Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Noemí Serra Paya
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano
 • English

Anglès (10%).

Competències que es treballen


Bàsica

 • Poder transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat


General

 • Descriure els factors fisiològics i biomecànics que condicionen la pràctica de l'activitat física i l'esport

 • Reconèixer els efectes de la pràctica de l'exercici físic sobre l'estructura i funció del cos humà

 • Entendre els fonaments del joc i de l'esport


Transversal

 • Aplicar els coneixements a la seva feina, de forma professional, amb l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes a l'àrea de l'Activitat Física i de l'Esport

   

 • Desenvolupar habilitats de lideratge, relació interpersonal i treball en equip

   


Específica

 • Realitzar els processos d'ensenyament-aprenentatge relatiu a l'activitat física i de l'esport, amb atenció a les característiques individuals, col.lectives i contextuals de les persones

 • Programar el procés d'entrenament de les habilitats motrius en els seus diferents nivells i entorns de pràctica

 • Identificar els riscos que es deriven per a la salut, de la pràctica d'activitats físiques i esportives inadequades i proposar alternatives 

Descripció


L’assignatura Esports Col·lectius II es concreta en les modalitats d'Hoquei i de Voleibol, no obstant, la pretensió és donar les pautes bàsiques que capacitaran als alumnes per a ser professors i entrenadors competents en qualsevol activitat d’equip; aplicant l’observació i l’anàlisi per prendre decisions en la modificació eficient dels factors que determinen el rendiment de les accions individuals i, especialment, de les accions col·lectives de comunicació positiva (col·laboració i ajuda) i negativa (oposició); generant propostes metodològiques didàctiques adequades per a l’aprenentatge i la iniciació a l’entrenament d’aquest tipus de modalitats esportives; i dinamitzant petits esdeveniments lúdics i esportius.

Les diferents característiques d’ambdós esports permetran una visió àmplia i diferenciada a nivell tècnic i tàctic però concreta i rellevant en aspectes de precisió en les accions i entesa motriu. En ambdós casos es coneixeran també els aspectes històrics, de reglament, tècnics, tàctics i organitzatius.

Resultats d'aprenentatge


1. Identificar, els requisits psico i sociomotors de les habilitats de diversos esports i activitats esportives, coneixent els elements tècnico-tàctics que els estructuran i executar-los de manera bàsica.

2. Programar processos bàsics de ensenyament-aprenentatge de diversos esports i activitats esportives, amb especial atenció a les peculiaritats didàctiques tenint en consideració la diversitats: gènere, edat, discapacitat.

Metodologia de treball


La metodologia de l’assignatura es durà a terme combinant temps presencials d’aula, amb temps de treball autònom, amb suport de l’entorn virtual d’aprenentatge. El percentatge de temps que l’estudiant dedica es reparteix de la manera següent:

 

Activitats

ECTS

Sessions presencials a l’aula (exposició de teoria, seminaris, tutories personalitzades)

Exposicions teòriques amb suport audiovisual, simulacions, jocs de rol, treball en grups, aplicació de la pràctica a la teoria, aprenentatge basat en problemes (ABP), presentacions per part dels estudiants

2.4

Treball autònom

 

Estudi personal, solució de problemes, cerques d’informació (bibliografia, webgrafia),treballs guiats (qüestionaris, wikis, debats, fòrums..), reproducció  de models, càpsules de vídeo, solució de problemes

3.6

 

Tant en les sessions presencials com en el treball autònom, l’estudiant treballarà de forma individual i en grups de treball.

Cada ECTS equival a 25 hores de dedicació de l’estudiant, considerant el temps invertit al total de les activitats relacionades amb el temps presencial i el temps de treball autònom, que el professor de l’assignatura guia, així com els temps de lectura, cerca d’informació, connexió a l’Aula Virtual, elaboració de treballs.

 

 

Continguts


Continguts comuns:

 1. Contextualització
  1. Breu història i de l’evolució del reglament.
  2. Modalitats o variacions de l’esport.
  3. Equipaments i materials adequats per la prevenció de lesions.
  4. El reglament actual.
 2. Accions de joc (tècnica) [posició bàsica, superfície de contacte, actitud, orientació].
  1. Contacte amb la pilota.
  2. Dinàmica del joc
   1. Sistema de puntuació.
   2. Manera de jugar.
   3. Diferències de reglament amb altres modalitats.
   4. Responsabilitats dels àrbitres.
    1. Principal
    2. Ajudants
    3. L’acta arbitral
   5. Senyals oficials d’arbitratge..
  3. Accions tècniques pròpies de l'esport
 3. Situacions de joc (tàctica d’iniciació).
  1. Sistemes defensius
  2. Sistemes atacants
  3. Solució òptima a les situacions de joc més usuals
  4. Evolució tàctica dels sistemes de joc
 4. Disseny de situacions i recursos d’ensenyament-aprenentatge i entrenament.
  1. identificació dels errors més comuns
  2. aplicació de correccions.
  3. impartició de feedback
  4. aplicació d’estils d’ensenyament-aprenentatge
  5. bases de la direcció d’equips
  6. fulls d’observació i avaluació
  7. identificació de punts dèbils dels equips: aprofitament de les debilitats del contrari; evitació de les pròpies debilitats.
 5. Disseny de programes formatius.
  1. Escalfaments generals i específics.
  2. Seqüències d’aprenentatge en l’iniciació a l’esport.
  3. Mètodes d’avaluació

Continguts de volei:

