Informació general


  • Tipus d'assignatura: Optativa
  • Coordinador: Rafael Suárez Gómez
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 6
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

Descripció


Aquesta assignatura pretén ser una aproximació a les narratives transmèdia i multiplataforma, a la Producció i la producció executiva de continguts, i a la Producció transmèdia i el “Showrunning”. Es treballarà la Distribució audiovisual i multimèdia, la Gestió d’Empreses Audiovisuals i multiplataforma i els circuïts comercials de continguts.

A partir d'exemples i exercicis que es treballaran a classe, l'assignatura facilitarà i permetrà: Iniciativa i creativitat per a pensar i desenvolupar nous projectes.Treball en equip. Continuïtat i viabilitat d’un projecte. Professionalització en els circuits de difusió i distribució de projectes audiovisuals multimèdia.

Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la COVID-19.

D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura, l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de:  

-RA1: Estimular i descobrir aptituds per a relacionar-se amb el món professional.

-RA2: Desenvolupar la creativitat de l'estudiant.

-RA3: Adquirir capacitats bàsiques per a posicionar un producte al mercat.

-RA4: Avaluar oportunitats de negoci basant-se en la informació del mercat i les capacitats pròpies.

-RA5: Identificar els diferents tipus de comunitats digitals.

-RA6: Descriure les característiques psicològiques dels usuaris.

-RA7: Conèixer les tendències del mercat audiovisual.

-RA8: Aprofundir en el coneixement dels grans grups i empreses especialitzades en la comercialització de productes audiovisuals, multimèdia i transmèdia.

-RA9: Conèixer els circuits comercials i principals mercats de compra-venda i distribució de produccions audiovisuals.

-RA10: Conèixer i saber desenvolupar la pròpia marca i la presència a xarxes per a afavorir la difusió i el coneixement dels propis productes.

Metodologia de treball


L’assignatura s’impartirà mitjançant classes teòriques (classes magistrals amb presentacions - 4h setmanals), combinades amb sessions pràctiques (2h setmanals), estudi d'articles i casos, o bé algunes xerrades de professionals (conferències) de diferents àmbits que complementaran la informació.

A cada sessió es donaran exemples actuals i vigents (que també poden ser càpsules de vídeo) que ajudaran a entendre millor els diferents conceptes teòrics, i es debatrà a classe amb tota mena de temes relacionats directament amb els conceptes teòrics.

Els esquemes de cada bloc temàtic estaran disponibles al campus virtual de l’assignatura un cop s’hagin acabat les sessions teòriques.

Continguts


BLOC INTRODUCTORI: Glossari de Termes

BLOC 1:

-Transmèdia: Escoles i significació. Recursos narratius, usuari i plataformes.

-Els gegants de la Comunicació Audiovisual: Corporacions, Grups de Mitjans i Grups de Comunicació; Majors i Minors, Productores.

-Noves formes de consum audiovisual: la TV a la carta, el transmèdia i altres plataformes de consum.

BLOC 2: 

-Fires i mercats internacionals. Festivals audiovisuals, aparadors de produccions audiovisuals.

-La compra-venda de drets audiovisuals: Idees i formats.

-El dossier de producció: carta de presentació del projecte.

-Speed markets: el pitching, el trailer i el teaser com a garanties de venda.

-Les xarxes com a intermediadores de consum, coneixement i venda.

BLOC 3: 

-El negoci de la difusió i la distribució: productors, distribuïdors, exhibidors.

-Contractacions i drets d’autor. Drets de propietat. Drets del productor

-El concepte de Creative Commons i els free-royalties.

-Nous conceptes de marca. Noves formes de difusió en xarxes i multiplataformes.

-El nou productor transmèdia: figura reciclada. Promotor, difusor i venedor del producte.

Activitats d'aprenentatge


ACTIVITAT 1: PITCHING TRANSMÈDIA (activitat individual - presentació) (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RA6).

A partir d’una sola idea com a imput inicial, generar més idees i desenvolupar-les en diferents suports, gèneres i mitjans per a donar-los continuïtat.

Es proporcionarà el material a classe i es facilitarà també a l'e-campus.

Presentació oral a classe. Assistència obligatòria.

En finalitzar l’activitat, l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de desenvolupar noves idees de forma ràpida i presentar-les en públic.

ACTIVITAT 2: SPEED MARKET (activitat en grup) (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA3, RA4, RA7, RA8, RA9).

