Informació general


Idiomes d'impartició


  • Castellano
  • Català

Descripció


Aquesra assignatura està bàsicament destinada a aquells/es alumnes que volen desenvolupar el seu treball professional en l’àmbit de la fotografia de reportatge i en aquells que volen desenvolupar un TFG centrat en la fotografia en general.

Es vol aprofundir en la utilització de la imatge fotogràfica documental en la representació dels problemes socials, polítics, econòmics i culturals de la nostra societat. 

En aquesta assignatura ens centrarem al fotoreportatge.

Resultats d'aprenentatge


En acabar l'assignatura l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

RA1 Presentar la fotografia como una eina de mediació que permet apropar-se a la realitat de les comunitats, persones i contextos socials.

RA2 Generar conciència social com a denúncia o testimoni d'una realitat oculta mitjançant la fotografia.

RA3 Reflexionar sobre la utilització de la imatge fotogràfica documental a la representació dels problemes socials, polítics, econòmics i culturals de la nostra societat.

RA4 Conèixer de forma bàsica la evolució històrica i el pensament que ha anat generant la fotografia documental.

RA5 Planificar, disenyar i realitzar un documental fotogràfic.

 

També ha de ser capaç de:

RAC1 Construir un projecte documental, poder diferenciar entre diferents formats i estils de fotografia documental. 

Metodologia de treball


Les sessions es divideixen en sessions teòriques (grup gran, 2h setmanals) i sessions pràctiques (grups reduïts, 2h setmanals). 

A les sessions de teoria es recurrirà a les següents metodologies:

  • sessions basades en l'explicació del professor
  • seminaris
  • càpsules de vídeo

A les sessions de pràctica es recurrirà a les següents metodologies:

  • debats i forums
  • tutories de seguiment

Els projectes es realitzaran de forma individual (Activitat 1 i Examen) i per parelles (Activitat 2 i -amb participació a classe- Activitat 3), segons els requeriments de lliurament explicats a classe. 

 

Continguts


1. Autoria i estils en la fotografia documental americana. 

La fotografia de carrer americana. 
Fotografia i conflicte. 
Vivian Mayer.
Robert Frank.
William Klein.
James Natchwey.

2. La construcció d'un projecte de fotografia documental. 

Documentació i desenvolupament d'un projecte documental.
The Americans (Robert Frank).
Tècniques fotogràfiques i estils en els projectes documentals.
Retoc i ètica en la fotografia documental.

3. Fotografia documental de corresponsals i enviats: el context cultural aliè.

La fotografia en contextos culturals aliens: corresponsalies, enviats especials, documentals.
El fotògraf de New York Times a Àfrica.
El fotògraf de New York Times a Orient Mitjà.
Les agències fotogràfiques: BJP, New Yorker, Magnum, etc. 
La fotografia en el context informatiu: diaris i revistes. 

4. Fotografia documental a l'Estat espanyol. 

Panorama i estils fotogràfics: la societat a través de la imatge fotogràfica.
Ramon Massats, Joan Colom, Xavier Miserachs, Cristina Garcia Rodero, Alberto García-Alix.
La fotografia en el context editorial: el llibre de fotògraf i les exposicions. 

Activitats d'aprenentatge


Activitat 1. Fotografia documental i intimitat

Descripció general: Desenvolupament d'un projecte personal sobre intimitat i fotografia documental. 
Material de suport: Documental Finding Vivian Mayer
Lliurable i vincles amb l'avaluació: Desenvolupament i entrega d'un projecte de fotografia documental sobre la intimitat. 
Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de tenir més habilitats per narrar amb fotografia, explicar i insinuar sentiments fent servir la fotografia com a forma d'expressió. 

Aquesta activitat es vincula amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA5, RAC1.

Activitat 2. Documentem l'entorn del Tecnocampus

Descripció general: Amb tots els estudiants de classe, es construirà un projecte/reportatge on es documentarà l'entorn de la universitat. S'haurà de pensar en equip i decidir entre tothom com es construirà aquest relat. Hi haurà estudiants que es fixin més en el retrat, altres en el paisatge, altres que facin punts de vista més artístics... La idea és que al final es pugui construir un relat sobre què és el Tecnocampus al 2020.
Objectius específics: En finalitzar l'activitat l'estudiant ha de ser capaç de fotografiar des dels sentits i les emocions, deixant de banda l'aspecte més tècnic o perfeccionista de la fotografia, per centrar-se exclusivament en les emocions.

Aquesta activitat es vincula amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA5, RAC1.

Sortida i taller a la fundació Foto Colectania

Sortida i visita a la fundació Foto Colectania, on visitarem de la mà de Pep Fontdemora la fundació. Podrem revisar l'arxiu de llibres de fotografia i farem una de les classes a l'exterior, al costat de la Fundació. 

Aquesta activitat es vincula amb els resultats d'aprenentatge RA3, RA4.

Activitat 3. Documentem la classe

2 estudiants tindran la responsabilitat de documentar cadascuna de les classes que es faran, amb un set de fotos polaroid, i amb només 10 fotos hauran d'explicar fotogràficament què es fa a cada sessió. La idea és que aquesta documentació visual es pugui penjar per veure les evolucions de l'assignatura.

Aquesta activitat es vincula amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA5.

Examen

Es farà a final de curs un examen que comprendrà els diversos continguts treballats al llarg de l'assignatura.

Aquesta activitat es vincula amb els resultats d'aprenentatge RA1, RA2, RA3, RA4, RA5, RAC1.

Sistema d'avaluació


Activitat 1 (individual): 30% de l'assignatura.

Activitat 2 (grupal): 30% de l'assignatura. 

Activitat 3 (participació a les activitats de classe): 10% de l'assignatura. 

Examen final: 30% de l'assignatura.

 

Normes per a l'avaluació

No s'admet cap treball entregat fora de termini.

A la part pràctica, una nota per sota de 4 no farà mitja. En el cas de l'examen final, es necessari obtenir una nota mínima d'un 5 perquè faci mitja.

No hi ha recuperació per la part pràctica de l'assignatura.

La recuperació de la part de teoria consistirà en un examen. Només notes de 5 o superiors permetran que aquesta part pugui fer mitja amb la nota obtinguda a la pràctica (sempre i quan la nota de la pràctica sigui igual o superior a 4).

Bibliografia


Bàsica

- Kenneth Kobré. Fotoperiodismo: el manual del reportero gráfico. Ediciones Omega 2004.

- Joan Fontcuberta. El beso de Judas. Fotografía y Verdad. Editorial Gustavo Gili 2012.

- Susan Sontag. Sobre la fotografía. Debolsillo 2010.

- Pepe Baeza. Por una función crítica de la fotografía de prensa. Editorial Gustavo Gili 2007.

Bibliografia : veure Foto Documental 1