Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L'assignatura d'Experiència d'usuari tracta sobre el disseny i l'anàlisi de l'experiència que té un jugador en un videojoc en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballen els conceptes bàsics de l'experiència d'usuari i com aquests s'apliquen en videojocs, coneixent quins aspectes dels videojocs són els més rellevants en l'experiència dels jugadors, i com els podem analitzar tant amb mètodes quantitatius com qualitatius. L'assignatura consta de sessions teòriques i sessions pràctiques. Per assolir els coneixements de l'assignatura s'avalua l'anàlisi i el disseny d'experiències amb pràctiques de laboratori, i per un altre els coneixements teòrics de manera individual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E3.4. Dissenyar l'interfície d'usuari segons els criteris d'usabilitat i experiència d'usuari.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, càpsules de vídeo, debats i fòrums, aprenentatge col·laboratiu i laboratori amb grup reduït.

Continguts


Tema 1: Video Games UX

1.1 UX Introduction

1.2 Loops

Tema 2: Game Feel

2.1 Interfaces

2.2 Input and Response

2.3 HUD and Menus

2.4 Usability, Heuristics & Accessibility

Tema 3: The gamer’s brain

3.1 Perception, Memory, Attention

3.2 Discovery, Learning, Immersion

3.3 Motivation, Emotion, Flow

Tema 4: Game User Research

4.1 GUR Introduction

4.2 Qualitative methods

4.3 Playtesting

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Pràctiques de laboratori: UX Report - Core Game Loop 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A2. Pràctiques de laboratori: UX Report - Interface Game Feel 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A3. Pràctiques de laboratori: UX Report - Cognitive Process 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A4. Treball en grup: Focus Group + Interviews 20% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A5. Examen final 35% (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Pràctiques de laboratori: UX Report - Core Game Loop 15%

A2. Pràctiques de laboratori: UX Report - Interface Game Feel 15%

A3. Pràctiques de laboratori: UX Report - Cognitive Process 15%

A4. Treball en grup: Focus Group + Interviews 20%

A5. Examen final 35%

 

Nota final = A1 0,15 + A2 0,15 + A3 0,15 + A4 0,2 + A5 0,35

 

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsica

Adams, E. (2014). Fundamentals of game design. Pearson Education.

Drachen, A., Mirza-Babaei, P., & Nacke, L. E. (Eds.). (2018). Games user research. Oxford University Press.

Fullerton, T. (2018). Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. AK Peters/CRC Press.

Hodent, C. (2017). The Gamer's Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design. CRC Press.

Rogers, S. (2014). Level Up! The guide to great video game design. John Wiley & Sons.

Schell, J. (2019). The Art of Game Design: A book of lenses. AK Peters/CRC Press.

Swink, S. (2008). Game feel: a game designer's guide to virtual sensation. CRC Press. ISO 690