Organització d’un mercat o fira que, de manera fictícia, servirà per a proposar la compra-venda d’idees o formats/drets audiovisuals i multiplataforma.

Es facilitaran les pautes a seguir a classe i a l'e-campus.

L'activitat es fa a classe. L'assistència és obligatòria.

ACTIVITAT 3: DOSSIER DE PRODUCCIÓ / BÍBLIA TRANSMÈDIA (activitat individual - portfoli) (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RA6, RA7, RA8, RA9, RA10).

Realització del dossier de producció d’un projecte.

Es facilitarà l’índex i les pautes del dossier per a la seva realització (a classe i a l'e-campus).

El dossier es farà de manera autònoma, tot i que també es podrà treballar puntualment a classe, i es realitzarà de forma individual o per grups.

En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: realitzar un dossier de producció o bíblia de venda transmèdia.

ALTRES ACTIVITATS

Treball a classe de casos pràctics. Anàlisi d'articles vinculats als temes tractats. Exemples, visionats (es correspon amb els següents resultats de l'aprenentatge: RA1, RA2, RA7).

Sistema d'avaluació


Examen assignatura:

-En acabar tots els blocs de l’assignatura, hi haurà un examen sobre el temari, que tindrà un valor del 40% de la nota final (Mètode d'avaluació: Examen).

Normes de realització de les activitats pràctiques:

-S’establiran les dates d’entrega/presentació de les activitats un cop hagi començat el periode lectiu de l’assignatura.

-Totes les activitats es faran a classe, o bé s'entregaran de forma presencial, via e-mail o e-campus.

El valor de cada activitat és:

-Pitching transmèdia (Mètode d'avaluació: exposició): 10%

-Speed Market (Mètode d'avaluació: treball en grup): 10%

-Dossier de producció/ bíblia (Mètode d'avaluació: treball individual) 20%

-Exercicis a classe (Mètode d'avaluació: participació a activitats plantejades a l'aula): 20%

La suma de totes les activitats és del 60% del calor de la nota final.

Nota important:

-Si s'obté una qualificació inferior a 5 a l'examen, ja no es farà mitjana amb la resta d'exercicis, i per tant l'assignatura quedarà automàticament suspesa.

-Es tindrà molt en compte l'ortografia, redacció i expressió oral.

Bibliografia


Bàsica

CABEZÓN, L. A.; GOMEZ-URDÁ, F. G. La producción cinematográfica. Madrid, Cátedra. (1999)

CASETTI, F. El film y su espectador. Madrid, Cátedra. (1996)

JENKINS, H. Convergence culture. La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona, Paidós. (2008)

KAMIN, B. Introducción a la producción cinematográfica: Presupuesto - Plan financiero. Ed. Centro de Investigación Cinematográfica. Buenos Aires. 1999

MARTÍNEZ ABADÍA, J. ... [et al.] Manual básico de tecnología audiovisual y técnicas de creación, emisión y difusión de contenidos (2009) Ediciones Paidós Ibérica

MATAMOROS, D. (coord.) Distribución y marketing cinematográfico. Barcelona, Publicacions i Edicions de la UB. (2009)

MILLERSON, G. Realización y producción en televisión. Barcelona, Omega. (2000)

SAINZ, M. El productor audiovisual. Madrid, Editorial Síntesis. (2002)

SCOLARI, C. (2013). Deusto, ed. Narrativas Transmedia. Cuando todos los medios cuentan. Deusto.

VILCHES, L. (2013). Gedisa, ed. Convergencia y Transmedialidad. La ficción después de la TDT en Europa y América Latina. Gedisa.


Complementària

BARTHES, R. (1988): "La muerte del autor" (1968) y "De la obra al texto" (1971), en El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y de la escritura. Barcelona: Paidós

BELLER, J. The Cinematic Mode of Production, Lebanon, Dartmouth College Press. (2006)

BLACKMORE, S. (2000). La máquina de los memes. Barcelona: Paidós.

NUNO, B. (2011). The Producers Guide to Transmedia: How to Develop, Fund, Produce and Distribute Compelling Stories Across Multiple Platforms (Paperback). London, UK: beActive Books.

PRATTEN, R. (2011). Getting Started in Transmedia Storytelling: A Practical Guide for Beginners (Paperback). London, UK: Be Active Books

RODRÍGUEZ, R. MORA, K. (2002): Frankenstein y el cirujano plástico: una guía multimedia de semiótica de la publicidad. Alicante: Publicaciones de la Universidad de Alicante