Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 4

Idiomes d'impartició


 • Castellano

Tot el material escrit durant les classes i les activitats són en anglès.

Competències que es treballen


General

 • G1. Demostrar tenir i comprendre coneixements avançats de la seva àrea d'estudi que inclouen els aspectes teòrics, pràctics i metodològics, amb un nivell de profunditat que arriba fins a l'avantguarda del coneixement.

 • G2. Resoldre problemes complexos del seu àmbit laboral, mitjançant l'aplicació dels seus coneixements, l'elaboració d'arguments i procediments, i l'ús d'idees creatives i innovadores.

 • G3. Reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

 • G4. Comunicar informació, idees, problemes i solucions a un públic especialitzat com no especialitzat.


Transversal

 • T1. Comunicar en un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i d'acord amb les necessitats que tindran els graduats i graduades.

 • T2. Treballar com a membre d'un equip interdisciplinari ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos i tenint en compte els recursos disponibles.


Específica

 • E1. Demostrar coneixements de la història dels videojocs i analitzar els videojocs referents amb arguments fonamentats en base a criteris d'avaluació contextualitzats en el marc històric i cultural.

 • E2. Dissenyar les mecàniques, regles, estructura i narrativa de videojocs seguint els criteris de jugabilitat i balanceig per oferir la millor experiència de joc possible.

 • E3. Identificar el tipus de jugador i dissenyar l'experiència de joc segons les característiques psicològiques del mateix.

 • E4. Dissenyar un joc i la seva monetització, tenint en compte els diferents paràmetres i variables que regeixen el model de negoci del producte.

 • E5. Escriure les especificacions d'un joc i comunicar-les eficaçment a l'equip d'artistes i desenvolupadors i d'altres membres involucrats en la creació i desenvolupament del joc.

Descripció


Disseny de nivells prepara els alumnes per a una de les professions més comuns i importants en la indústria de desenvolupament de videojocs.

Aprendran a generar contingut jugable de qualitat complint uns requeriments prèviament dissenyats en documents de disseny.

Algunes facultats concretes a destacar que desenvoluparan durant l’assignatura són:

 • Dissenyar correctament cada element jugable o estètic que donarà forma a un nivell o àrea d’un videojoc a produir, portant-lo del paper fins a l’editor de treball.
 • Analitzar i generar diferents pacings o ritmes de joc segons el gènere o requeriment específic de cada nivell o àrea del projecte a desenvolupar.
 • Comprensió, anàlisi, disseny i implementació de tècniques de Scripting que permeten donar més vida i feedback al jugador al llarg d’un nivell de joc.
 • Capacitat i criteri per a guiar al jugador utilitzant recursos visuals bàsics com il·luminació, elements estètics diferencials, etc., ubicant-los dins de l’estil artístic que requereix el projecte.

Resultats d'aprenentatge


 • Disseny d’experiències jugables segons l’estructura general del joc, oferint tot el necessari per a oferir al jugador una progressió adequada i divertida segons els punts clau que defineixen un projecte.
 • Dominar diferents conceptes i tècniques, des de Scripting a il·luminació, de forma que els alumnes puguin enfrontar-se a la complexa tasca de generar contingut i la documentació associada en qualsevol tipus de desenvolupament professional.

Metodologia de treball


 • Sessions de joc: A l’aula, professor i alumnes farem sessions de productes digitals (jocs per a descàrrega, emuladors, etc.) sobre els que comentar, debatre i analitzar conceptes de cada tema.
 • Càpsules de video: Ús de YouTube per a exemplificar els conceptes presents en el temari.
 • Presentacions: Projecció de presentacions de GDC, Gamelab i similars on es tracti algun tema o concepte interessant i relacionat amb el tema que s’estigui impartint a classe.
 • Debats i fòrums: Els alumnes hauran de dialogar constantment de forma ordenada i debatre diferents aspectes de l’anàlisi i disseny de videojocs, buscant sempre la crítica constructiva, la comunicació professional i l’evasió de l’ego.
 • Estudi de casos: Amb papers i postmortems de diferents portals, alumnes i professor recorrerem diferents conceptes del temari en base a videojocs concrets i les vivències documentades dels seus creadors.
 • Resolució de problemes: Els alumnes tindran a la seva disposició rondes de preguntes, dubtes i problemes després de cada tema o concepte que sigui propens a la confusió o ambigüitat.
 • Investigació i lectura crítica d’articles divulgatius i de recerca: serà constant agafar com a referències puntuals per una classe casos concrets d’anàlisi dels mitjans i de la comunitat de diferents aspectes de videojocs, actuals o més antics.

