Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano
  • English

Competències que es treballen


Bàsica

  • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat

  • CB5_Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per empendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

  • CB2_Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les competències que cal demostrar per mitjà d'una elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi

  • CB1_Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements d'una àrea d'estudi que tingui la base en l'educació general, i s'acostuma a trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats.inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de la vanguardia del seu camp d'estudi

  • CB3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir o interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científic o ètic


General

  • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

Descripció


L'assignatura consisteix en una introducció a l’ús de recursos metodològics de recerca, comprensió i organització de la informació en Ciències de la Salut (bibliografia, documentació, referències, cites, etc).

 

Aquesta assignatura té com a objectiu proporcionar a l'estudiant eines que optimitzin el procés d'aprenentatge en l'àmbit acadèmic.

 

L'organització de l'estudi, la metodologia de treball, les estratègies cognitives i la millora de les habilitats comunicatives són la base per optimitzar la integració de l'estudiant al món universitari. Per aquest motiu, des de l'inici, es proporciona a l'alumne els recursos, que li seran necessaris en el desenvolupament de la seva trajectòria acadèmica.

Resultats d'aprenentatge


RA 1. Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de la ESCST

RA 2. Conèixer els diferents tipus de programes informàtics

RA 3. Adquirir nocions bàsiques sobre xarxes Internet i informació sanitària.

RA 4. Identificar les característiques de la literatura científica.

RA 5. Identificar la perspectiva sistèmica i analítica del coneixement disciplinar.

RA 6. Practicar la narrativa reflexiva com a font d'autoaprenentatge i autoavaluació.

RA 7. Desenvolupar habilitats per a una pràctica reflexiva.

RA 35. Identificar les habilitats requerides per al treball en equip.

RA 47. Consultar i utilitzar les fonts d'informació, i les bases de dades relacionades amb la infermeria.

Metodologia de treball


MD1. Sessions de classes expositives

MD4. Treball individual

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD11. Treball autònom

Continguts


Sessió PRELIMINAR Setmana zero

- Conèixer l'estructura i el funcionament de la UPF i el projecte educatiu de la ESCST

- Diferents tipus de programes informàtics.

 

BLOC A - Professora Elisabeth Rosell

1. La comunicació dins l'àmbit de la infermeria

1.1. l'adequació

1.2. la coherència

1.3. la cohesió

1.4. la correcció

2. L'escriptura científica

2.1. Objectiu del text científic

2.2. L'estil del text científic

2.3. La gramàtica al servei de l'estil científic

2.4. Les fases de l'escriptura científica

2.5. Anàlisi i pràctica de textos reals infermers

 

3. Anàlisi lingüística de textos científics.

4. La comunicació oral.

4.1 Diferències entre escriptura i oralitat.

4.2 Característiques del discurs oral.

4.3 El llenguatge no verbal i paraverbal.

4.4 Anàlisi i pràctica de discursos orals.

 

BLOC B -  Professor Dr. Enric Camón

Cerca i ús d'informació científica

1. Conceptes introductoris

2. Introducció a les fonts d'informació

2.1. Tipus de fonts d'informació

2.2. Llenguatge controlat i llenguatge lliure

2.3. bibliometria

3. Revisió de la literatura

3.1. Fases en una recerca

3.2. La pregunta de recerca - PICO

3.3. plantejament

3.4. Estratègies i instruments

4. Fonts d'informació d'infermeria i Ciències de la Salut

4.1. Directori de recursos

4.2. Anàlisi de recursos

4.3. Fonts d'informació al Tecnocampus

5. Citacions bibliogràfiques

5.1. conceptes bàsics

5.2. Com citar?

5.2.1. Vancouver

5.2.2. APA

6. Gestors de referències bibliogràfiques

6.1. conceptes bàsics

6.2. Mendeley

 

BLOC  C - Professora Dra. Alicia San José

El pensament crític. El judici crític en infermeria

 

1.1. Què és el pensament crític? Definició i importància

1.2. Habilitats per al pensament clínic. Comportaments que el potencien

1.3. Implementació del pensament crític a la pràctica infermera

 

Dins del Bloc A:

2.1 La comunicació científica en l’àmbit de la Infermeria

2.1.1  El curs clìnic

2.1.2. Transferència de la informació en l’àmbit clínic

2.1.3. Llenguatge científic, vocabulari infermer

2.1.4. L’estructura i el contingut de l’article científic

2.2. L’estructura i el contingut d’un treball académic

 

Activitats d'aprenentatge


Pel que fa a les activitats formatives i la metodologia utilitzada en les mateixes, la següent taula les resumeix incloent-hi els crèdits assignats a cadascuna de les activitats i les competències que en elles es treballen. Amb aquesta combinació d'activitats es pretén que l'alumne tingui un paper actiu dins del seu cicle educatiu i que interaccioni amb la resta dels seus companys mitjançant activitats d'aprenentatge cooperatiu, fomentant el pensament crític.

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

AF1. Classe magistral

0,5

Sessió presencial a la qual assisteixen tots els estudiants matriculats a l'assignatura. En aquesta sessió, el professor presenta els continguts, normalment amb el suport de presentacions multimèdia

CB1,

AF6. Treball en grup

0,7

Debat, resolució de problemes, estudi de casos

CB2, CB3, CB4, CB5, CG11

AF7. Treball individual

0,2

Activitats de seguiment i avaluació formativa per orientar sobre l'aprenentatge de conceptes, habilitats i actituds.

Orientacions pedagògiques per millorar l'aprenentatge cooperatiu i individual.

