Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Adso Fernández Baena
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

L'assignatura s'impartirà en Castellà i Català, si bé l'àmplia majoria de noms i conceptes associats al camp de la Realitat Virtual seran referits en anglès.

Descripció


En Experiències de Realitat Virtual i Entorns 3D els alumnes aprendran els principis bàsics de la narrativa i el desenvolupament tant artístic com a tècnic de la VR i el disseny d'espais. Utilitzant com a excusa la creació d'un entorn 3D que compleixi els requisits tècnics que demana una aplicació de Realitat Virtual s'enfrontaran a esquemes d'interacció, ús de la llum, ús del color, oferiment d'objectes i disseny d'espais per acabar creant una experiència VR satisfactòria que expliqui una petita història. Així mateix en l'assignatura es treballarà el concepte de Environmental Storytelling: utilitzar elements de l'escenari per desenvolupar una narrativa .

Resultats d'aprenentatge


A nivell general, aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per la matèria a la qual pertany (Creació Artística):

 • Modelatge 3D per a escenaris: fonaments. Exemples de modelatge en terrenys i edificis.
 • Espai i volum. Composició gràfica. Teoria del color i models de color. 
 • Generació i síntesi d'idees. 
 • Texturització i materials: fonaments teòrics de la texturització 2D i 3D, aplicació d'imatges sobre models 3D genèrics, generació de coordenades UV, tipus i creació de materials. 
 • Il·luminació: teoria de la llum, models d'il·luminació (global i local), components de la llum (ambient, difusa, especular). 


A un nivell més concret en acabar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç de:

 • E8.1. Idear l'aspecte gràfic d'un videojoc, segons el tipus d'usuari, tipus de joc i context cultural i històric del mateix. 
 • E10.1. Descriure els fonaments del modelatge 3D, les metodologies, els tipus de modelatge, il·luminació i texturització.
 • E10.2. Dissenyar el modelatge 3D del videojoc d'acord amb les especificacions.
 • E10.3. Desenvolupar el modelatge 3D dels elements d'un videojoc, personatges i escenes.
 • E10.4. Il·luminar i texturitzar els models 3D dels elements d'un videojoc.

Metodologia de treball


Càpsules de vídeo: Ús de YouTube per exemplificar qualsevol dels conceptes presents en el temari.
Presentacions: Projeccions de presentacions GDC, Unite o material propi on es tracti algun tema o concepte que s'està impartint en classe.
Estudi de casos: Amb papers i postmortems de diferents portals, alumnes i professor recorrerem diferents conceptes del temari en base a videojocs concrets i les vivències documentades dels seus creadors.
Classe Magistral: Diversos professionals assistiran convidats a parlar de temes molt concrets dins de la seva àrea d'especialització (Il·luminació, optimització VR..)

Continguts


Tema 1 - El tallador de gespa: benvinguts a la Realitat Virtual
          1.1 Història de la Realitat Virtual: D'on venim? On anem?
          1.2 Tecnologies en la VR
          1.3 Mètodes d'interacció, creació de persones i narrativa
          1.4 Motion Sickness
          1.5 Consells a tenir en compte
         1.6 La importància del VRGDD


Tema 2 - Environmental Storytelling: explicant històries amb l'escenari
         2.1 Arquetips Narratius
         2.2 Teoria del Environmental Storytelling
         2.3 La llum i les emocions (“Feel Engineering”)
         2.4 L'ús del color i la forma
         2.5 Unint l'escenari en Unity

Tema 3 - Optimització i implementació VR
          3.1 Treballant amb llums en temps real i lightmaps (Charts)
          3.2 LoD, reducció de Drawcalls, Occlusion Culling
          3.3 Provant les nostres demos
          3.4 Test de Motion Sickness
          3.5 Correccions, feedback i llançament

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1 . Creació d'una proposta d'Aplicació VR mitjançant un VRGDD (Evidència dels resultats d'aprenentatge E8.1, E10.1, E10.2 - Exercici en classe o casa).
Segons les indicacions d'un hipotètic client final els alumnes hauran de presentar un document VRGDD en el qual faran una proposta de creació d'una experiència VR seguint els principis bàsics de la Realitat Virtual recolzant-se en la creació de persones, esquemes d'interacció i proposta estètica.
 

