Informació general


 • Tipus d'assignatura: Bàsica
 • Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Català i castellà, amb documentació en anglès.

Competències que es treballen


Bàsica

 • B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat

   


Transversal

 • T2_Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

   


Específica

 • V8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

Descripció


En aquesta assignatura l'alumnat abordarà tant la teoria i pràctica del disseny gràfic tradicional com les lleis d'usabilitat actuals per tal de ser capaç de
proposar solucions a problemes relacionats amb la creació de productes interactius i videojocs.

 

L'assignatura contempla 4 blocs temàtics:

1-     iconografía i disseny de icones;  

2-     branding i naming;

3-     historia del disseny gràfic i

4-     introducció a la Interfície d’usuari.

Aquesta assignatura foma part de la materia de Creació Artística.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Aplicar coneixements tant del disseny gràfic tradicional com de l'arquitectura de la informació i les lleis d’usabilitat actuals per tal d'elaborar propostes visuals innovadores. Des de l'estudi i la pràctica de clàssics fins a les interfícies actuals, l'alumne podrà definir diferents solucions per resoldre activitats relacionades amb la creació de productes interactius i videojocs.

El tipus d'activitat que es treballarà estarà basada en problemes reals que un dissenyador o artista de videojocs ha de resoldre en el seu moment dia a dia aplicant els principis bàsics del disseny gràfic, el dibuix, el coneixement de referents i els programes específics del sector.

Els resultats d’aprenentatge que l’estudiant ha d’assolir són:

E8.1. Idear  l'aspecte gràfic d'un videojoc, segons els tipus d'usuari, el tipus de joc i el contexte cultural i històric del mateix.
E8.2 Representar gráficament els elements d'un videojoc: escenes, personatges, nivells, etc.
E8.3. Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i altres tècniques d'avanguarda.

 

Metodologia de treball


L'assignatura combina les classes teòriques, on s'introdueixen els conceptes necessaris, amb les classes pràctiques i de laboratori.

Continguts


1. Fonaments del disseny gràfic

1.1 Semiòtica

1.2. Gestalt

1.3. Teoria del color

1.4. Tipografia

1.5. Iconografia

1.6. Conceptes de composició: pes, equilibri, simetria, escala.
1.7. Teoria i pràctica de la maquetació i el tractament del text.

2. Creació de marca. Branding.

2.1. Briefing

2.2. Naming

2.3. Formats d'imatge i estàndards de la indústria. Logos

3. Història del disseny gràfic.

4. Uxer Experience i Interfaz d'Usuari

4.1. Qué es UX?

4.2. Arquitectura de la Informació

4.3. Flowchart.

4.4. Usabilitat.

4.5. Interfaz d'Usuari en videojocs. Tipologies.

5. Eines informàtiques de creació i edició de imatges.

5.1. Adobe Photoshop

5.2. Adobe Illustrator

 

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura compta amb 3 pràctiques avaluables on l'alumne haurà d'analitzar i dissenyar interfícies o part d'interfícies per a videojocs. Les pràctiques seran
individuals o en parella.

Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les segu¨ents activitats de caràcter avaluatiu:

Pràctica Avaluable1 (PA1): Infografía explicativa d’una recepta amb icones.

L’estudiant haurà de sintetitzar una información complexa, transformarla en icones, realizar un exercici de narrativa visual i practicar la divisió de l’espai mitjançant retícules i maquetació. A més, haurà de fer servir software específic de creació gràfica: Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Aquesta activitat permet avaluar el resultat d’aprenentatge E8.3. (Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i altres tècniques d'avanguarda.)

Tanmateix, amb aquesta PA l’estudiant treballarà la competència bàsica B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat, i l’específica V8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs.

Pràctica Avaluable 2 (PA2): Creació de marca per un videjoc.

L’estudiant treballarà:

¿          La definició del disseny gràfic, del dissenyador i la seva importància en la transmissió del missatge.

¿          La teoria principal del disseny gràfic i els seus recursos: logotip, isotips, imagotips.

¿          La importància de la imatge de marca.

¿          Formats d'imatge i estàndards de la indústria.

¿          Software específic de creació gràfica: Adobe Illustrator i Adobe Photoshop.

Aquesta activitat permet avaluar el resultat d’aprenentatge E8.1. Idear l'aspecte gràfic d'un videojoc, segons els tipus d'usuari, el tipus de joc i el contexte cultural i històric del mateix. Al mateix temps, l’estudiant treballarà la la competència bàsica B4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat, i l’específica V8. Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs. I la transversal T2 _Que els estudiants tinguin capacitat per a treballar com a membres d'un equip interidisciplinar ja sigui com un membres més, o realitzant tasques de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos tenint en compte els recursos disponibles

Pràctica Avaluable 3 (PA3): Arquitectes de la informació, flowchart i UX/ UI

En aquest contingut es treballa:

• Arquitectura de la informació: organitzar i predir el que l'usuari va a fer.

• Les lleis de la usabilitat de Steve Krug.

• Les 10 regles heurístiques d’ usabilitat de Jakob Nielsen.

Aquesta activitat permet avaluar els resultas d’aprenentatge propis de la competència específica V8_Representar de forma visual conceptes i/o dades per a la ideació i creació de videojocs:

E8.1. Idear l'aspecte gràfic d'un videojoc, segons els tipus d'usuari, el tipus de joc i el context cultural i històric del mateix.

E8.2 Representar gràficament els elements d'un videojoc: escenes, personatges, nivells, etc.

 

A més, l'estudiant tindrà un conjunt d'exercicis avaluables (EA) que li permetran consolidar els conceptes vistos a classe

Sistema d'avaluació


Les pràctiques avaluables compten 80%  de la nota final.

Els exercicis avaluables compten un 20% de la nota final.

Es calcula la nota final ab la següent fòrmula:

Nota final (NF) [avaluació] = 0.20 ·[PA1]+ 0.30· [PA2]+ 0.30 ·[PA3]+ 0.20 · [EA4]

 

Recuperació:

Si NF>5, l’assignatura estarà suspesa i per recuperar-la, l’estudiant haurà de presentar les PA1, PA2 i PA4 amb les modificacions pertinents. La nota màxima serà de 8.

Es calcula la nota final ab la següent fòrmula:

Nota final reavaluació (NFR) [reavaluació] = 0.20 ·[PA1]+ 0.30· [PA2]+ 0.30 ·[PA3]

Bibliografia


Bàsica

Dondis, D. A. (1976). La sintaxis de la imagen: Introduccion al alfabeto visual (J. G. Beramendi, Trans.). Barcelona: Gustavo Gili.

Graphic design: From the Origins to the Present Day
Author: Enric Satué
Publisher: Alianza Editorial Sa; 2 edition (October 26, 2012)
Language: Spanish
ISBN-10: 8420609501

Steve, K. (2005). Don't Make Me Think: A Common Sense Approach to Web Usability. Addison Wesley.


Complementària

Maeda, J. (2006). Las leyes de la simplicidad. Barcelona: Gedisa Editorial.