Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat


General

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport


Transversal

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   


Específica

 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

Descripció


L’assignatura d’esports col·lectius està dividida en dues parts: futbol i bàsquet. L’objectiu de l’assignatura és que els estudiants coneguin l’estructura tecnicotàctica fonamental que comparteixen els esports col·lectius de col·laboració-oposició, així com aspectes tècnics, tàctics, estratègics i reglamentaris específics d’ambdós modalitats esportives.

Els continguts de l’assignatura estan orientats a: 1)  ensenyar a l’estudiant les característiques generals del joc en les diferents fases d’aprenentatge dels esports col·lectius de futbol i bàsquet, i 2) oferir eines per a l’anàlisi i construcció de tasques relatives als aspectes tècnic-tàctics específiques del futbol i bàsquet, adients a les diferents fases de l’aprenentatge (ex.: fase inicial, fase de desenvolupament d’elements bàsics tècnic-tàctics individuals, fase de desenvolupament dels elements bàsics de la tàctica col·lectiva i fase de desenvolupament dels sistemes de joc).

Resultats d'aprenentatge


1. Identificar, els requisits psico i sociomotors de les habilitats de diversos esports i activitats esportives, coneixent els elements tècnic-tàctics que els estructuren i executar-los bàsicament.

2. Programar processos bàsics d'ensenyament-aprenentatge de diversos esports i activitats esportives, amb atenció a les seves peculiaritats didàctiques, tenint en consideració la diversitat: gènere, edat, discapacitat.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

 

 

Continguts


Tema 1. Introducció als esports col·lectius de col·laboració-oposició

 • Generalitats dels esports col·lectius de col·laboració-oposició
  • Característiques dels esports col·lectius de col·laboració-oposició
  • Conèixer els elements que conformen l’estructura funcional dels esports col·lectius.
  • Estructura bàsica dels esports col·lectius de col·laboració-oposició
   • Rols d’atac i defensa
   • Estructures internes dels esports col·lectius:
    • Micro-estructura
    • Meso-estructura
    • Macro-estructura
   • Concepte de tècnica, tàctica i estratègia

Tema 2. Futbol

 • Introducció (contextualització, reglament i disseny de tasques)
 • Fases d’aprenentatge:
 • Fase inicial o de relació
  • Treball en progressió dels aspectes tècnics bàsics associats al futbol (conducció, passada, control…)
 • Fase de desenvolupament dels elements bàsics tècnic-tàctic individuals (activitats d’1x1, 2x1, 2x2).
  • Elements tècnic-tàctic individuals ofensius (conducció, passada, desmarcatges)
  • Elements tècnic-tàctics individuals defensius (defensa 1x1, cobertura, marcatge, permuta)
 • Fase de desenvolupament dels elements bàsics tècnic-tàctic col·lectius (activitats de 3x3 al 7x7)
  • Elements bàsics de la tàctica col·lectiva ofensiva (crear i utilitzar espais lliures, amplitud, profunditat)
  • Elements bàsics de la tàctica col·lectiva defensiva (defensa en zona i mixta)
 • Fase de desenvolupament d’elements bàsics de la tàctica d’equip (activitats de 7x7 a 11x11)
  • Fase defensiva
   • Organització defensiva
   • Transició atac-defensa
  • Fase ofensiva
   • Organització ofensiva
   • Transició defensa-atac
  • Sistemes i models de joc
 • Preparació física integrada i prevenció de lesions al futbol:
  • Escalfament específic del futbol
  • Pautes per al desenvolupament condicional integrat
  • Programes i pautes per a la prevenció de lessions al futbol

