Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


L'assignatura Economia i Administració d'Empreses és una assignatura obligatòria dins el Grau que engloba la matèria d'Economia. Pretén familiaritzar l'alumne amb els conceptes econòmics més bàsics que regulen el nostre entorn econòmic i social, així com introduir-lo en el funcionament del món empresarial. Consta de dues parts ben diferenciades: Part I Economia i Part II Empresa.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D'aquesta forma s'assegurarà l'assoliment dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


 • RA1: Fer ús de vocabulari econòmic.
 • RA2: Identificar i descriure els principals objectius econòmics i socials.
 • RA3: Relacionar causa-efecte els principals fets econòmics actuals.
 • RA4: Valorar diferents solucions proposades de Política Econòmica.
 • RA5: Identificar les àrees funcionals d'una empresa audiovisual.
 • RA6: Interpretar i valorar diferents formes d'estructura organitzativa. 
 • RA7: Descriure diferents actius i fonts de finançament d'una empresa audiovisual.

Metodologia de treball


El treball a l'aula es basa en classes on el professor explica els conceptes de teoria amb exemples reals, notícies actuals de premsa i casos pràctics que es resolen conjuntament amb la participació dels alumnes. Donat el caràcter social d'aquesta assignatura, i per tant que en molts casos no hi ha una única solució als problemes plantejats, es fa molt interessant, a partir d'uns mínims conceptes teòrics, la intervenció dels alumnes per a promoure el debat en alguns temes, fomentant el pensament crític i l'argumentació d'idees. Es treballarà en grup, analitzant articles, notícies o vídeos, resolent exercicis pràctics i proposant solucions contextualitzades en aspectes econòmics i socials.

L'assignatura disposa d'un Dossier amb una trentena d'activitats dirigides per a fomentar l'aprenentatge actiu de l'alumne i aplicar la teoria al món real. És una eina imprescindible que es treballarà dins i fora de l'aula.

Aquest curs, a causa de la situació generada per la Covid-19, algunes de les sessions de grup gran es faran en format híbrid: presencial i en línia (via streaming). Això permetrà que els estudiants puguin anar rotativament a les classes presencials, respectant el màxim d'estudiants per aula que imposen les mesures de distanciament. Quan no els toqui sessió presencial podran seguir la classe en línia des de casa.

 

Continguts


1. Introducció a la teoria econòmica.

 • Escassetat i elecció: Frontera de possibilitats de producció.
 • Objectius econòmics.
 • Agents econòmics.
 • Sectors econòmics.
 • Sistemes econòmics.

2. Microeconomia: El mercat.

 • Demanda i oferta: Buscant l'equilibri.
 • Reaccions de compradors i venedors.

3. Macroeconomia: Comptabilitat Nacional.

 • Indicadors macroeconòmics: Avantatges i inconvenients.
 • Polítiques econòmiques: Política Fiscal i Política Monetària.
 • Efectes positius i negatius de la Política econòmica.

4. L'empresa com a organització.

 • Conceptes: Empresa - empresari - emprenedor.
 • Àrees funcionals.
 • Organigrama i Estructura Organitzativa.

5. L'empresa i l'entorn.

 • L'entorn empresarial: PEST i DAFO
 • Cultura empresarial.

6. L'empresa i la informació econòmica.

 • Balanç: Fotografia del patrimoni.
 • Compte d'explotació.

 

Activitats d'aprenentatge


L'assignatura disposa d'un Dossier d'exercicis i activitats per a facilitar l'aprenentatge actiu de l'alumne dins i fora de l'aula. Aquest Dossier conté una trentena d'activitats organitzades d'acord al temari de l'assignatura, de manera que es van intercalant explicacions teòriques amb lectures i exercicis del Dossier, així com el visionat de vídeos que després obren debat. És una eina imprescindible pel seguiment de l'assignatura.

Les activitats proposades al Dossier, així com els vídeos analitzats, estan relacionats amb tots els resultats d'aprenentatge de l'assignatura: RA1-RA7.

