Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • English

Idioma d'impartició: anglès

Idioma de la documentació: català i anglès

Descripció


Aquesta assignatura persegueix proporcionar els coneixements teòrics i pràctics fonamentals per dotar de so de qualitat qualsevol producció de videojoc. S’estudiaran les característiques fonamentals del so i la manera de descriure’l, breu repàs per la història del so en audiovisuals, la tecnologia necessària per enregistrar i crear so, els elements sonors principals dels videojocs i també coneixements relacionats amb el copyright i drets d’ús.

L'assignatura consta de sessions teòriques i sessions pràctiques al laboratori d'informàtica i a l'estudi d'audio. Per assolir els coneixements l'assignatura s'avalua amb els treballs sorgits de les sessions pràctiques, les proves individuals fetes durant el curs, i l'examen final.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant serà capaç de:

 • E1.1. Descriure la història dels productes interactius i els videojocs, així com la tipologia i estètica dels mateixos.

  E2.4. Balancejar un joc o un nivell de joc considerant tots els paràmetres i variables disponibles i així oferir una experiència de joc satisfactòria al nivell de dificultat requerit d'aquest nivell, part o totalitat del joc.

  E2.5. Dissenyar so i música per al joc.

  E3.3. Dissenyar el joc tenint en compte les característiques psicològiques de l'usuari.

Metodologia de treball


L'assigntaura utilitza les següents metodologies de treball:

 1. Classe magistral

 2. Aprenentatge col·laboratiu

 3. Laboratori en grup reduït

 

L'assignatura combina classes teòriques a l’aula i classes pràctiques al laboratori. A les classes teòriques el professor exposa conceptes i exemples tot fomentant la participació dels estudiants mentre que a les classes pràctiques els estudiants fan ús d'un programari especialitzat de postproducció d'àudio en diverses situacions proposades a les diverses pràctiques.

Tots els materials es publicaran al campus virtual. Els avisos als estudiants també es faran per aquest mitjà; és responsabilitat de l'estudiant consultar aquest espai virtual regularment.

Continguts


1. Conceptes fonamentals de so

 1. Física bàsica: com descrivim el so
 2. La tecnología essencial: el so analògic
 3. Mono, estéreo i multicanal
 4. Equalització
 5. Reverberació
 6. Retards i eco
 7. Problemàtiques principals: soroll, distorsió
 8. Introducció a l’àudio digital

 

2. El so com element inmersiu i interactiu

 1. Realitat i percepció
 2. Els inicis del cinema sonor
 3. Els primers videojocs i la seva arquitectura sonora
 4. Estètica sonora dels videojocs del S. XXI

 

3. Tecnologia bàsica

 1. Hardware i software essencials
 2. Fonaments d’edició i manipulació d’àudio digital
 3. Interfícies audio
 4. Sintetitzadors i samplers
 5. Limitacions tècniques en l’aplicació

 

4. Els elements sonors fonamentals

 1. Diàlegs
 2. Efectes sonors (SFX)
 3. Ambients (Backgrounds)
 4. Música

 

5. Integració del so en la programació de videojocs

 1. Tècniques bàsiques amb Unity
 2. Limitacions i solucions

6. Aspectes legals

 1. Propietat de l’obra, propietat dels elements
 2. El cas de la música: drets de sincronització, drets d’autor, drets fonogràfics, drets mecànics. Editorials musicals
 3. Registre de propietat
 4. Contractes

Activitats d'aprenentatge


A1. Pràctica 1: Introducció a les eines d’edició d’audio (2 hores al laboratori + 4 hores de treball individual). Evidència del resultat d’aprenentatge E2.5

A2. Pràctica 2: Introducció a la creació d’efectes sonors (2 hores al laboratori + 6 hores de treball individual). Evidència del resultat d’aprenentatge E2.5

A3. Pràctica 3: Introducció a l’enregistrament de diàlegs (2 hores a l’estudi d’audio + 6 hores de treball individual). Evidència del resultat d’aprenentatge E3.3

A4. Pràctica 4: Introducció a l’edició musical (2 hores al laboratori + 6 hores de treball individual). Evidència del resultat d’aprenentatge E2.5

A5. Pràctica 5: Integració de sons en un projecte (2 hores al laboratori + 10 hores de treball individual). Evidència del resultat d’aprenentatge E2.4

A6. Examen final (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/orúbriques.

 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


Mètode d’avaluació

Ponderació 

 

Examen parcial i/o final

50%

 

Activitats online a classe

10%

 

 

Pràctiques de laboratori

 

40%

 

La part teòrica s'avalua amb un examen final i amb unes proves online que es faran durant tot el curs. La part pràctica s'avalua amb els lliuraments de pràctiques, on la darrera té el major pes.

El pes és proporcional a la dedicació esperada a les activitats. Així, l'examen representa un 50%, les proves online un 10% i les pràctiques un 40%. El lliurament de les 4 primeres pràctiques serà un 15% de la nota de pràctiques per a cadascuna; la pràctica final serà el 40% restant, amb valoració decimal en escala de 0 a 10.

Totes les activitats s'han de lliurar dins els terminis establerts. Qualsevol activitat no lliurada dins el termini tindrà una qualificació de Suspens (0). Es recomana no esperar al darrer dia del termini per tenir temps de reacció davant imprevistos.

S’estableix nota mínima de 5 dels continguts teòrics per tal de sumar la part pràctica. S’oferirà una prova de recuperació (convocatòria extraordinària) en el cas de l’examen final per aquells estudiants que no superin la globalitat de l’assignatura, que també requereix una nota mínima de 5 abans de comptar la part pràctica.

La còpia en qualsevol de les activitats d'aprenentatge significarà un No Presentat (NP) en l'assignatura, sense opció a presentar-se a la convocatòria extraordinària.

El professor podrà demanar una presentació personalitzada de les activitats ja sigui per aclarir aspectes generals o per individualitzar les qualificacions dels estudiants.

Bibliografia


Bàsica

Collins, Karen (2008). ”Game Sound: An Introduction to the History, Theory, and Practice of Video Game Music and Sound Design” . Mit University Press Group Ltd 

Horowitz, Steve, Looney, Scott R (2014). “The Essential Guide to Game Audio: The Theory and Practice of Sound for Games”. Focal Press


Complementària

AVID. "Protools 101 v12". AVID

Rose, Jay. (2009). “Audio postproduction for film and vídeo 2nd ed.”. Elsevier.

Sweet, Michael (2014). “Writing Interactive Music for Video Games:A Composer's Guide”. ADDISON WESLEY