Informació general


Idiomes d'impartició


  • Català
  • Castellano

Descripció


L’assignatura de Farmacologia té com a finalitat d’iniciar els estudiants de segon curs del grau d’infermeria en el coneixement i l’ús d’estratègies farmacològiques per al tractament de pacients.

Es pretén que l’alumne conegui els conceptes i principis generals essencials pel tractament farmacològic de les malalties més freqüents en la població. L’alumne ha de conèixer els efectes beneficiosos i perjudicials dels fàrmacs, el seu mecanisme d’acció, el risc d’interacció amb altres fàrmacs i aliments, el seu ús en cas d’intoxicacions i les seves principals indicacions i contraindicacions.

Resultats d'aprenentatge


Resultats d'aprenentatge

RA 17. Identificar les diferents famílies farmacològiques així com les seves indicacions, contraindicacions, els cuidats infermers implícits.
RA 18. Calcular i administrar els dosatges de fàrmacs prescrits.
RA 19. Interpretar els efectes farmacològics beneficiosos i adversos produïts per l'administració dels diferents fàrmacs, i respondre adequadament a ells.
RA 20. Comunicar errors i efectes adversos.
RA 21. Respectar els principis ètics que garanteixin les necessitats seguretat, qualitat i legalitat.

 

 

 

 

 

 

Metodologia de treball


Metodologies docents

MD1. Sessions de classes expositives
MD2. Seminaris
MD3. Treball en grup
MD6. Tutories presencials en grup o individuals
MD11. Treball autònom

 

 

 

 

 

 

Continguts


Farmacologia general

Introducció a l’assignatura. Principis bàsics de farmacologia

Origen i composició dels medicaments

Investigació i desenvolupament de nous fàrmacs. Assajos pre-clínics, clínics i farmacovigilància

Formes medicamentoses d’ús habitual

Vies d’administració de fàrmacs

Farmacocinètica: dinàmica de l’absorció, distribució, metabolisme i eliminació dels fàrmacs

Farmacodinàmica: mecanismes moleculars de l’acció dels fàrmacs

            Respostes individuals als fàrmacs. Farmacogenètica

            Reaccions adverses als fàrmacs. Al·lèrgies i intoleràncies, efectes tòxics

            Interaccions entre fàrmacs i entre fàrmacs i aliments

Farmacologia Endocrina

Control de la glicèmia: Insulina i hipoglucemiants

Tiroides i fàrmacs antitiroïdals

Farmacologia de l’aparell respiratori

Broncodilatadors

Antitussígens, mucolítics i expectorants

Farmacologia cardiovascular i renal

Antihipertensius

Farmacologia de la insuficiència cardíaca.

Antiarrítmics

Farmacologia de l’aparell digestiu

Antiàcids i antiemètics

Fàrmacs pels trastorns de la motilitat gàstrica

Farmacoteràpia de malalties intestinals inflamatòries

Antiinflamatoris

Analgèsics, antipirètics, antiinflamatoris no esteroïdals

Opiacis

Antiinfecciosos

Antibiòtics

Antifúngics

Antivírics i antiretrovirals

Neurofarmacologia

Sistema nerviós autònom

            Colinèrgics i anticolinèrgics

            Adrenèrgics i antiadrenèrgics

Sistema nerviós central

            Neurotransmissió

            Antidepressius i ansiolítics

            Antipsicòtics

            Opioides i analgèsics

            Antiepilèptics i anticonvulsionants

            Tractament de malalties neurodegeneratives

            Hipnòtics i sedants

 

Farmacologia de la hipercolesterolèmia

Tractament de la hipercolesterolèmia i l’aterosclerosi

Sistema hematopoètic

Anticoagulants, fibrinolítics i antiplaquetaris

Factors de creixement hematopoètics i antianèmics

Tractaments davant d’intoxicacions

Seminaris:

Consistiran en 5 sessions de dues hores de durada en la qual es treballaran de manera aplicada els diferents conceptes apresos durant les classes magistrals.

Caldrà entregar la resolució d’aquests segons els grups de treball preestablerts a l’inici de cada sessió.

Activitats d'aprenentatge


 

Activitats formatives

Tipologia Activitat

ECTS

HORES

AF1. Classe magistral

1,2

30

AF5. Seminaris

0

0

AF6. Treballs en grup

0,2

4

AF7.Treball individual

0,2

4

AF9. Estudi personal

2,4

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema d'avaluació


L’avaluació de l’assignatura és continuada, a través de diferents eines per valorar les diferents competències necessàries per superar la matèria.

L’avaluació de les competències es farà mitjançant diferents activitats:

 

Sistemes d'avaluació

Sistema d’avaluació

Ponderació màxima

SE1. Examen (PEM i preguntes curtes) 

60%

SE2. Treballs individuals

20%

SE3. Treballs en grup

20%

 

 

 

 

 

 

Cal obtenir com a mínim una qualificació de 5 en l’examen individual com a condició indispensable per a superar l’assignatura.

L’avaluació a la recuperació consistirà en una prova combinada de preguntes d’elecció múltiple i preguntes curtes similar a l’examen final.

Segons estableix l’article 5 del Real Decreto 1125/2003, els resultats obtinguts per l’alumne es qualificaran en funció de l’escala numèrica de 0 a 10, amb la corresponent qualificació qualitativa: suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor.

Activitat avaluadora en període de recuperació

Ponderació

Examen final individual: PEM i preguntes curtes

60%

Es mantindrà la nota obtinguda tant de la part de seminaris com de la part dels qüestionaris a l’hora de calcular la nota final en cas d'obtenir una nota superior a 5 punts sobre 10.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no s'hi podrà optar a la recuperació.

 

Bibliografia


Bàsica

Castells Molina S, Hernández Pérez M. Farmacología en Enfermería. 3ª edición. Elsevier, 2012.

Lorenzo P, Moreno A, Lizasoain I, Leza JC, Moro MA, Portolés A. Velázquez: Farmacología básica y clínica. 18ª edición. Médica Panamericana, 2008.

Rang HP, Dale MM, Ritter JM, Flower RJ, Henderson G. Farmacología. 7ª edición. Elsevier.


Complementària

Armijo JA, Mediavilla A. Farmacología humana. 6ª edición, Elsevier Masson, 2014.

Somoza B, Cano MV, Guerra PE. Farmacología en enfermería. Casos clínicos. Panamericana, 2012.