Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Professors: Cristòfol Casanovas i  Eva Parey 

La impartició de l'assignatura pot ser en català o castellà. Els apunts, en català.

S'acceptaran preguntes formulades en qualsevol dels dos idiomes co-Oficials i es respondran en el mateix idioma que s'han formulat, de cara a facilitar la comprensió de l'estudiant. 

Descripció


L'assignatura d'Equipaments i Tècniques Fotogràfiques respon a una assignatura que afronta per una banda, el coneixement del material fotogràfic en l'àmbit dels principis de funcionament, paràmetres i característiques, i de l’altre, l'ús l'ús d'aquests, aplicant-los al fet fotogràfic, introduint les tècniques que ho fan possible. 

L'altre vessant important és la de l'anàlisi d'imatges on l'alumne veu l'aplicació de la tècnica apresa.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 

RA1-Explicar i resoldre les necessitats tècniques de les situacions fotogràfiques fonamentals.¿ (Competències E5, E8, G4, G5)

RA2-Utilitzar les Tècniques d'Il·luminació d'interiors, exteriors, per determinar i controlar la qualitat expressiva, formal i tècnica.¿ (Competències E8, G2, G5)

RA3-Definir i adquirir imatges fotogràfiques digitals, seleccionant i component-ne el contingut per aconseguir valors expressius determinats. (Competències E5, G1, G3, G5)

Resultats complementaris:

RAC1- Tindre una alta capacitat d’anàlisi de la imatge fotogràfica, especialment la de premsa, el que ha de permetre a l’estudiant saber les eines necessàries per fer-la. (Competències E5, G3, G2, G5)

Metodologia de treball


Les sessions de l'assignatura es divideixen en sessions teòriques (3h setmanals) i pràctiques de laboratori (2h quinzenals). A més, l'assignatura preveu la realització d'exercicis en el temps destinat a l'aprenentatge autònom per part dels / les estudiants.

En les sessions teòriques es fan servir diferents metodologies:

  • Sessions de classe expositives basades en l'explicació del / de la professor / a.
  • Anàlisi d’imatges.

En les pràctiques de laboratori es fan servir les metodologies següents:

  • Realització de fotografíes pels alumnes segons enunciats relacionats amb el nivel teòric impartit. L’alumne aplica els conceptes explicats en les classes .
  • Realització de treballs individuals i en grup (durant l’aprenentatge autònom).

No obstant això, en funció de les necessitats de la sessió, algunes metodologies es pot combinar.

Continguts


1 LA CÀMERA

1.1 El Visor.

1.2 L’Obturador. Prioritat al Temps d’Exposició.

1.3 El Diafragma. La Profunditat de Camp. Prioritat a l’Obertura.

1.4 El Sistema d'Enfocament.

1.5 El Sensor d’Imatge.

1.6 Fotòmetre i Exposímetre: EXPOSICIÓ:

1.6.1 Lectura de la Llum: Fotometria Bàsica.

1.6.2 Sistemes de Medició.

1.6.3 Compensació de l’Exposició.

 

2 L’OBJECTIU:

2.1 Detalls constructius i Consideracions Òptiques: Aberracions i Correccions.

2.2 Distància Focal. FOV. Factor d’Amplificació. Lluminositat.

2.3 Classificació d’Objectius.

2.4 Objectius Singulars.

2.4.1 Catadiòptrics, Tilt&Shift, Macro.

2.4.2 Multiplicadors de Focal. Alternatives Macro (Lents d´Aproximació, Anelles Inversores).

 

3 ALTRES EQUIPAMENTS

3.1 El Flaix.

3.1.1 Descripció, paràmetres (GN i Velocitat de Sincro) i tipus.

3.1.2 Tècniques Fotogràfiques amb Flaix: Flash de relleno, Sincronització a la 1ª i 2ª Cortineta,  Slow i High Speed.

3.2 Filtres Bàsics: UV, PL, ND. Fotografia IR.

3.3 Dispositius Singulars: Disparadors, Intervalòmetres, Para-sol, Trípodes i Monopeus.

3.4 Càmeres Singulars: Mirrorless, Estereoscòpiques, Lomografia...

 

 

Activitats d'aprenentatge


Pràctiques de laboratori - 20% :

Activitats de realització en petits grups però de presentació individual:

- 4 pràctiques tècniques relacionades amb 4 aspectes diferents de la tècnica fotogràfica: ( obturació, diafragma, focal I exposició). Valor 5% cadascuna.

Activitats en laboratori:

-  Al final de cada pràctica l’alumne presenta un conjunt de fotografíes responent a l’enunciat proposat pel professor a l’inici de la pràctica.

Les pràctiques són de realització obligatòria. Cal d'una presència mínima al 80% del temps per optar a una puntuació en les pràctiques.

Material de suport:

- Càmeres fotogràfiques.

- Laboratori: Enunciats de l'activitat. 

Objectius específics:

- Consolidar els coneixements en tècnica fotogràfica.

Relacionats amb els resultats d'aprenentatge: RA1, RA3 

Treballs (20%):

Dos treballs realitzats de manera autónoma i a presentar en grups de dos. 

Treball 1 (10 %) : experimentació amb tècniques avançades de control del temps d’exposició introduïdes prèviament a les sessions teòriques. En particular es treballarà amb les tècniques d’escombrat i ligth painting. 

Treball 2 (10 %) : S’experimentarà amb les diferents tècniques del Flaix incorporades a la majoria de flaixos integrats, és a dir, Fill-in, Rear i Slow fins aconseguir un conjunt d’imatges demanada a l’enunciat.

Material de suport:

-       Enunciats de l'activitat. 

Objectius específics:

- Consolidar els coneixements en tècnica fotogràfica.

-      Relacionats amb els resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA3 

Cal aprovar les pràctiques i treballs amb un mínim de 5 per ponderar amb l’examen final. No son recuperables.

Examen (60%):

Treball individual. Realitzat a classe segons calendari

Objectius específics:

-      Mostrar el grau d'adquisició dels continguts impartits en l'assignatura.

-      Relacionat amb resultats d'aprenentatge: RA1, RA2, RA3, RAC1.

Activitat recuperable.

Sistema d'avaluació


Avaluació continuada (40 %):

Pràctiques de laboratori (d'obligada realització) 20%
Treballs (20%)
Examen final (60%):

Examen 60%
Per accedir a aquesta ponderació és imprescindible haver assolit una mitjana de 5 tant en l'avaluació continuada com en l'examen final. Si, el/la estudiant té una mitjana menor, en una de les parts, no accedeix a aquesta ponderació i suspèn amb la nota de la part suspesa.
La part d'avaluació continuada no és recuperable.
La part d'examen és recuperable en l'Examen de recuperació. Per accedir al càlcul ponderat de la nota és necessari aconseguir una nota de 5 en la recuperació.
Els enunciats dels diferents exercicis s'aniran proporcionant al llarg del curs.
La detecció de plagi en algun dels exercicis suposa una qualificació automàtica de zero, amb independència d'altres processos o accions que es poguessin emprendre.

Bibliografia


Bàsica

Apunts de l'Assignatura en pdf.

FREEMAN, Michael, El Ojo del Fotógrafo. Blume Fotografía, 2009.

LANGFORD, La Fotografía Paso a Paso. Torsen Hermann Blume, 1994.


Complementària

ADAMS, Ansel,  La Cámara. Omnicon, 2002.

SZAROWSKI, John,  El ojo del fotógrafo. La Fábrica, 2007.