Activitat 2 - Explicar una història mitjançant un escenari VR / Demo Completa jugable - Part 1 (Evidència dels resultats d'aprenentatge  E8.1, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4 - Exercici en classe o casa, Pràctiques de laboratori).
L'alumne haurà de crear una petita història que pot resoldre's en 2 o tres petits escenaris seguint un dels diversos arquetips narratius proposats en classe, dissenyant els escenaris 3D i creant un model d'interacció en Realitat Virtual que sigui perfectament jugable amb un headset Oculus Rift. Una Demo Completa jugable que es divideix en dues activitats diferents, Activitat 2 (Part 1) i Activitat 3 (Part 2). 

Per a l'Activitat 2 (Part 1) l'alumne haurà de lliurar:

 •     L'estructura Narrativa de la Demo.
 •     Les Guies visuals de la Demo.
 •     Blueprint de l'escenari.
 •     Blockout jugable del nivell.
   

Activitat 3 - Explicar una història mitjançant un escenari VR / Demo Completa jugable - Part 2 (Evidència dels resultats d'aprenentatge  E8.1, E10.1, E10.2, E10.3, E10.4 - Exercici en classe o casa, Pràctiques de laboratori¿¿¿¿¿¿¿).
L'alumne haurà de crear una petita història que pot resoldre's en 2 o tres petits escenaris seguint un dels diversos arquetips narratius proposats en classe, dissenyant els escenaris 3D i creant un model d'interacció en Realitat Virtual que sigui perfectament jugable amb un headset Oculus Rift. Una Demo Completa jugable que es divideix en dues activitats diferents, Activitat 2 (Part 1) i Activitat 3 (Part 2). 

Per a l'Activitat 3 (Part 2) l'alumne haurà de lliurar:

 •     Tres models 3D completament acabats amb 3 LODS
 •     Estudi de la llum de l'escenari.
 •     Demo jugable finalitzada i testada.

 

Criteris generals de les activitats:

    El professor informarà dels detalls de cada activitat amb antelació.
    El lliurament fora de termini de qualsevol pràctica suposa automàticament un 0. De la mateixa manera és responsabilitat de l'alumne que els documents es puguin obrir sense problemes.
    Aquesta normativa podrà precisar-se en un document més ampli si fos necessari. En cas de conflicte amb la normativa pròpia del Grau prevaldrà l'establerta per l'Adreça d'Estudis.

De la mateixa manera es realitzarà un examen final en el qual s'avaluarà el coneixement adquirit durant l'assignatura (Evidència de tots els resultats de l'aprenentatge)

Sistema d'avaluació


L'assignatura consta d'una part pràctica (Activitats) que suposa el 60% de la nota final i una part teòrica (examen final) que suposa el 40% restant. La part pràctica divideix aquest 60% de la següent manera:

Activitat 1 - 20%
Activitat 2 - 20%
Activitat 3 - 20%

La part teòrica consistirà en un examen que contempla tots els continguts de l'assignatura (anotacions, exemples de classe i lectures). Un examen amb una nota inferior a 5 sobre 10, independentment de la resta de notes de les activitats, implica que l'alumne haurà de recuperar l'assignatura. En la recuperació es calcularà la nota tenint en compte la resta d'activitats segons els percentatges assenyalats anteriorment. Si se suspèn l'assignatura la recuperació de l'examen es realitzarà en el període establert pel Cap d'Estudis. Els alumnes faran un examen concret de recuperació sobretot el material del curs en el qual també hauran d'obtenir una nota de 5 sobre 10.

Sobre el plagi

És responsabilitat de l'alumne evitar el plagi en totes les seves formes. En el cas de detectar un plagi, independentment del seu abast, el lliurable en qüestió i tota l'activitat que en formi part passarà automàticament a tenir una nota de 0. A més a més, el professor comunicarà al Cap d'Estudis la situació per a que es prenguin les mesures aplicables en matèria de règim sancionador.

 

Bibliografia


Bàsica

Bucher, J. (2017). Storytelling for Virtual Reality: Methods and Principles for Crafting Immersive Narratives. London: Routledge. 

Fictum, C. (2016). VR UX: Learn VR UX, Storytelling & Design. Seattle: Createspace Independent. *

Jerald, J. (2015). The VR Book: Human-Centered Design for Virtual Reality. San Francisco: Morgan & Claypool Publishers-ACM . *

McCaffrey, M. (2017). Unreal Engine VR Cookbook: Developing Virtual Reality with UE4 . Boston: Addison-Wesley Educational Publishers Inc. *