Continguts


TEMA 1: Bases del Level Design

 • El dissenyador de nivells
 • El nivell i les seves necessitats
 • Fonaments teòrics
 • Fonaments tècnics

 

TEMA 2: Pre-disseny i prototipat

 • El valor del paper
 • El punt únic
 • Elements de disseny
 • Whiteboxing

 

TEMA 3: Creant un nivell

 • El Level Design Document
 • El “batec” d’un nivell: Pacing
 • Scripting

 

TEMA 4: Elements visuals

 • Il·luminació
 • Paisatge
 • Efectes de càmera

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1: Predissenys

L’alumne haurà de preparar un predisseny i el seu walkthrough associat per a 2 nivells de 2 jocs diferents.  

Material de suport

Material après a classe.

Forma d’avaluació i pes específic

El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 10% de la nota final.

 

Activitat 2: Prototips

L’alumne haurà d’entregar 2 nivells jugables segons els criteris definits a l’activitat 1, procurant afinar velocitats, espais i la col·locació d’elements clau pel gameplay.

Material de suport

Material après a classe.

Forma d’avaluació i pes específic

El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 10% de la nota final.

 

Activitat 3: Level Design Documents

Cada alumne haurà d’entregar un LDD per cada nivell, amb especial atenció a apartats clau com Pacing o Scripting de seccions jugables del nivell.

Hauràn d’aportar, a més a més, un prototip jugable basat en l’activitat 2, però aplicant recursos visuals, jugables i Scripting definits en els seus respectius LDDs.

Material de suport

Material après a classe.

Forma d’avaluació i pes específic

El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 25% de la nota final.

LDDs: 15%
Prototips: 10%

 

Activitat 4: Examen final

Examen final de l'assignatura.

Material de suport

Enunciat de la prova.

Forma d’avaluació i pes específic

El resultat de l’activitat s’incorporarà a l’avaluació de l’assignatura amb un valor del 45% de la nota final.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà segons els següents percentatges:

 • A1: 10%
 • A2: 10%
 • A3: 25%
 • A4: 45%
 • Assistència a classe: 10%

 

Per a l’assistència, cada dia el professor passarà llista.

Una activitat no entregada o entregada amb endarreriment i sense justificació compta com un 0.
Les notes de les activitats tindran en compte el correcte seguiment dels requeriments, la ortografia i la pulcritud a l’hora de transmetre la informació.
L’entrega d’activitat en anglès sumarà puntuació. No obstant, si és un nivell d’anglès ple d’errors no ho farà.

Un examen amb una nota inferior a 4 sobre 10, independentment de la resta de notes de les activitats, implica que l’alumne haurà de recuperar l’assignatura.
En la recuperació es calcularà la nota tenint en compte la resta d’activitats segons els percentatges establerts anteriorment.

Bibliografia


Bàsica

Level Design for Games:Creating Compelling Game Experiences; ADDISON WESLEY LONGMAN INC DIV PEARSON SUITE 300; 1st edition (February 16th, 2006)

Scott Rogers, Level Up!: The Guide to Great Video Game Design,  Wiley; 2 edition (April 28, 2014)

Tracy Fullerton, Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, Third Edition, A K Peters/CRC Press; 3 edition (March 5, 2014).


Complementària

Brenda Brathwaite and Ian Schreiber, Challenges for Game Designers, Cengage Learning; 1 edition (August 21, 2008)

Gamasutra: The Art & Business of Making Games (web).  http://www.gamasutra.com/

VidaExtra (web). http://www.vidaextra.com/

AnaitGames (web). http://www.anaitgames.com/