Informació general


Idiomes d'impartició


  • Castellano

Algunes de les lectures i la majoria de visionats que es duran a terme durant el curs són en anglès.

Descripció


Edició de vídeo és una assignatura que es centra en els aspectes fonamentals de l'edició en el llenguatge audiovisual com procés fonamental dins de la postproducció. En aquest sentit, es tracten temes teòrics per entendre l'evolució de l'edició fins a l'actualitat i els paràmetres que formen part de les possibilitats d'aquesta àrea, així com aspectes tècnics d'utilització d'un programa d'edició no lineal.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19.
D'aquesta manera s'assegurarà la consecució dels mateixos coneixements i competències que s'especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant o l'estudianta ha de ser capaç de:

RA1: Comprendre els diferents elements narratius de l'edició en l'audiovisual.

RA2: Tenir la capacitat d'avaluar els recursos tècnics i creatius a l'hora d'afrontar diferents tipus de treballs d'edició.

RA3: Fomentar l'estudi i anàlisis de l'audiovisual com a llenguatge narratiu amb la intenció que l'alumne desenvolupi la seva capacitat crítica i estilística a l'hora de desenvolupar un projecte o valorar-ne d'altres.

RA4: Conèixer diferents autors, moviments i obres clau de la història del muntatge i com afecten els diferents gèneres cinematogràfics.

RA5: Ser capaç de treballar de manera autònoma i amb caràcter professional amb el programa d'edició Final Cut Pro X.

Altres resultats d'aprenentatge compelentaris són:

RAC1: Identificar els conceptes del llenguatge audiovisual relacionats amb el muntatge audiovisual.

RAC2: Treballar de manera professional les tècniques videogràfiques en el procés d'edició en funció de les característiques d'enregistrament.

RAC3: Aplicar els coneixements de muntatge i llenguatge audiovisual a un producte publicitari. 

Metodologia de treball


La dedicació horària és de tres hores setmanals de teoria i dues hores de pràctiques cada dues setmanes.

Els conceptes teòrics seran exposats a classe per part del professor, on també es resoldran exercicis pràctics i es veuran exemples audiovisuals que il·lustrin la teoria per tal de generar un debat a classe amb la participació dels estudiants. En algunes sessions es duran a terme qüestionaris avaluatius per a l'assignatura.
En les sessions teòriques també es realitzaran presentacions per part dels estudiants en relació als treballs de l'assignatura. 
En les activitats al laboratori d'informàtica s'explicarà en l'àmbit pràctic el sistema d'edició Final Cut Pro X per tal de poder realitzar els treballs d'edició que es demanaran durant el curs. Les pràctiques són part fonamental de les classes, ja que serveixen per treballar els conceptes teòrics impartits a classe. Les pràctiques aniran cada vegada augmentant el nivell de complexitat i en conseqüència l'exigència en la seva qualitat i el temps d'entrega es veuran afectats.


Funcionament a l'aula
La porta d'entrada es tancarà deu minuts després de l'inici de la classe i no es podrà accedir fins després del descans. La porta d'entrada es tancarà deu minuts després del final del descans.
Les classes pràctiques són obligatòries i és necessari assistir a un mínim de 4 per poder ser avaluat en els treballs de la part pràctica.
Les classes pràctiques es realitzaran sense descans pel seu caràcter. La porta d'entrada es tancarà al cap de deu minuts de l'inici.
No es pugen apunts al campus virtual. Es penjaran enllaços en relació a les lectures i visionats obligatoris, així com recursos per ampliar informació.

Continguts


T1. Bases edició
Descripció: Bases de treball amb sistemes d'edició no lineal dins del workflow d'un editor.
Activitats vinculades: Pràctiques, Qüestionaris, Entregues pràctiques, Examen Final.


T2. Orígens i bases del muntatge audiovisual
Descripció:  En aquest contingut es treballa la definició de muntatge i les seves accepcions, els seus objectius, funcions i dimensions. Així mateix també s'analitzen les principals formulacions teòriques així com les seves màximes figures relacionades amb el cinema com a narració i el muntatge cinematogràfic.
Activitats vinculades: Pràctiques, Qüestionaris, Examen Final.


