Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 3
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Virtual: castellà

Presencial: català 

Materials: anglès

Competències que es treballen


Bàsica

 • Desenvolupar aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia 


General

 • Identificar l'objecte d'estudi de les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

 • Elaborar textos escrits i audiovisuals relacionats amb les Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport


Transversal

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   


Específica

 • Realitzar programes per a les organitzacions i entitats esportives en l'àmbit de l'Oci, Turisme, el Temps Lliure, i l'Espectacle Esportiu

 • Gestionar  instal.lacions esportives

 • Desenvolupar recursos cognitius i tècnics per l'empreneduria en activitats marítimes, wellness i salut

   

Descripció


Introducció al concepte d'esperit emprenedor i actituds emprenedores que el fan possible, així com les diverses manifestacions de la iniciativa emprenedora per acabar abordant tot el procés emprenedor complet i la seva planificació.

Anàlisi de la figura de l'emprenedor com a element central del procés emprenedor i les principals habilitats que ha de desenvolupar.

Conèixer les competències necessàries per generar noves iniciatives empresarials per compte propi (emprenedoria) o aliena (intraemprenedor). Les
competències emprenedores ajudaran als estudiants a identificar i crear oportunitats de mercat transformant idees en possibles negocis.

Resultats d'aprenentatge


Cercar, analitzar i avaluar oportunitats que poden transformar-se en negocis viables.
Identificar i crear oportunitats de mercat.
Conèixer quines són les competències emprenedores a través de la seva història, perquè serveixen i què és la seva importància.
Desenvolupar un procés emprenedor de nova creació o dins d'una empresa d'esport, oci o animació turística, identificant els passos i els elements que faciliten o impedeixen la seva
implementació.

Metodologia de treball


Aquesta és una assignatura semipresencial. Això vol dir que hi ha un % de l’assignatura que es fa de forma presencial, a l’aula, amb diferents activitats individuals o en grups d’estudiants i un % de l’assignatura que es treballa de forma autònoma, fora de l’aula.

La metodologia en assignatures semipresencials requereix de la responsabilitat de l’estudiant, i de la seva bona gestió del temps.

La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencial d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

Sessions teòriques 

MD1.Classe magistral : Sessions de classe expositives basades en l'explicació del professor a la qual assisteixen tots els estudiants
matriculats a l'assignatura.
MD2 . Conferències : Sessions presencials o transmeses en streaming , tant en les aules de la universitat com en el marc d'una altra
institució , en què un o diversos especialistes exposen les seves experiències o projectes davant els estudiants.
MD4 . Càpsules de vídeo : Recurs en format vídeo , que inclou continguts o demostracions dels eixos temàtics de les assignatures .
Aquestes càpsules estan integrades en l'estructura de l'assignatura i serveixen als estudiants

Aprenentatge dirigit 

MD5 . Seminaris : Format presencial en petits grups de treball ( entre 14 i 40 ) . Són sessions lligades a les sessions presencials de
l'assignatura que permeten oferir una perspectiva pràctica de l'assignatura i en la qual la participació de l'estudiant és clau
MD6 . Debats i fòrums : Converses presencials o online, segons els objectius que el professor responsable de l'assignatura
persegueixi . Els debats tenen una data d'inici i fi i estan dinamitzats pel professor
MD7 . Estudi de casos : Dinàmica que part de l'estudi d'un cas , que serveix per contextualitzar l'estudiant en una situació en
concret, el professor pot proposar diferents activitats , tant a nivell individual com en grup , entre els seus estudiants.

Aprenentage autònom

 

MD10 . Recerca i lectura crítica d'articles: Els estudiants parteixen d'una hipòtesi de treball que desenvoluparan , seguint les fases
de la metodologia d'investigació , entre les quals la lectura crítica d'articles.
MD11 . Tutories no presencials: per què l'alumne disposarà de recursos telemàtics com el correu electrònic i els recursos de la
intranet de l' ESCST .

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

ContingutsMODULE 1: THE IMPORTANCE OF ENTREPRENEURSHIP
1.1. The role of entrepreneurship in economic development
1.2. The product-evolution process
1.3. The helix models
1.4. The entrepreneurial process
1.5 The impact of entrepreneurial firms


MODULE 2: ENTREPRENEURIAL SKILLS
2.1. General and specific skills
2.2. The role of skills and attitudes in education and labour market
2.2. Which are the entrepreneurial skills?
2.3. Practical Guide: Are you an entrepreneur? Test your own entrepreneurial skills
2.4. The entrepreneurial process


MODULE 3: BUSINESS MODEL GENERATION
3.1. Entrepreneurial trends
3.2. Contextualize
3.3. Ideate
3.4. Protoype
3.5. Communicate


MODULE 4: INTRAPRENEURSHIP
4.1. The importance of intrapreneurship
4.2. Corporate entrepreneurship models
4.3. Innovation methodologies
4.4. Intrapreneurs versus entrepreneurs

Activitats d'aprenentatge


.Assistència i participació en activitats plantejades dins i fora de l'aula tant presencialment com on-line
Desenvolupament d'un projecte emprenedor o intraemprenedor en l'àmbit de l'esport, l'oci o l'animació turística.

