Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Descripció


L'assignatura d'Emprenedoria i Innovació ajuda a desenvolupar les habilitats associades als emprenedors de base innovadora amb la finalitat de preparar una proposta de negoci original i que pugui ser viable. Es cerca que els diferents continguts teòrics puguin ser posats en pràctica dins dels projectes que desenvolupen els estudiants. L'assignatura representa un valor afegit diferencial per les competències dels futurs enginyers. S'assolirà per part de l'estudiant competències emprenedores que seran útils tant per establir-se com empresari com per esdevenir un intra-emprendor en una empresa ja establerta.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

 • Generar idees innovadores de productes  i analitzar-les com a oportunitat de negoci.
 • Aprendre a treballar amb metodologies pròpies de l’entorn de l’emprenedoria i la innovació àmpliament utilitzades a la seva indústria com:  Canvas Business Model, Lean Startup, Custumer Development o Visual Thinking.
 • Tenir iniciativa i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se amb els instruments i les  tècniques tan de generació d'idees com de Gestió, que permetin resoldre  problemes i generar oportunitats
 • Utilitzar tècniques i eines per la gestió de la creativitat
 • Entendre en  profunditat  el significat  d’empresa, com institució humana basada en la gestió i dissenyada per crear i oferir productes i serveis en un mercat altament competitiu
 • Testejar prototipus d'start-ups i analitzar el feedback dels usuaris.
 • Desenvolupar projectes emprenedors, tenint en compte el model de negoci, la viabilitat del mateix o el desenvolupament comercial. Desenvolupar una start-up

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura combina les classes a l’aula, amb les activitats i el treball en grup dins i fora de l’aula. Es tracta d'una metodologia totalment basada en "el cas" (business case) de forma que l'estudiant descobreix els conceptes per ell mateix en un Learning By Doing.

Hi ha tres formats de classe dins aula:

 • Classe magistral: el professor explica els conceptes a l’aula, amb el suport de transparències, vídeos i d’altres recursos.
 • Classes participatives: el professor proposa activitats a l’aula basades en casos pràctics propis del sector. Aquestes activitats poden ser: lectures d’articles d’actualitat, Estudis de casos, Jocs de rol, audiovisuals, realització d’exercicis i presentacions orals per part dels estudiants a l’aula.
 • Projecte pràctic en grup a aula: una part de les classes es destinarà a la realització del projecte per part dels estudiants. En aquests casos, l’estudiant haurà de realitzar un treball en grup i el professor supervisarà el seu progrés. El treball en grup caldrà enllestir-lo a banda en dedicació personal fora de l'aula

El treball a l’aula es basa en classes on el professor explica els conceptes de teoria amb exemples reals, notícies actuals de premsa i casos pràctics que es resolen conjuntament amb la participació dels alumnes. Donat el caràcter social d’aquesta assignatura, i per tant que en molts casos no hi ha una única solució als problemes plantejats, es fa molt interessant, a partir d’uns mínims conceptes teòrics, la intervenció dels alumnes i promoure el debat en alguns temes. A l’aula també es treballarà en grup, analitzant articles o notícies, resolent exercicis i proposant solucions.

 

Continguts


El contingut s’estructura  en 3 blocs que segueixen un esquema de 1) Creativitat / Innovació 2) Disseny/ Generació model de negoci i 3) Desenvolupament /Generació de clients.

Cada bloc agrupa un conjunt de sessions teòriques i pràctiques. Les sessions teòriques tenen activitats individuals que es lliuren per Campus Virtual. Les pràctiques son activitats en grup. El mètode que segueix és el LEAN DESIGN TRHINKING que aporta eines de Design Thinking i de Lean StartUp.

 

 

Títol contingut  1. Generació d’idees / Creativitat

Dedicació: 15

 

 

 

 

Descripció

 

BLOC 1: Generació d’idees   

 

Treballarem la creativitat. Parlem del significat d’innovar. Estimularem el pensament creatiu. Parlem de característiques de la personalitat. Com a fil conductor introduïm el Design Thinking i les seves eines per crear.

 

Sessió 1.1. Nosaltres

Introducció al Disseny centrat en la persona i al Design Thinking. Valors. Competències. Actitud. Motivació. Personalitat.  Exemples d’innovadors i emprenedors. Lideratge.  Competències emprenedores

 

 

Sessió 1.2. El nostre entorn / Innovació

Tendències. Anàlisi del mercat. Cadena de valor. Invenció vs. Innovació. Tipus d’innovació. Proposta de valor. Recursos d’innovació. Procés d’innovació. Innovació oberta.  Rols d’innovació. Co-creació. La innovació en el sector dels videojocs i la industria de l’entreteniment en general

 

Sessió 1.3. Design Thinking

Disseny centrat en la persona (escoltar,crear i lliurar) . Etnografia. Creativitat.  Passes del design thinking. Principis del design thinking. Fases: observar, definir, idear , prototipar, testejar. Eines (tools).