T3. L'estructura del film. El muntatge cinematogràfic
Descripció: En aquest contingut es treballen les diferents classificacions del muntatge cinematogràfic i algunes funcions primoridials a nivell tècnic.
Activitats vinculades: Pràctiques, Qüestionaris, Entregues pràctiques, Examen Final.


T4. Supergènere, gènere i muntatge
Descripció:  En aquest contingut es treballa com el procés d'edició pot crear estilismes reconeguts en funció del gènere cinematogràfic o televisiu així cóm s'analitza còm reconèixer aquests estilismes per poder aplicar-los durant la postproducció en seqüències de supergènere com el diàleg o l'acció.

Activitats vinculades: Pràctiques, Examen Final.

Activitats d'aprenentatge


Les activitats relacionades amb l'assignatura es divideixen entre diferents àmbits:
- Teoria: qüestionaris 
- Pràctiques: sessions pràctiques en el Laboratori Mac
- Entregues relacionades amb les classes teòriques i práctiques.
- Examen final.


Activitats teoria:
Qüestionaris sessions teòriques (15%)

Al llarg del curs es faran 3 qüestionaris durant les sessions teòriques en relació a lectures i visionats obligatoris. Aquests qüestionaris són de caràcter avaluatiu i és necessari fer un mínim de 2 perquè facin mitja en el seu conjunt.
Activitat individual relacionats amb les lectures i visionats obligatoris que s'indiquin. 

Aquesta activitat es relaciona amb les competències E14 i G3 i els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4 i RAC1.

Activitats a classe
Es realitzaran visionats i sessions de control en relació a treballs de l'assignatura. S'informarà de les característiques de cada activitat al llarg del curs.

Les activitats de teoria i de classe es relacionen amb les competències E7, E14, E16, G1 i G3 . 
Així mateix, es relacionen amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4 i RAC1. 


Pràctiques
Pràctica 1: Interfície i Organització del material
Pràctica 2: Visualització, selecció i baixada al timeline
Pràctica 3: Eines de treball al timeline
Pràctica 4: Eines de transformació, correcció de color i efectes
Pràctica 5: Eines de correcció de so
- Entregues Pràctiques
Les entregues en relació a les classes pràctiques es presentaran al llarg del curs en funció de les dates de presentació de l'activitat i la seva entrega.
- Entrega 1: Muntatge de videoclip (30%). Activitat a realitzar en parelles o individualment relacionada amb els conceptes de les sessions pràctiques (utilització del software d'edició) i les sessions teòriques (aplicació del conceptes narratius propis del muntatge aplicat a un producte concret). En cas de realitzar-se de forma conjunta, es presentaran aspectes de forma individual per la seva avaluació.
Les competències relacionades amb aquesta activitat són la E5 E7, E13 i G2 i els resultats d'aprenentatge relacionats els RA1, RA2, RA5, RAC1 i RAC2.
- Entrega 2: Campanya Publicitaria (en relació a Producció Comercial) (15%). Activitat a realitzar en grup relacionada amb l'assignatura de Producció Comercial en la que es valora l'aplicació del conceptes de les sessions pràctiques (utilització del software d'edició) i les sessions teòriques (aplicació del conceptes narratius propis del muntatge aplicat a un producte concret) en la part dedicada al muntatge. 
Aquesta activitat es realitza de manera conjunta amb l'assignatura de Producció Comercial. En el cas de que algun estudiant no estigui matriculat en l'assignatura se li assignarà un treball alternatiu que consistirà en la realització d'un trailer recut.
Les competències relacionades amb aquesta activitat són la E5, E7, E13, E14, E15, E16, G2 i G3 i  i els resultats d'aprenentatge relacionats el RA1, RA2, RA5, RAC1, RAC2 i RAC3.

Examen final (40%)
L'examen final és una prova obligatòria on s'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics adquirits al llarg del curs. 

Aquesta activitat es relaciona amb les competències E14 i G3 i els resultats d'aprenentatge RA1, RA3, RA4, RA5 i RAC1.