A nivell competencial, aquest conjunt d'activitats pretén incidir en la competència específica E12 ajudant-se de la competència bàsica G3.

Amb l'objectiu de recollir evidència dels resultats d'aprenentatge esperats, es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu:

Activitat 1: Deures. Activitats no presencials realitzades individualment (ocasionalment en parella). Recerca d'informació, lectura crítica d'articles, resolució de problemes, anàlisi de vídeos, etc. Es recollirà un mínim de tres notes per cada alumne. Aquesta activitat està pensada per a recollir evidència avaluativa sobre el compromís de l'alumne vers l'assignatura i el seu grau de comprensió respecte el temari. Les tres proves recollides poden estar relacionades amb qualsevol dels resultats d'aprenentatge de l'assignatura (RA1-RA7). A nivell competencial es relaciona amb les competències E12 i G3.

Activitat 2: Infografia: Microeconomia del sector audiovisual. Treball en grup. Consisteix en analitzar i sintetitzar gràficament lectures i articles que tractin el tema de la microeconomia específica del sector audiovisual. Aquesta activitat està relacionada amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3 i RA4. A nivell competencial incideix tant en E12 com en G3.

Activitat 3: Examen Final. Activitat individual. Resultats d'aprenentatge: RA1 - RA7. Competències: E12 i G3.

Per tal de superar les activitats avaluatives, els estudiants hauran de demostrar:

 • Que han adquirit els coneixements teòrics relatius als continguts de l'assignatura i que la seva comprensió els permet portar-los a la pràctica (MECES- 2 punt a).
 • Que tenen capacitat de recopilar i interpretar dades i informacions sobre les que fonamentar les seves pròpies conclusions incloent aspectes de caire econòmic, social o ètic (MECES - 2 punt c).

Per a cada activitat, el docent informarà de les normes i condicions particulars que les regeixen a través de l'aula virtual.

Sistema d'avaluació


La qualificació final de l'assignatura es calcularà aplicant les següents ponderacions a les activitats:

 • Activitat 1: Deures - 20%. Mínim tres activitats per alumne. Treball individual (ocasionalment en parella).
 • Activitat 2: Infografia: Microeconomia del sector audiovisual - 20%. Treball en grup.
 • Activitat 3: Examen Final - 60%. Examen individual.

Per a superar l'assignatura (i aplicar l'anterior ponderació) s'exigirà una qualificació mínima de 5 a l'Examen Final. 

Recuperació: Els alumnes amb una qualificació inferior a 5 en la nota final, podran recuperar l'assignatura mitjançant la realització d'un únic examen que recollirà tot el contingut de la mateixa (Economia i Empresa). Aquest examen valdrà el 80% de la nota final de l'assignatura i s'exigirà una nota mínima de 5 per a poder fer promig. Les notes de l'activitat 1 (Deures) i activitat 2 (Infografia) no són recuperables i aportaran l'altre 20% a la nota final, 10% cadascuna. Segons la normativa vigent del centre, tan sols es podran presentar a l'examen de recuperació aquells estudiants que hagin participat en un nombre significatiu de les activitats d'avaluació del curs i no hagin arribat al 5 de nota mitjana final.

En cas de confinament la prova final de l'assignatura també es farà a través d'un sistema telemàtic.

Bibliografia


Bàsica

Aguado, Lacalle y Cepeda (2005). Lecciones básicas de economía. Paraninfo.

Amat, Oriol (2008). Comprender la contabilidad y las finanzas. Gestión 2000.

Núria Sánchez Guillem. Dossier d'exercicis de l'assignatura. ESUP Tecnocampus.


Complementària

Bueno Campos, Eduardo (2004). Curso básico de economía de la empresa. Pirámide.

 

Maynar Mariño (2010). La economía de la empresa. McGrawHill.

Vogel, Harold (2007). Entertainment Industry Economics: A guide for financial analysis. Cambridge University Press.