Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Enric Sesa Nogueras
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 4
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Els materials podran proporcionar-se tant en català com en castellà o anglès.

Descripció


L'assignatura d'Experiència d'usuari tracta sobre el disseny i l'anàlisi de l'experiència que té un jugador en un videojoc en el marc de la matèria de Disseny i Creació de Jocs. Es treballen els conceptes bàsics de l'experiència d'usuari i com aquests s'apliquen en videojocs, coneixent quins aspectes dels videojocs són els més rellevants en l'experiència dels jugadors, i com els podem analitzar tant amb mètodes quantitatius com qualitatius. L'assignatura consta de sessions teòriques i sessions pràctiques. Per assolir els coneixements de l'assignatura s'avalua l'anàlisi i el disseny d'experiències amb pràctiques de laboratori, i per un altre els coneixements teòrics de manera individual.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l’assignatura els estudiants han de ser capaços de:

E1.6. Avaluar els punts forts i dèbils d'un videojoc de manera raonada i exemplificada.

E3.4. Dissenyar l'interfície d'usuari segons els criteris d'usabilitat i experiència d'usuari.

Metodologia de treball


L’assignatura utilitza les següents metodologies de treball:

Classe magistral, càpsules de vídeo, debats i fòrums, aprenentatge col·laboratiu i laboratori amb grup reduït.

Continguts


Tema 1: Video Games UX

1.1 UX Introduction

1.2 Loops

Tema 2: Game Feel

2.1 Interfaces

2.2 Input and Response

2.3 HUD and Menus

2.4 Usability, Heuristics & Accessibility

Tema 3: The gamer’s brain

3.1 Perception, Memory, Attention

3.2 Discovery, Learning, Immersion

3.3 Motivation, Emotion, Flow

Tema 4: Game User Research

4.1 GUR Introduction

4.2 Qualitative methods

4. 3 Playtesting

Activitats d'aprenentatge


Amb l’objectiu de recollir evidència de l’assoliment dels resultats d’aprenentatge esperats es realitzaran les següents activitats de caràcter avaluatiu (relacionades amb totes les competències comunes):

 

A1. Pràctiques de laboratori: UX Report - Loops 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A2. Pràctiques de laboratori: UX Report - Interface Game Feel 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A3. Pràctiques de laboratori: UX Report - Cognitive Process 15% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A4. Treball en grup: Focus Group + Interviews 20% (Evidència del resultat d’aprenentatge E1.6)

A5. Examen final 35% (Evidència de tots els resultats d’aprenentatge)

 

Criteris generals de les activitats:

 • El professor presentarà un enunciat per cada activitat i els criteris d’avaluació i/o rúbriques.
 • El professor informarà de les dates i format del lliurament de l’activitat.

Sistema d'avaluació


La nota de cada alumne es calcularà seguint els següents percentatges:

A1. Pràctiques de laboratori: UX Report - Core Game Loop 15%

A2. Pràctiques de laboratori: UX Report - Interface Game Feel 15%

A3. Pràctiques de laboratori: UX Report - Cognitive Process 15%

A4. Treball en grup: Focus Group + Interviews 20%

A5. Examen final 35%

 

Nota final = A1 0,15 + A2 0,15 + A3 0,15 + A4 0,2 + A5 0,35

 

Consideracions:

 • Cal obtenir una nota superior a 5 a l’examen final per a aprovar l’assignatura.
 • Una activitat no entregada o lliurada amb retard i sense justificació (citació judicial o assumpte mèdic) compta com un 0.
 • És responsabilitat de l’alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, en alguna activitat correspondrà a tenir una nota de 0. A més, el professor comunicarà a la Cap d’estudis la situació per a que es prenguin mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

Bibliografia


Bàsica

Adams, E. (2014). Fundamentals of game design. Pearson Education.

Drachen, A., Mirza-Babaei, P., & Nacke, L. E. (Eds.). (2018). Games user research. Oxford University Press.

Fullerton, T. (2018). Game design workshop: a playcentric approach to creating innovative games. AK Peters/CRC Press.

Hodent, C. (2017). The Gamer's Brain: How Neuroscience and UX Can Impact Video Game Design. CRC Press.

Rogers, S. (2014). Level Up! The guide to great video game design. John Wiley & Sons.

Schell, J. (2019). The Art of Game Design: A book of lenses. AK Peters/CRC Press.

Swink, S. (2008). Game feel: a game designer's guide to virtual sensation. CRC Press. ISO 690