CB2, CB3, CB4, CB5, CG11

AF9. Estudi personal

2,6

Lectures de textos recomanats, articles, guies, etc.

Preparació dels temes per al treball en grup i exposició dels mateixos.

CB1

Sistema d'avaluació


L'avaluació de les competències genèriques i específiques es realitzarà de forma continuada amb les següents activitats:

:

Sistema d’avaluació

Activitat

Ponderació

Competències avaluades

Resultats d’aprenentatge

SE4. Participació a l’aula

Treballs escrits / orals generats a l’aula

 

25%

CB1, CB3, CB4,

RA 3, RA 4, RA 5, RA 6,  RA 7, RA 47

SE3. Treballs en grup

Treball escrit final compendi dels resultats d'aprenentatge

 

40%

CB1, CB2, CB3, CB5,

RA 7, RA 35, Ra 47

 

SE7. Prova pràctica

Exposició oral del treball en grupo

 

35%

CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CB11

RA 6, RA 7, RA 35, RA 47

 

En cas de no assistir a un Seminari / Treball en grup la nota serà zero.

En cas de no lliurar el treball final a través de l'aula virtual, així com també en format paper, en la data marcada, la nota serà NP i no es tindrà opció a recuperació.

Per poder superar l'assignatura cal que el treball escrit final obtingui una qualificació mínima de 5.

En cas de no assistir a l'exposició oral del treball final en la data marcada per causa justificada, la nota serà zero i es tindrà en compte la mitjana dels altres sistemes d'avaluació. Si la mitjana no supera el 5, la recuperació consistirà en la realització d'un altre treball escrit de manera individual a lliurar el dia estipulat per a l'examen final de l'assignatura.

Seminaris:

• Tots els treballs escrits o orals dels seminaris tindran el mateix pes sobre la nota final.

• La nota no és recuperable.

 

Període de recuperació

 

 

La prova avaluadora en aquesta assignatura serà la realització d'un treball en grup.

 

NOTA: Segons normativa UPF, els estudiants tindran opció a realitzar la recuperació d'assignatures que hagin obtingut la qualificació de 'suspens', que són les úniques susceptibles de modificació en el procés de recuperació..

 

 

Bibliografia


Bàsica

Alfaro-LeFevre, R. (2009). Pensamiento cri´tico y juicio cli´nico en enfermeri´a¿: un enfoque pra´ctico para un pensamiento centrado en los resultados (4a ed.). Barcelona¿: Elsevier. 

Amadeo, I., & Sole´, J. (2009). Curs pra`ctic de redaccio´. Barcelona¿: Educaula. 

Amat Salas, O., Rodrigo de Larrucea, J., & Rocafort Nicolau, A. (2017). Com fer recerca¿: treball de final de grau, tesi de màster, tesi doctoral i altres projectes de recerca (Primera ed). Barcelona¿: Profit Editorial. 

Asociacio´n Espan~ola de Pediatri´a de Atencio´n Primaria., J. C., & Ruiz-Canela Cáceres, J. (2005). Evidencias en pediatri´a. Evidencias en pediatría, ISSN-e 1885-7388, Vol. 1, No. 1, 2005 (Vol. 1). Asociación Española de Pediatría. 

Baro´, T. (2011). Parlar i conve`ncer¿: [receptes per a fer bones presentacions en pu´blic]. Barcelona¿: Serbal. 

Boeglin Naumovic, M. (2007). Leer y redactar en la universidad¿: del caos de las ideas al texto estructurado. Alcalá de Guadaíra¿: MAD. 

Cassany, D. (1999). Construir la escritura. Barcelona [etc.]¿: Paido´s. 

Cassany, D. (2018). La cuina de l’escriptura¿: un manual imprescindible per a tots aquells que s’han de posar a escriure. La Butxaca

Cueva Marti´n, A. de la., Aleixandre Benavent, R., Rodri´guez i Gairi´n, J. M., & Universitat de Vale`ncia. (2001). Fonts d’informacio´ en cie`ncies de la salut. Valencia¿: Universitat de Vale`ncia. 

Estrada, J. M. (2007). Capítulo 2: La búsqueda bibliográfica y su aplicación en PubMed-MEDLINE. SEMERGEN - Medicina de Familia, 33(4), 193–199. https://doi.org/10.1016/S1138-3593(07)73875-3 

Gonzalez de Dios Javier, B. Á. J. C. (2006). Búsqueda eficiente de las mejores pruebas científicas disponibles en la literatura: fuentes de información primarias y secundarias. Evidencias En Pediatríaca, 2, 1–10. 

Gutie´rrez Rodilla, B. M. (2005). El lenguaje de las ciencias. Madrid¿: Editorial Gredos. 

Lluch, G., & Nicolás, M. (2015). Escriptura acadèmica¿: planificació, documentació, redacció, citació i models. Barcelona¿: Editorial UOC.

Mas, M., Vilagrasa Grandia, A., & Bartra Kaufmann, A. (2012). Grama`tica catalana de la A a la Z. Barcelona¿: Publicacions de l’Abadia de Montserrat. 

Te´cnicas de bu´squeda y uso de la informacio´n. (2013). Madrid¿: Editorial Universitaria Ramo´n Areces. 

Turull, A., Ardanuy Baró, J., Arroyo i Amayuelas, E., & Arroyo i Amayuelas, E. (2017). Tècniques de treball i de comunicació¿: instrumentàrium per a les ciències jurídiques i socials. Barcelona¿: Huygens Editorial.