Informació general


  • Tipus d'assignatura: Bàsica
  • Coordinador: Enric Sesa Nogueras
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Les classes s'impatiran en català i castellà, amb documentació en anglès.

Descripció


L’assignatura de Disseny Gràfic forma part de la matèria de Creació Artística, I proposa a  l'alumnat una aproximació a la teoria i la pràctica del disseny gràfic tradicional, així com les lleis d'usabilitat i UX actuals. D’aquesta manera, l’estudiant serà capaç de proposar solucions a problemes relacionats amb la creació de productes interactius i videojocs. A partir de classes magistrals, presentacions i pràctiques de laboratori, l’estudiant adquirirà coneixements de fonaments del disseny, història del disseny gràfic, disseny d’interfície d’usuari i software específic per dissenyadors.

 

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

Aplicar coneixements tant del disseny gràfic tradicional com de l'arquitectura de la informació i les lleis d’usabilitat actuals per tal d'elaborar propostes visuals innovadores. L'alumne podrà definir diferents solucions per resoldre activitats relacionades amb la creació de productes interactius i videojocs.

 

El tipus d'activitat que es treballarà estarà basada en problemes reals que un dissenyador o artista de videojocs ha de resoldre en el seu moment dia a dia aplicant els principis bàsics del disseny gràfic, el dibuix, el coneixement de referents i els programes específics del sector.

Els resultats d’aprenentatge que l’estudiant ha d’assolir són:

 E8.1. Idear l'aspecte gràfic d'un videojoc, segons els tipus d'usuari, el tipus de joc i el contexte cultural i històric del mateix.

 E8.2 Representar gráficament els elements d'un videojoc: escenes, personatges, nivells, etc.

 E8.3. Representar de forma visual informació i dades mitjançant infografies i altres tècniques d'avanguarda.

Metodologia de treball


L'assignatura combina les classes magistrals, presentacions, càpsules de vídeo, estudi de casos, resolució de problemes i pràctiques de laboratori.

Continguts


  1. Fonaments del disseny gràfic

             1.1.Semiòtica

1.2.Teoria de la percepció.

1.3.Teoria del color

1.4.Tipografia

1.5.Iconografia

1.6.Conceptes de composició: pes, equilibri, simetria, escala.

1.7.Teoria i pràctica de la maquetació i el tractament del text.

2. Creació de marca. Branding.

2.1. Briefing

2.2. Naming

2.3. Formats d'imatge i estàndards de la indústria. Logos

3. Història del disseny gràfic

4. Uxer Experience i Interfaz d'Usuari

4.1. Què és UX?

4.2. Arquitectura de la Informació

4.3 Interfaz d'Usuari en videojocs. Tipologies.

5. Creació d’entorns i personatges.

6. Eines informàtiques de creació i edició de imatges.

6.1. Adobe Photoshop

6.2. Adobe Illustrator

 

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura compta amb 2 pràctiques de laboratori  (PL) avaluables on l'alumne haurà d'analitzar i dissenyar interfícies o part d'interfícies per a videojocs. Les pràctiques seran individuals o en grup. A més els estudiants realitzaran un examen final (EF).

Amb l'objectiu de recollir evidència de l'assoliment dels resultats d'aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats:

A1. Treball en grup: Infografia explicativa de la narrativa d’un joc. (Evidència de resultat d’aprenentatge E8.2, E8.3)

L’estudiant haurà de sintetitzar una informació complexa, transformar-la en icones, realitzar un exercici de narrativa visual i practicar la divisió de l’espai mitjançant retícules i maquetació. A més, haurà de fer servir software específic de creació gràfica: Adobe Illustrator.

 

A2. Pràctica de Laboratori: UX/ UI (Evidència de resultat d’aprenentatge E8.1)

L’estudiant haurà de plantejar la UI d’un joc de creació col·lectiva, i definirla marca i l’estil gràfic del menú principal. Tanmateix, haurà d’aplicar els principis d’usabilitat. Els estudiants avaluaran l’usabilitat de les propostes dels altres estudiants. (avaluació creuada).

 

A3. Examen Final. (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

Els estudiants realitzaran un examen final on s’avaluen els coneixements adquirits durant el curs (la creativitat, la capacitat expressiva i comunicativa, i la capacitat per resoldre un procés creatiu en un temps determinat). La prova consta d’un exercici de creació i realització de personatge i entorns per un videojoc. Es considera necessària una dedicació prèvia de 10 hores de preparació autònoma.

 

 

Criteris generals de les activitats: 

- El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques. 

- El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat. 

 

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:


Activitat 1. Treball en grup: Infografia explicativa de la narrativa d’un joc : 25%
Activitat 2. Pràctica de Laboratori: UX/ UI : 35%
Activitat 3. Examen Final : 40%


Nota final: A1 0,25 + A2 0,35 + A3 0,4

Consideracions:
- Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
- Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
- És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

 

 

Recuperació:

Si NF és menor de 5, l’assignatura estarà suspesa i per recuperar-la, l’estudiant haurà de presentar les pràctiques de laboratori suspeses amb les modificacions pertinents,  i realitzar l’examen de reavaluació.

Es calcula la nota final amb la següent fórmula:

Nota final reavaluació (NFR) [reavaluació] = 0.25 ·[A1]+ 0.35· [A2]+ 0.40 ·[ExamenReavaluació]

Bibliografia


Bàsica

Dondis, D. A. (1976). La sintaxis de la imagen: Introduccion al alfabeto visual (J. G. Beramendi, Trans.). Barcelona: Gustavo Gili.

Satué, E. (2012). Graphic design: From the Origins to the Present Day. Madrid: Alianza Editorial

Satué, E. (2012). Graphic design: From the Origins to the Present Day. Madrid: Alianza Editorial


Complementària

Maeda, J. (2006). Las leyes de la simplicidad. Barcelona: Gedisa Editorial.