Tema 3. Bàsquet

 • Disciplines federades.
 • Regles del bàsquet (mini bàsquet i bàsquet)
 • Fases d’aprenentatge
 • Fase inicial o de relació
  • Treball en progressió dels aspectes tècnics bàsics associats al futbol (ex. Bot, passada, llançament, posició defensiva i rebot)
 • Fase de desenvolupament dels elements bàsics tècnic-tàctics individuals (micro-estructura) (activitats d’1x1)
  • Elements tècnic-tàctics individuals ofensius (ex. Bot, passada, llançament)
  • Elements tècnic-tàctics individuals defensius (ex. Marcatge, robar, línia de passada, canvi i rebot).
 • Fase de desenvolupament dels elements bàsics de la tàctica col·lectiva (meso-estructura) (activitats de 2x2, 3x3, 4x4)
  • Elements bàsics de tàctica col·lectiva ofensiva (ex. Passar i tallar, Bloquejar)
  • Elements bàsics de tàctica col·lectiva defensiva (ex. Defensa individual, en zona i mixta)
 • Fase de desenvolupament d’elements bàsics de la tàctica d’equip (macro-estructura) (5x5)
  • Fase defensiva
   • Organització ofensiva
   • Transició atac-defensa
   • Sistemes d’atac
  • Fase defensiva
   • Organització defensiva
   • Transició defensa-atac
   • Sistemes de defensa
 • Preparació física integrada i prevenció de lesions al bàsquet:
  • Escalfament específic del bàsquet
  • Pautes per al desenvolupament condicional integrat
  • Programes i pautes per a la prevenció de lessions al bàsquet

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Les activitats d'aprenentatge realitzen en 2 grans blocs: 1) Treball grupal, 2) Treball individual.

 • Els treballs grupals (un durant la part de futbol i un durant la part de bàsquet) consisteixen en el disseny, presentació escrita i aplicació pràctica d’una sessió en la que treballar un aspecte teòric-pràctic per a una fase concreta d’aprenentatge.
 • Treballs individuals: com a part de l’avaluació continua es plantejaran 2 treballs individuals (1 durant la part de futbol i 1 durant la part de bàsquet) . La part de futbol, consistirà en l’anàlisi d’un partit de futbol, talls (mínim 3) sobre una errada repetida durant el partit (ja sigui d’execució tècnica, tàctic o en comportaments col·lectius) i disseny d’una sessió d’entrenament per la seva correcció. La part de bàsquet consisteix en entregar muntatge de vídeo amb talls on apareguin tots els fonaments tecnicotàctics descrits en un document que previament s’entregarà a l’alumne. 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

La qualificació final de l'alumne/a és el resultat de l'avaluació contínua a través de les diferents activitats avaluadores. L'aprovat de l'assignatura s'obté amb una qualificació igual o superior a 5 punts (sobre 10) d'acord amb la següent taula de ponderació:

 

Activitat avaluadora                                  

Ponderació    Competències avaluades                               

Examen Teòric

 

40%

 G4, G10, G11, T4, E1,  E5, E7, 

Treball en Grup

 

40%

 B4, G4, G6, G10, T4, T5, E1, E5,  E7, E9

Treball Individual

 

20%

 G4, G10, T4,  E1,  E5,  E7,

 

Criteris necessaris pe fer mitjana entre les activitats avaluadores:

Activitat Avaluadora

Criteris per fer mitjana
Examen teòric

5/10

Treballs grupals

Entrega obligatòria dels dos treballs

Treballs individuals

Entrega obligatòria dels dos treballs

 

Requisits per a superar la avaluació contínua.

Realització mínima obligatòria a les pràctiques del 80%. (80% a la part de futbol i 80% a la part de bàsquet). Si no es pot realitzar la pràctica per malaltia o lesió, s'ha de portar un justificant mèdic..

IMPORTANT: Si no es supera l'avaluació contínua per l'incompliment d'algun del requisits necessaris descrits anteriorment, l'alumne/a suspendrà l'assignatura.

 

Recuperació.

Dins del mateix curs, existeix la possibilitat de recuperar les competències no assolides durant l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, en l'activitat avaluadora de l'examen, només es podrà optar a la recuperació de l'assignatura, si s'ha suspès. En cas de No Presentat/da, no es podrà optar a recuperació.

Activitat avaluadora en període de recuperació Ponderació Competències avaluades
Examen teòric 40% G4, G10, G11, T4, E1,  E5, E7, 

 

Bibliografia


Bàsica

CASAIS, L. DOMINGUEZ, E. LAGO, C. (2009): Fútbol base. El entrenamiento en categorías de formación. Volumen I. Ed. MC Sports

FIBA (2000): Baloncesto para jugadores jóvenes. Guía para entrenadores. Ed. Dykinson. Madrid.