 1. Institucions esportives i participació en events esportius d’iniciació i progressió al voleibol.
  1. Activitats dels consells esportius escolars.
  2. Competicions organitzades per la federació catalana.
  3. Progressió metodològica (1+1, minivolei, joc normal)
  4. Entrenament i direcció de grups d'iniciació
  5. Aspectes bàsics de la preparació física relacionada amb la modalitat

Continguts de hoquei:

 1. Tecnologia aplicada a l'esport
  1. Situacions i elements pre-partit
  2. Situacions i elements durant el partit
  3. Situacions i elements post-partit
  4. Situacions i elements durant l'entrenament
 2. Federacions, Institucions i actes esportius
  1. Activitat de l'hoquei a nivell autonòmic
  2. Activitat de l'hoquei a nivell estatal
  3. Activitat de l'hoquei a nivell mundial
  4. Activitats extraordinàries
  5. Seleccions i esport d'alt nivell
  6. El paper de les federacions
  7. Formació de tècnics a nivell autonòmic i estatal
 3. Hoquei Sala

Activitats d'aprenentatge


Les activitats de l’assignatura segueixen el sistema d’avaluació contínua, és a dir, que al llarg del trimestre el professor/a planteja diverses activitats, que els estudiants han de resoldre i entregar. El treball de cada una de les activitats permet valorar a l’estudiant, el seguiment que fa a l’assignatura i els elements de millora, a partir dels comentaris i notes que el professor/a farà de les activitats.

Les activitats que es plantegen poden ser individuals o en grups de treball. El professor/a dóna les indicacions per tal que els estudiants les puguin elaborar i entregar. Totes les activitats que es plantegen estan pensades perquè els estudiant tinguin una perspectiva pràctica dels temes que es desenvolupen a llarg de les deu setmanes del trimestre.

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (Real decreto 1125/2003, de 5 de septiembre) que estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions a les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa a tot el territori estatal:

 

0 - 4,9: Suspès

5,0 - 6,9: Aprovat

7,0 - 8,9: Notable

9,0 - 10: Excel·lent

 

L'assignatura es composa de dos parts diferenciades: voleibol i hoquei. La nota final s'obté realitzant la mitjana aritmètica de la nota final de cada part. Per poder fer mitjana, cal aprovar per separat cadascuna de les parts. Cada part s'aprova amb un 5 sobre 10.

Per aprovar l’assignatura serà obligatori que l’alumne/a hagi assistit i participat activament a un mínim al 80% de les sessions de cadascuna de les parts (voleibol i hoquei). En cas de lesió, el ponent descriurà a l'alumne/a el treball actiu presencial a fer.

Avaluació continuada:

L’avaluació continuada (participació, treballs individuals i grupals) de cada part (voleibol i hoquei) farà mitjana amb els exàmens només en el cas que s’obtingui una nota igual o superior a 4 punts en ambdós sistemes d’avaluació (s’ha d’assolir un mínim d’un 4 tant en els exàmens com en l’avaluació continuada).

D’acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació si s’ha suspès l’assignatura. Si la qualificació és de No presenta/da, no es podrà optar a la recuperació. La única activitat en període de recuperació serà l'examen equivalent al 50% de la nota final de l'assignatura; la resta d'elements quedaran amb la nota obtinguda en primera avaluació.

Activitat avaluadora

Ponderació

Competències avaluades

Treballs individuals i grupals de caire teòric-pràctic

40%

CB2, G4, G5, G10, T4, T6, E1, E9

 Seminaris

10%

CB2,  CB4, G4, G5, G10, T4, T5, T6, E1, E7, E9

Exàmens (teòric i pràctic)

50%

CB2,  CB4, G4, G5, G10, T4, T5, T6, E1, E7, E9

Avaluació de recuperació:

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Competències avaluades

Examen

50%

CB2,  CB4, G4, G5, G10, T4, T5, T6, E1, E7, E9

Bibliografia


Bàsica

Dearing, J. (2003). Volleyball fundamentals. Human kinetics

García, L. G. (2013) Voleibol fundamentación técnica y táctica. Armenia: Kinesis.

M.  Perla  Moreno  (2009).  Manual  para  la  formación  de  técnicos voleibol.Ed. Wanceulen.

Swope, Bob. (2011) Youth Field Hockey Drills, Strategies, Plays & Games handbook. Jacobob Press,

Wein, Horst.(1973) The science of hockey. Pelham Books


Complementària

 

Conocer  el  deporte (2013).     Voleibol.  International  Volleyball Federation,  Real Federación Española de Voleibol, The English Volleyball Association.

 

Parlebas, P. (2001). Léxico de praxiología motriz. Juegos, deporte y sociedad. EditorialPaidotribo

Anders, E. Meyers, S.(2008) Field Hockey: Steps to Success. Human Kinetics

Bertante, Nicoletta. (004) Manual de Voleibol. Madrid: Susaet

Blázquez, D. (1998) (3).La iniciación deportiva y el deporte escolar. Barcelona: INDE.

Cadman, John. Indoor hockey: Tactics, technique, training. Pelham, 1978

Díaz, J. (2001). Voleibol español. Reflexión y acción. Sevilla: Junta de Andalucía

Díaz, José. Voleibol: Un programa para las escuelas. Sevilla: Wanceulen, 1993

Diversos autors. Voleibol básico. Armenia: Kinesis, 2002

Kiraly, K. (1999). Beach Volleyball. Champaign: Human Kinetics

Mata, D.;  De  la  encarnación, G.; Rodríguez, F.  (1994). Voley Playa. Aprendizaje, entrenamiento y organización. Alianza Deporte, Madrid

Slocombe, S. Ward, C. Indoor Hockey. A & C Black Publishers Ltd, 1985