Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

 • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

 • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

 • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

 • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG15_Treballar amb l'equip de professionals com a una unitat bàsica en la que s'estructuren de forma uni i multidisciplinar i interdisciplinar els professionals i altre personal de les organitzacions assitencials

 • CG8_Promoure i respectar el dret a la participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, segon la forma en com viuen el seu procés de salut-malaltia


Específica

 • CE6_Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut

 • CE16_Capacitat per descriure els fonaments del nivell primari de salut i les activitats a desenvolupar per proporcionar una atenció integral d'infermeria a l'individu, la familia i la comunitat. Comprendre la funció i activitats i actitut cooperativa que el professional ha de desenvolupar en un equip d'Atenció Primaria de Salut. Promoure la participació de les persones, familia i grups en el seu procés de salut-enfermetat. Identificar i analitzat la influència de factors interns i externs en el nivell de salut d'individus i grups. Aplicar els mètodes i procediments necessàris en el seu àmbit per identificar els problemes de salut més rellevants en una comunitat. Analitzar les dades estadístiques referides a estudis poblacionals, identificant les possibles causes de problemes i salut. Educar, facilitar i recolzar la salut i el benestar dels membres de la comunitat, les vides dels quals estan afectades per problemes de salut, risc, patiment, enfermetat, icapacitat o mort.

 • CE22_Conèixer el Sistema Sanitari Espanyol. Identificar les característiques de la funció directiva dels serveis d'infermeria i la gestió de les cures. Conèixer i ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups

Descripció


 

Els problemes de salut vigents són multicausals i complexos i requereixen accions ben articulades que combinin diferents estratègies, mètodes i tècniques. Necessiten un abordatge amb múltiples dimensions. L'educació per a la salut aborda la dimensió educativa i constitueix una de les eines primordials a utilitzar a diferents nivells (poblacional, grupal, individual) en diferents àmbits (família, escola, centres de treball, serveis sanitaris…), sola o combinada amb altres estratègies.

Aquesta assignatura  pretén que l'alumne conegui els conceptes i principis de l'Educació per a la Salut (EpS) com a estratègia fonamental dins de la promoció de la salut que té per objecte capacitar a les persones, famílies i comunitats perquè puguin prendre  decisions conscients i autònomes per a la conservació i/o millora de la seva salut.

L'alumne ha de comprendre els fonaments de l'EpS  per iniciar-se en l'aplicació dels principis i mètodes de l'EpS en el disseny i desenvolupament de programes d'EpS orientats a millorar la salut dels individus, família i comunitat.

Resultats d'aprenentatge


RA 12. Comprendre la dimensió pedagògica, històrica i antropològica de l'educació

RA 13. Conèixer els conceptes principals de l'educació per a la salut.

RA 14. Interpretar indicadors epidemiològics relacionats amb la prevenció i promoció de la salut.

RA 15. Comprendre els factors que intervenen el procés ensenyament-aprenentatge.

RA 16. Conèixer els diversos mètodes d'educació per a la salut.

RA 17. Identificar les característiques dels principals programes d'educació per a la salut aplicats a la salut pública.

RA 18. Dissenyar un projecte d'educació o una intervenció educativa per a la promoció i prevenció de la salut dirigida a una població determinada.

RA 19. Conèixer els instruments i tècniques que permeten avaluar un programa d'educació per a la salut.

RA 21. Comprender los elementos que configuran el estilo de vida de las personas y educar para el mantenimiento de la salud.

RA 22. Conocer los métodos de comunicación interpersonal que facilitan la educación para la salud.

RA 34. Conocer las actividades a desarrollar para el cuidado de las personas, familias y comunidad.

 

Metodologia de treball


 

MD1. Sessions de classes expositives

MD2. Seminaris

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD11. Treball autònom

Continguts


1. Conceptes de salut i educació. Avaluació històrica.

• Conceptes de promoció i prevenció. Concepte d'educació per a la salut (EpS). Objectiu de l'EpS.

• Agents i camps d'acció de l'EpS. Empowerment. L'apoderament del pacient.

2. La programació en atenció primària. Planificació d'una intervenció d'educació sanitària. fases:

• Diagnòstic comunitari. Epidemiologia. Indicadors sanitaris.

• Formulació d'objectius. Població .disseny d'activitats. Distribució de recursos.

3. L'avaluació als programes d'educació sanitària.

4. Característiques del procés ensenyament-aprenentatge. Bases teòriques per a la construcció d'un model d'aprenentatge del comportament.

5. La comunicació en educació per a la salut. Estratègies de comunicació. La entrevista motivacional.

 

En els seminaris es treballarà en grups reduïts les diferents etapes d'elaboració del projecte, abordant de forma més detall cadascuna de les parts del projecte (veure cronograma).

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives

 

Tipología Activitat

ECTS

HORES

 

AF1. Classe magistral

 

0,8

 

20

AF5  Seminaris

                     0,2

5

AF6. Treball en grup

0,2

5

AF9. Estudi  personal

2,8

70

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


 

L'avaluació de l'assignatura és contínua, a través de diferents eines per valorar l'assoliment de cadascuna de competències necessàries per superar la matèria.

L'avaluació de les competències específiques es fa mitjançant una prova escrita sobre el contingut de la matèria i la presentació oral d'un treball grupal (projecte d'educació sanitària). Cal obtenir més d'un 5 en el projecte i en l’examen final per poder fer mitjana amb la resta de proves avaluatòries. En cas de suspendre-s'hauran de superar en el període de recuperació.

L'avaluació de les competències genèriques es fa de manera continuada durant les sessions plenàries i els seminaris a través de la presència, la implicació, les aportacions als debats, la qualitat de les exposicions i el desenvolupament del treball en equip.

Segons estableix l'article 5 del Reial Decret 1125/2003, els resultats obtinguts per l'alumne es qualifiquen en funció de l'escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspès, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d'honor

 

Sistema de avaluació

 

Ponderació

 

Examen (prova escrita)

40%

 

SE3. Treballs en grup ( Programa EpS)

40%

 

SE5. Seminaris

20%

Activitat  de recuperació: examen final

40%

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografia


Bàsica

 

Serrano I. La Educación para la Salud del S. XXI. Comunicación y salud, 2n edició 2002.

Carey, P. (2000) 'Community Health Promotion and Empowerment', in J.Kerr (ed.) Community Health Promotion, Challenges for Practice. London: Balliere Tindall, Harcourt

Evidencia actual de la entrevista motivacional en el abordaje de los problemas de salud en atención primaria. Grupo Colaborativo  Estudio DislipEM.  Atención Primaria 2013;  45(9): 486–495

Martín Zurro A, Cano Pérez JF. (2008) Atención Primaria. Concepto, Organización y Práctica Clínica. 6ª ed. Madrid: Elsevier.

Palmar, A. (2014) Métodos educativos en salud. Colección Cuidados avanzados.Editorial Elsevier.

Rochon, A. (1991) Educación para la Salud. Guía Práctica para realizar un proyecto educativo. Madrid: Masson.