FUSTÉ, X. (2007): Juegos de iniciación a los deportes col·lectivos. Paidotribo. Barcelona

LASSIERRA, G. LAVEGA, P. (2006) Formas jugades de iniciación en los deportes de equipo.Paidotribo. Barcelona           


Complementària

BAYER, C. (1992): La enseñanza de los juegos deportivos col·lectivos. Hispano Europea. Barcelona          

BLAZQUEZ, D. (1998): La iniciación y el deporte escolar. Inde Publicaciones. Barcelona

BOSC, G. (2000) : Baloncesto. Iniciación y perfeccionamiento. Ed. Hispano Europea.Barcelona.

CANO, O. (2009): El modelo de juego del FC Barcelona. Ed. MCSports.

CARRILLO, A. y RODRÍGUEZ, J. (2004): El básquet a su medida. Escuela de básquet de 6 a 8 años. Inde. Barcelona.

CARRILLO, A. y RODRÍGUEZ, J. (2009): El básquet a su medida. Pre-mini de 8 a 10 años. Inde. Barcelona.

DE VICENZI, J.P. (2000): Fichas de baloncesto. Ejercicios y juegos de ataque y defensa. Ed. Hispano Europea. Barcelona.

FAMOSE, J. (1992): Aprendizaje motor y dificultad de la tarea. Ed. Paidotribo.

FEDERACIÓ CATALANA DE BASQUETBOL (2015): Temari del Curs d´Entrenador d´Iniciació en Basquetbol. (Nivell 0). Ed: FCBQ. Barcelona.

GODIK, M. POPOV, A.: La preparación del futbolista. Paidotribo. Barcelona

GOMEZ, P. (2014): El Fútbol ¡NO! Es así. ¿Quién dijo que estaba todo inventado? Ed. FDL.

HERNANDEZ, J. (1998): Analisis de las estructures del juego Deportivo. Inde Publicaciones.Barcelona

JORDANA, R. MARTÍN, M.: Baloncesto en la Iniciación. Ed. FEB

LAGO, C.(2002) La preparación física en el futbol. Ed.Biblioteca Nueva. Madrid

LASIERRA, G. (1990): Aproximación a una propuesta de aprendizaje de los elementos tácticos individuales en los deportes de equipo. Revista Apunts, núm. 24. Pp. 59-68. 

LOBON, J. (2015): Modelo de juego. Estructura, metodología y aplicación práctica. Ed. FDL. 

LOPEZ, J. (2002) Futbol, entrenamiento para juveniles.Wanceulen Editorial Deportiva. Sevilla

MAHLO, F. (1969): La acción táctica en el juego. Ed.Pueblo y Educación. La Havana

MALLO, J. (2013): La preparación (física) para el fútbol basada en el juego. Ed. FDL.

MANZANO, A. (2005): Baloncesto. Esencias del baloncesto de ataque. Ed. Gymnos. Madrid.

MORENO, R. (2013): Mi “receta” del 4-4-2. Reflexión, desarrollo y aplicación práctica de una visión de este sistema. Ed. FDL. Madrid

POL, R. (2011): La preparación ¿Física? En el fútbol. El proceso de entrenamiento desde las ciencias de la complejidad. Ed. MC Sports.

RIERA, J. (1995)  Estratègia, tàctica i tècniques esportives. Revista Apunts d’Educació Física.nº39 pp 45-56           

RIERA, J. (2005): Habilidades en el deporte. Ed. INDE.

SANS, A. FRATTAROLA, C. (2014): Entrenamiento en fútbol base. Ed. Paidotribo

SEIRUL·LO,F. (2017): El entrenamiento en los deportes de equipo. Mastercede. Bercelona

TAMARIT, X. (2007): ¿Qué es la periodización tàctica? Colección preparación futbolística. MCSports. Pontevedra         

TOUS, J. (1999): Reglamento de baloncesto comentado. Ed. Paidotribo. Barcelona.

WISSEL, H. (2000): Baloncesto. Aprender y progresar. Ed. Paidotribo. Barcelona.