Sistema d'avaluació


L'avaluació de l'assigantura és la següent:

Teoria (55%):

Qüestionaris sessions teòriques: 15% (3 x 5%)

Examen final: 40%

Pràctiques (45%):

Muntatge de Videoclip: 30%

Campanya Publicitaria: 15%


Normes per a l'avaluació

L'assignatura avalua els coneixements teòrics i pràctics amb un percentatge igual a causa del caràcter de l'assignatura. En aquest sentit, per fer una mitja es tindrà en compte tant la part nomenada com a teòrica (Examen, Qüestionaris) com la pràctica (Campanya Publicitaria, Videoclip). En aquest sentit, és necessari tenir un 4 a cada part per poder tenir mitjana final.
Més enllà d'aquests dos grans blocs, s'ha de considerar el següent:
- Per aprovar l'assignatura és necessari obtenir una mitjana final superior a 5.
- Cap nota de qualsevol activitat inclosa a l'avaluació per sota d'una nota de 4 fa mitja. En el cas de l'examen final, la nota mínima per fer mitja és d'un 5.
- En el cas dels qüestionaris la nota final correspon a la mitja dels que es realitzen al llarg del curs.
- És necessari assistir a 4 sessions pràctiques perquè les entregues relacionades amb la part pràctica de l'assignatura faci mitja i aquesta amb la part de teoria.
- No s'admet cap treball entregat fora de termini.
- Les faltes d'ortografia, gramaticals i de maquetació restaran nota, podent arribar a suposar el suspens d'un treball. Més de 15 faltes d'ortografia impliquen el suspens.
- Els plagis impliquen suspendre qualsevol treball amb un 0. Un segon plagi per part d'un mateix estudiant implica el suspens de l'assignatura sense dret a recuperació.
- No hi ha recuperació per la part de pràctiques de l'assignatura. Si la mitja és inferior a 4, això suposa el suspens de l'assignatura.
- La recuperació de la part de teoria consistirà en un examen. Només notes de 5 o superiors permetran que aquesta part pugui fer mitja amb la nota obtinguda a les pràctiques (sempre que la nota de les pràctiques sigui igual o superior a 4) per obtenir una nota final en segona convocatòria.
- La participació activa a classe es considerà absolutament necessària i es tindrà en consideració per la nota final de l'assignatura.

Bibliografia


Bàsica

Murch, Walter (2003). En el momento del parpadeo. Madrid: Ocho y Medio.

Reisz, Karel; Millar, Gavin (2007). Técnica del montaje cinematográfico. Madrid: Plot Ediciones.

Weynand, Diana (2011). Apple Pro Training Series: Final Cut Pro X. Berkeley: Peachpit Press Publications.


Complementària

Bazin, Andre (2001). ¿Qué es el cine?. Madrid: Rialp.

Burch, Noël (1987). El tragaluz del infinito: Contribución a la genealogía del lenguaje cinematográfico. Madrid: Cátedra.

Carrasco, Jorge (2010). Cine y televisión digital: Manual técnico. Barcelona: Ube Comunicación Activa.

Casetti, Francesco (2006). Teorías del cine. Madrid: Cátedra.

Dancynger, Ken (1999). Técnicas de edición en cine y vídeo. Barcelona: Editorial Gedisa.

Eisenstein, Serguei (2001). Hacia una teoría del montaje. Volumen 1. Barcelona: Paidós.

Eisenstein, Serguei (2001). Hacia una teoría del montaje. Volumen 2. Barcelona: Paidós.

Eisenstein, Serguei (2002). Teoría y técnica cinematográficas. Madrid: Rialp.

Marimón, Joan (2014). El montaje cinematográfico. Barcelona: Universidad de Barcelona.

Martin, Steve (2011). Apple Pro Video Series: Final Cut Pro X. Berkeley: Peachpit Press Publications.

Ondaatje, Michael (2008). El arte del montaje: Una conversación entre Walter Murch y Michael Ondaatje. Barcelona: Plot Ediciones.

Tarkovski, Andrei (2008). Esculpir en el tiempo. Madrid: Rialp.

Truffaut, Françoise (1974). El cine según Hitchock. Barcelona: Alianza Editorial.