Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


L’assignatura de Física I pertany a la matèria bàsica de Física dels graus en enginyeria industrial. S'aprenen mètodes i teories que seran necessaris en assignatures posteriors. S'aprèn també a resoldre problemes amb iniciativa, a comunicar i transmetre coneixement, i a realitzar mesures i càlculs.

Resultats d'aprenentatge


A nivell general, aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a què pertany:

 • Entendre i utilitzar les lleis bàsiques de la mecànica.
 • Determinar l'estat d'equilibri d'un sòlid.
 • Comprendre els principis bàsics de l'electrostàtica.
 • Resoldre circuits de corrent continu.
 • Mesurar els valors de les magnituds elèctriques en un circuit de corrent continu.

A un nivell més concret, en acabar l’assignatura l’estudiant ha de ser capaç de:

 • RA1. Entendre i utilitzar les lleis bàsiques de la mecànica.
 • RA2. Comprendre els principis bàsics que regeixen l'equilibri mecànic en sòlids rígids i aplicar-los en problemes tècnics senzills.
 • RA3. Comprendre els principis bàsics de l'electromagnetisme. Analitzar els camps elèctrics i magnètics i aplicar-los a la resolució de circuits elèctrics.
 • RA4. Entendre i utilitzar els coneixements bàsics de la termodinàmica.
 • RA5. Prendre mesures experimentals.
 • RA6. Analitzar i discutir de manera crítica els resultats obtinguts.
 • RA7. Resoldre problemes relacionats amb els conceptes bàsics.

Metodologia de treball


L'assignatura combina classes presencials a l'aula en grup gran i classes pràctiques al laboratori en grup petit.

A l'aula s'aniran alternant l'exposició dels conceptes teòrics, la resolució d'exercicis i exemples d'aplicació per part del professor, i ocasionalment, la resolució col·laborativa i exposició a la pissarra d'algun exercici per part dels estudiants.

Al laboratori els estudiants, en grups de dos o tres, realitzaran experiments relacionats amb els continguts de l'assignatura.

Els estudiants hauran de dedicar un temps addicional, no presencial, a la resolució d'exercicis, elaboració d'informes de les pràctiques de laboratori i preparació de les proves escrites.

Continguts


  1. Introducció

Descripció

Repàs dels conceptes bàsics de cinemàtica, vectors posició, velocitat i acceleració.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 2. Dinàmica de la partícula

Descripció

Forces fonamentals a la natura.

Lleis de Newton.

Diagrames de forces.

Moment d'una força.

Forces distribuïdes.

Estàtica de la partícula i del sòlid.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 3. Treball, energia i potència

Descripció

Treball.

Potència i rendiment.

Energia cinètica.

Conservació de l'energia mecànica.

Estabilitat de l'equilibri.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Primera prova parcial.

 

 4. Dinàmica dels sistemes de partícules i del sòlid rígid

Descripció

Sistemes de partícules. Centre de masses.

Quantitat de moviment i energia.

Conservació del moment angular.

Moment d'inèrcia.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Segona prova parcial.

 

5. Oscil·lacions i ones

Descripció

Llei de Hooke. Oscil·lador harmònic simple.

Equacions cinemàtiques i dinàmiques.

Oscil·lador harmònic esmorteït.

Ones mecàniques. Equació d'ona.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Segona prova parcial.

 

 6. Termodinàmica

Descripció

Temperatura.

Teoria cinètica dels gasos.

Calor.

Principis de la termodinàmica.

Activitats vinculades

Resolució d'exercicis.

Segona prova parcial.

 

Activitats d'aprenentatge


1. Pràctiques de laboratori

Descripció general

Mesures i observació de diversos experiments al laboratori de Física.

Material de suport

Guions de les pràctiques proporcionats pel professor.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Càlculs previs quan sigui necessari.

Informe de cada pràctica amb els resultats de les mesures i les conclusions de l'estudiant.

La qualificació de les pràctiques representarà un 25% de la nota del curs.

Objectius específics

Realitzar càlculs teòrics i prendre diverses mesures per a la seva comprovació experimental.

Tractar les mesures experimentals: càlcul d'errors i interpretació de les representacions gràfiques. Extreure conclusions de les mateixes.

 

2. Resolució d'exercicis

Descripció general

Caldrà resoldre alguns dels exercicis proposats.

Material de suport

Col·lecció d'exercicis.

Apunts, llibres i altre material de suport.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Generalment aquests exercicis s’hauran de resoldre fora de l’aula. Algun d’ells serà resolt pels estudiants dins de l’aula, de forma col·laborativa en grups de dos o tres estudiants, i exposat a la pissarra.

Aquesta activitat no contribuirà directament a la nota del curs. Tanmateix, la seva realització serà molt útil per a la preparació de les proves escrites.

Objectius específics

Resoldre exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura.

 

3. Primera prova parcial

Descripció general

Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la primera meitat del curs.

Material de suport

Enunciat de la prova.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Resolució de la prova.

La qualificació representarà el 37.5% de la nota del curs.

Objectius específics

Resoldre exercicis i explicar conceptes teòrics corresponents a la primera meitat de l'assignatura.

 

4. Segona prova parcial

Descripció general

Prova escrita d'avaluació dels continguts desenvolupats a la segona meitat del curs.

Material de suport

Enunciat de la prova.

Lliurable i vincles amb l’avaluació

Resolució de la prova.

La qualificació representarà el 37.5% de la nota del curs.   

Objectius específics

Resoldre exercicis i explicar conceptes teòrics corresponents a la segona meitat de l'assignatura.

Sistema d'avaluació


La qualificació final serà la mitjana ponderada de les qualificacions de les activitats avaluables:

Primera prova parcial: 37.5%

Segona prova parcial: 37.5%

Pràctiques de laboratori: 25%

Examen de recuperació: 75%

Hi haurà una primera prova parcial a meitat de curs i una segona prova parcial a final de curs.

Per als estudiants que no superin l’avaluació durant el curs, es mantindrà el 25% de la qualificació de pràctiques, i es farà un examen de recuperació global que valdrà el 75% de la nota.

L’examen de recuperació podrà servir per a aprovar l’assignatura amb un 5 de nota final, però no per a obtenir una nota superior a 5.

Bibliografia


Bàsica

Albert Monté, Carles Paul, Joan Fàbregas. Apunts de Física 1. ESUP Tecnocampus.

Albert Monté, Carles Paul, Joan Fàbregas. Pràctiques de Física 1. ESUP Tecnocampus.

Tipler, Mosca. Física per a la Ciència i la Tecnologia. Reverté.


Complementària

Bauer, Westfall. Física para ingeniería y ciencias. McGraw Hill.

García, Núñez, Sebastián. Iniciació a la Matemàtica Universitària. Thomson.

Hayt, Kemmerly. Análisis de Circuitos en Ingeniería. McGraw Hill.

Riley, Sturgles. Ingeniería mecánica. Estática. Reverté.

Sears, Zemansky. Física Universitària. Pearson.

Serway, Jewet. Física para ciencias e ingenierías. Thomson.