Informació general


 • Tipus d'assignatura: Bàsica
 • Coordinador: Enric Sesa Nogueras
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català

Descripció


Es tracta d'un curs de Física amb el propòsit de familiaritzar els estudiants amb els conceptes i principis físics relacionats amb les tecnologies de la informació i comunicació.

Resultats d'aprenentatge


Els resultats d'aprenentatge especifiquen la mesura concreta de les competències treballades.

Aquesta assignatura contribueix als següents resultats d'aprenentatge especificats per a la matèria a la qual pertany:

 • RA1: Conèixer els conceptes de física directament relacionats amb el funcionament dels ordinadors i perifèrics, és a dir, els principis bàsics de l'electromagnetisme, l'òptica i la física quàntica, que expliquen el funcionament de monitors, impressores, memòries magnètiques i òptiques, circuits electrònics i fibres òptiques, entre d'altres.
 • RA2: Conèixer i entendre les propietats bàsiques dels nombres reals i de les funcions (fonamentalment les propietats operatives i les funcions elementals).
 • RA3: Conèixer i saber aplicar els conceptes i resultats principals del càlcul diferencial i integral (en les seves aplicacions a la física).
 • RA4: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada a les qüestions formulades i redactar texts de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical. Estructurar correctament el contingut d’un informe tècnic. Seleccionar materials rellevants per preparar un tema i sintetitzar el seu contingut. Respondre adequadament quan se li formulin preguntes.

Addicionalment, l'assignatura valora també els següents resultats d'aprenentatge que no estan presents en la matèria a la qual pertany:

 • RA5: Descriure i calcular el camp elèctric i el potencial creat per distribucions estàtiques de càrrega (puntuals i contínues simètriques), tant en el buit com en presència de conductors i dielèctrics perfectes.
 • RA6: Descriure i calcular el camp magnètic creat per corrents de càrrega estacionaris (lineals i volumètrics simètrics), tant en el buit com en presència de materials magnètics perfectes. Descriure el comportament dels materials ferromagnètics.
 • RA7: Descriure els fonaments de la física quàntica, el moviment de càrregues elèctriques en conductors i semiconductors i el seu ús en díodes.
 • RA8: Descriure i calcular corrents induïts en circuits elementals. Enunciar les equacions de Maxwell i descriure i calcular els camps d’una ona electromagnètica (plana o esfèrica) i la potència transmesa, tant en el buit com en medis materials perfectes.
 • RA9: Descriure les lleis de Kirchoff. Resoldre circuits elèctrics, aplicant el mètode de malles, en corrent continu i en corrent altern. Realitzar mesures amb multímetres i l’oscil·loscopi.
 • RA10: Planificar i realitzar el treball en grup amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat.

Metodologia de treball


Les classes seran magistrals (desenvolupament de la teoria i exemples pràctics) i participatives (preguntes conceptuals, resolució guiada d'exercicis i exposició d'exercicis per part dels estudiants). En grup reduït es desenvoluparan les sessions pràctiques i la teoria de circuits. 

Continguts


 1. Electroestàtica
  1. Repàs de mecànica
  2. Camp elèctric
  3. Potencial elèctric i energia
  4. Conductors i condensadors
  5. Dielèctrics
 2. Electrocinètica i magnetoestàtica
  1. Llei d’Ohm
  2. Semiconductors. Díode
  3. Força magnètica
  4. Camp magnètic
  5. Materials magnètics
 3. Electromagnetisme
  1. Inducció
  2. Equacions de Maxwell
  3. Ones electromagnètiques
 4. Teoria de circuits
  1. Lleis de Kirchoff
  2. Càrrega i descàrrega del condensador
  3. Elements dels circuits de corrent altern
  4. Circuit de corrent altern

Activitats d'aprenentatge


Classe magistral: desenvolupament de la teoria i exemples pràctics.
Classe participativa: instrucció col·laborativa amb preguntes conceptuals i resolució d'exercicis guiats pel professor (recullen evidències d'aprenentatge de tots els resultats esperats, com a guia d'autoavaluació de l'estudiant i de la seva participació activa a classe).
Resolució i presentació d'exercicis en grup: resolució i exposició d'exercicis per part dels estudiants (recullen evidències de tots els resultats esperats, especialment els RA4 i RA10).
Sessions de laboratori: utilització d'instrumental per a la teoria de circuits (recullen evidències dels resultats RA1, RA4, RA9 i RA10 bàsicament).
Treball d'aplicació: descripció del funcionament d'ordinadors i perifèrics (on es valoren els resultats d'aprenentatge RA1, RA4 i RA10 bàsicament).
Exercicis d'avaluació, quatre exercicis, un per tema, que recullen evidències d'aprenentatge generals (RA1, RA2, RA3 i RA4), i més específiques tal com s'indica a continuació:
Tema 1: RA5
Tema 2: RA6 i RA7
Tema 3: RA8
Tema 4: RA9

 

Sistema d'avaluació


60% Exercicis d’avaluació, recuperable en cas de suspendre l'assignatura

15% Activitats pràctiques de mesures elèctriques en circuits, no recuperables

10% Resolució i presentació d'exercicis en grup, no recuperables

10% Treball sobre les aplicacions de la física a ordinadors i perifèrics, no recuperables

5% Participació activa a classe, recuperable a través dels exercicis d’avaluació

Bibliografia


Bàsica

Serway Raymond A., Jewett John W. Jr. (2005) Física para ciencias e ingenierías. 6 ed. Thomson.


Complementària

Tipler P.A., Mosca, Gene. (2009)  Física para la Ciencia y la Tecnología. Volumen 2. 5 ed. Reverté