 

 

Pràctiques

Tool 1: Mapa de l’equip emprenedor

Tool 2: Mind Map /tendències

Tool 3: Mapa de l’empatia

 

       

 

 

Títol contingut 2. Generació de l’ Oportunitat

Dedicació: 10

 

 

 

 

Descripció

BLOC 2:  Generació de models  de negoci 

 

Es fa una presentació a fons del mètode de generació de models de negoci per aportar eines que ajudin a ordenar  els conceptes que pivoten entorn qualsevol activitat econòmica. Es presenten exemples   i casos pràctics.

 

Sessió 2.1. Oportunitat i model de negocio

      Presentació general del mètode canvas de generació de models de negoci. Els  nou  mòduls del model.  El client. L’ Oferta de valor.  Els Recursos. Les Operacions.  Partners estratègics.  

 

Sessió 2.2.  Recursos / finances per emprenedors

                  Fonts de finançament per start-up. Deute. Capital. Fons propis.  Inversió. Crèdit participatiu. Apalancament.  Capital risc /capital llavor. Business Angels. Pactes de socis. Subvencions per emprenedors. Procés d’ inversió (entrada, sortida i permanència de l’ inversor). Valoració de la start-up 

 

 

Pràctiques  

 

Tool 4: Canvas / proposta de valor

Tool 5: Canvas de validació i acció i LeanStartUp

       

 

 

Títol contingut 3:  Generació de clients

Dedicació: 15

 

 

 

 

Descripció

 

BLOC  3: Lean Startup i generació de clients

 

Desenvolupament dels conceptes principals de la metodologia de generació de clients pel descobriment de clients i per la validació de clients. Es treballa el Lean startup,  metodologia de desenvolupament de startup que parteix de la peculiaritat  pròpia d’aquestes organitzacions que treballen en productes i serveis innovadors en mercats de molta incertesa.

 

Sessió 3.1. El mètode LEAN

                  El mètode Lean Startup.  Producte mínim viable. Construir-mesurar- aprendre. La  descoberta de clients. Hipòtesis del model de negoci. Confirmar el problema. Confirmar la solució. Validar el model. Pivotar/ continuar.

Sessió 3.2. La start-up

                   La venda. La escalabilitat. Mètriques: activació, retenció, conversió, cost adquisició de client, cicle de vida, rendibilitat, ...

 

                 

 

 

 

Pràctiques

 

Tool 6: Mapa d’experiència d’usuari

Tool 7: Elevator pitch

 

Activitats d'aprenentatge


Activitats individuals amb Casos d' Empresa

Setmanalment i mitjançant el campus virtual es planifiquen activitats individuals basades en casos pràctics propis del sector. De forma general l'assignatura s'imparteix a través del mètode del cas com a sistema Learning By Doing on l'estudiant es converteix en el centre del procés d'aprenentatge a partir de la metodologia del cas (business case)

Pràctica en grup de Projecte Emprenedor

Aquesta activitat es desenvolupa al llarg del curs. A mesura que es vagin veient els diferents conceptes a la classe, l'alumne haurà d'integrar aquests conceptes en el seu projecte emprenedor.  L'activitat es realitza en grup. A final de curs tots els estudiants tenen el seu Business case real d'una oportunitat de negoci detectada i analitzada.

Altres activitats:

Audiovisuals i jocs online de rol d'empresa. Visualitzat de vídeos rellevants i d'actualitat sobre emprendedora i Innovació. Treball ama Jocs a l'astil game-storming per dinamitar la classe. Ús de Nearpod i altre APPS de dinalització

Visita a la incubadora del parc. Es farà una visita a la incubadora del parc per a que l'alumne conegui les diferents iniciatives del Tecnocampus per donar suport a l'emprenedoria. També és una oportunitat per a que es coneguin exemples reals d'emprenedors i les seves diferents experiències. 

Visita  Emprenedors a l'aula. Es convida a l'aula un/a emprenedor/a que expliqui la seva experiència personal i professional. 

Sistema d'avaluació


 

L’avaluació de l’assignatura és la següent:

 • Examen: 40% Demostrant la comprensió dels aspectes teòrics i pràctics 
 • Activitats individuals via campus virtual: 20%. Aprofundint en conceptes per assolir el coneixement de vanguardia
 • Treball pràctic  (en grup): 40%. Demostrant capacitat per resoldre problemes complexes aplicant idees creatives i innovadores

L’assistència a classe és obligatòria. 

Cada activitat, així com els parcials del  treball pràctic, s’han de lliurar en el termini establert pel professor (que estarà publicat a l’ecampus). Les activitats  lliurades amb retard  comptaran com un un màxim de 5.  

Recuperació.

Dins el període de recuperació no es pot recuperar les activitats individuals ni el treball pràctic en grup

Bibliografia


Bàsica

Alexander Osterwalder & Yves Pigneur (2013). Generación de modelos de negocio. Ediciones Deusto (Barcelona)

Design Thinking for strategic innovation, Idris Mootee

Lean StartUp, Eric Ries

StartUp Owner's Manual, Steve Blank


Complementària

Innovation and Entrepreneurship, Peter F. Drucker

Open Innovation, William Chesbrought

The four steps to the Epiphany, Steve Blank

What matter now, Gay Hamel