Sistema d'avaluació


 • 40% avaluació continuada ( 20% on-line i 20% presencial)
 • 20% Projecte final emprenedor en grup
 • 40% Examen final

La nota mitja tant de l'avaluació continuada com del projecte final ha de ser superior a 5 per tal de ser comptabilitzada a la nota final de l'assignatura.
La nota per superar l'examen final ha de ser superior a 5.
L’avaluació continuada és obligatòria per presentar-se a l’examen final. Estudiants sense nota a totes i cadascuna de les activitats programades dins el
sistema d’avaluació no poden accedir a l’examen final. Les tasques programades dins l'avaluació es podran revisar durant els 5 dies posteriors a l'entrega de notes. Passat aquest període no es podran demanar revisions ni reclamacions de notes.

Recuperació de l'assignatura :
Només es recuperarà l'examen final. S'haurà d'obtenir una nota superior a 5.
Les activitats d'avaluació continuada NO es recuperaran, però es conservaran les notes de la resta d'avaluació per al seu còmput en la recuperació.
Un alumne que no s'hagi presentat a la primera convocatòria NO pot presentar-se a la recuperació.

 

 

 

Bibliografia


Bàsica

Generación de modelos de negocio.

Osterwalder, A.; Pigneur, Y.

Deusto. 2011.

LEYDESDORFF, Loet. The Triple Helix, Quadruple Helix,…, and an N-tuple of helices: Explanatory models for analyzing the knowledge-based economy?. Journal of the Knowledge Economy, 2012, vol. 3, no 1, p. 25-35.

LIÑÁN, Francisco; FAYOLLE, Alain. A systematic literature review on entrepreneurial intentions: citation, thematic analyses, and research agenda.
International Entrepreneurship and Management Journal, 2015, vol. 11, no 4, p. 907-933.

SHANE, Scott; LOCKE, Edwin A.; COLLINS, Christopher J. Entrepreneurial motivation. Human resource management review, 2003, vol. 13, no 2, p.
257-279.

Tang,J. Kacmar,M. Busenitz,L. (2012) Entrepreneurial alertness in the pursuit of new opportunities. Journal of Business Venturing 27: 77-94

Teece, D. J. (2012). Dynamic capabilities: Routines versus entrepreneurial action. Journal of Management Studies, 49(8), 1395-1401.

Teece, D., Peteraf, M. A., & Leih, S. (2016). Dynamic Capabilities and Organizational Agility: Risk, Uncertainty and Entrepreneurial Management in
the Innovation Economy. Uncertainty and Entrepreneurial Management in the Innovation Economy (April 7, 2016).

VALLIERE, Dave. Towards a schematic theory of entrepreneurial alertness. Journal of Business Venturing, 2013, vol. 28, no 3, p. 430-442.

VECCHIO, Robert P. Entrepreneurship and leadership: common trends and common threads. Human resource management review, 2003, vol. 13,
no 2, p. 303-327.>


Complementària

Effectual Entrepreneurship

Read, S.; Sarasvathy, S. et al

2011. Routledge.UK.

El método Lean Startup: como crear empresas de éxito utilizando la innovación continua.

Ries, Eric.

Deusto.2013.

Empresa e iniciativa emprendedora.

Caldas, M.E.;Carrón, R,:Herás, A.J.

Editex. 2014.

Entrepreneurship from creativity to innovation.

Lumsdaine, E; Binks, M. Trafford Publishing. 2007.

Entrepreneurship. Emprendedores.

Hirsrish, Robert D.; Peters, Michael P.;Shepherd, Dean A.

2009. Mc Graw Hill/Irwin. USA y España.

New Venture Creation. Entrepreneurship for the 21st Century.

Timmons, Jeffry A.;Spinelli, Stephen

2010. Mac Graw Hill/Irwin.USA

The Global Entrepreneur: Taking Your Business International.

Gandhi, Neal. Born Global. Hothive books. 2009. UK.

James F.Foley. 1999. 2nd edition. By Jamric Press International. ISBN: 1-57410-124-2.