (tres).
  • ExP: 3 (tres).
  • NP: 4 (quatre).
  • NE: 4 (quatre).
 2. En cas que alguna de les notes del Ex1 o del Ex2 estigui per sota de la nota mínima corresponent, la NF de l'assignatura quedarà acotada a 4 (quatre).
 3. En cas que la Nota Pràctiques estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota de Pràctiques passa a ser un 0 (zero).
 4. En cas que la Nota Exercicis estigui per sota de la nota mínima corresponent, la Nota d'Exercicis passa a ser un 0 (zero).

Bibliografia


Complementària

José Ignacio Pedrero Moya. Fundamentos Del Diseño de Máquinas. UNED, ISBN 8436241525.

José Ignacio Pedrero Moya Alfonso Fuentes Aznar. Problemas de Diseño de Máquinas. UNED, ISBN 8436239741.

Antonio Simon y otros. Fundamentos de Teoría de Máquinas. Bellisco, ISBN 8496486877.

Shigley, J.E., Mischke, Ch.R.. Diseño en ingeniería mecánica. 6ª ed. México: McGraw Hill, 2002. ISBN 9701036468.

Juvinall, R.C.,. Fundamentos de diseño para ingeniería mecánica. México: Limusa, 2002. ISBN 968183836X.