Informació general


  • Tipus d'assignatura: Obligatòria
  • Coordinador: Alfons Palacios Gonzàlez
  • Trimestre: 2
  • Crèdits: 4
  • Professorat:

Idiomes d'impartició


  • Català

Descripció


El curs introdueix l'estudiant als conceptes fonamentals de l'experiència d'usuari i a la investigació i realització d'estudis de recerca d'usuari.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:

- Justificar conceptualment les mesures preses en el disseny o la correcció d'interfícies d'usuari.

- Conèixer els principals mètodes de recerca de games user research.

- Entendre els conceptes més importants de psicologia utilitzats a User Experience.

- Aplicar la metodologia empírica corresponent per avaluar la usabilitat d'interfícies així com de l'impacte (positiu o negatiu) de canvis en el seu disseny.

- Aplicar els mètodes de Disseny Centrat en l'Usuari per al disseny d'interfícies.

- Aplicar les tècniques de funcionament en equips de treball en usabilitat.

- Realitzar informes de projecte per a entitats.

Metodologia de treball


- Tots els conceptes teòrics de l'assignatura s'exposaran a les classes de teoria. En aquests casos, a més de la part teòrica, també es resoldran exercicis i problemes pràctics relacionats amb el temari teòric.

- A decisió del professor, se li podrà demanar als estudiants resoldre problemes plantejats a classe tant de forma individual com en grups. Aquestes activitats ajudaran a l'estudiant i serviran com a instrument d'autoavaluació.

- Els conceptes més pràctics així com l'aplicació pràctica dels conceptes teòrics explicats a les sessions de teoria de l'assignatura es treballaran de forma més intensiva en els grups petits de laboratori.

- Sempre que es consideri adient, el professor posarà a disposició dels estudiants activitats totalment opcionals que complementin les obligatòries i que permetin a l'estudiant preparar-se per les mateixes

Continguts


Lliçó 1: Què és l'experiència d'usuari 

Lliçó 2: Conceptes fonamentals de psicologia

Lliçó 3: Usabilitat i interfícies

Lliçó 4: Mètodes: playtesting i think-aloud 

Lliçó 5: Mètodes: focus groups, qüestionaris i biometria

Lliçó 6: Mètodes: anàlisi de dades sobre el comportament de l'usuari

Activitats d'aprenentatge


Es realitzaran dues pràctiques compostes de diferents activitats que comprendran:

- Conceptes de psicologia i mètodes de recerca

- Conceptes principals d'usabilitat, interfícies i disseny centrat en l'usuari

 

PRÀCTIQUES: COM ES REALITZEN I S’AVALUEN

Les pràctiques es fan preferiblement en parelles.

Rubrica per valorar les pràctiques: cinc criteris: a) originalitat/objectiu, b) estructura formal, c) qualitat escriptura i concisió, d) referències teòriques i e) adequació en la longitud.

Sistema d'avaluació


La qualificació de l'assgnatura es realitzarà segons:

T1:          Nota del primer examen

T2:          Nota del segon examen

P1:         Nota de la primera pràctica

P2:         Nota de la segona pràctica

As:         Percentatge d’assistència

 

notaTeoria = T1 0.3 + T2 0.3; T1, T2 ∈ [1,10]

notaPràctica = (P1 + P2) 0.4

 

Normes de realització de les activitats

Per a cadascuna de les activitats que es duguin a terme, el professor informarà de les condicions particulars de les mateixes als estudiants. Les activitats individuals pressuposen el compromís de l'estudiant a realitzar-les de tal manera. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què l'estudiant no s'ajusti a aquest compromís, independentment del seu paper en el mateix. Igualment, les activitats que s'hagin de realitzar en grup pressuposen el compromís per part dels estudiants que l'integren de realitzar-les en el si del grup. Es consideraran suspeses totes aquelles activitats en què el grup no hagi respectat aquest compromís, independentment del seu paper en el mateix. En les activitats realitzades en grup, el professor podrà, d'acord amb la informació que disposi, personalitzar la qualificació per a cada un dels integrants del grup.

Qualsevol activitat no lliurada a temps es qualificarà amb zero punts.

Bibliografia


Bàsica

Lightbown, D. (2015). Designing the user experience of game development tools. CRC Press.

Fox, B. (2005). Game interface design. Course Technology PTR,.

Oxland, K. (2004). Gameplay and design. Pearson Education.