Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Alex Araujo Batlle
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 6
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


 • Estudi de l'organització de les empresa d'allotjament
 • Anàlisi dels diferents departaments d'una empresa d'allotjament per a una bona organització
 • Estudi de les normatives per a la legalització d'una empresa d'allotjament

NOTA: Aquesta assignatura disposa de recursos metodològics i digitals per fer possible la seva continuïtat en modalitat no presencial en el cas de ser necessari per motius relacionats amb la Covid-19. D’aquesta forma s’assegurarà l’assoliment dels mateixos coneixements i competències que s’especifiquen en aquest pla docent. El Tecnocampus posarà a l’abast del professorat i l’alumnat les eines digitals necessàries per poder dur a terme l’assignatura, així com guies i recomanacions que facilitin l’adaptació a la modalitat no presencial.

Resultats d'aprenentatge


 • Definir estratègies turístiques, polítiques i objectius de cada departament segons les seves funcions i instruccions dins d'un allotjament turístic.
 • Conèixer i aplicar el procediment operatiu de tots els departaments d'un allotjament turístic

Metodologia de treball


- Classes de tipus magistral i treballs en grup

- Durant les sessions es treballa amb exemples reals de tot el que es va explicant.

- Es demana a l'estudiant que cerqui notícies que puguin influir en el turisme i s'analitzen les seves conseqüències.

-Projecte d'un hotel seguin les pautes donades durant les sessions.

Continguts


 1. L'hoste, Comensal o Visitant.
 2. Normativa / Classificacions Hotelera.
 3. La Direcció: Característiques, protocol, fidelització,polítiques i objectius, organigrames.
 4. Gestió: PMS - TIC's - Business Intelligence- Big Data, Innovació, fires, producte, sistemes, ratis, comercialització, segmentació, processos.
 5.  Els preus: Costos, Màrqueting, Impostos, canals de distribució, contractes, tarifes. Revenue Management -PMS
 6. RRHH- Recursos Humans: Client intern, motivació, reunions departamentals, formació, funcions.
 7. La Recepció: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades. TIC's.
 8. Recepció. Back Office: Comercial, TTOO - contractes, Reserves, objectius i polítiques, gestió de grups, gestió passants, planning. TIC's
 9. Recepció. Front Office: Check in / out, fitxes, funcions i instruccions, registres i controls, consergeria. TIC's
 10. Pisos i Bugaderia: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades. TIC's
 11. Menjars i Begudes  I. Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, coneixement del material i serveis, normes, recopilació de dades. TIC's
 12. Menjar i Begudes II.Organització, protocol, instruccions, registres i controls. TIC's
 13. Magatzem i compres: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades. TIC's
 14. Manteniment: Organigrama, RRHH, objectius i polítiques, perfils, funcions, gestió del departament, normes, recopilació de dades.TIC's
 15. Pautes del treball

Activitats d'aprenentatge


 1. Treball fi d'assignatura "Projecte i organització d'un hotel".Es valorarà:
  1. El treball en equip
  2. El conjunt del projecte segons les pautes donades a les sessions.(organització general de l'hotel segons categoria, organització dels departaments del organigrama)
  3. Exposició oral del treball ( dues sessions)
  4. Adaptació de les informacions donades ,durant les sessions, a l'hotel del treball.
 2. Pràctiques ( treballs individuals, comentaris de text, puntualitat, assistència a conferències, etc)

Sistema d'avaluació


40%  Treball de fi d'assignatura "Projecte i organització d'un hotel"

10% Participació a l'aula

50% Examen final

Cal aprovar l'examen final per comptabilitzar el percentatge del treball i les pràctiques

Recuperació. En el cas que un estudiant hagi suspès l'examen final podrà anar a la recuperació. Només es recuperarà l'examen mantenint-se els percentatges esmenats sobre la nota final.

Bibliografia


Bàsica

Blasco, Albert i Vives, Roser. (2014). "Fundamentos de la gestión de alojamiento y restauración". Editorial Síntesis SA. Madrid

Grönroos Christian.(1994) "Marketing y Gestión de Servicios". Editorial Diaz de Santos

Horovitz,Jackes.(2000)."Los siete secretos del servicio al cliente".Pearson Ediciones. Madrid

Martin Rojo Inmacualda.(2009)."Dirección y gestión de empresas en el sector turístico".Editorial Piramide. Madrid. 4ªedición.

OMT.(1999)."Código ético mundial para el turismo". Organización Mundial del turismo.

Pérez Fernández de Velasco, José Antonio.(2012)."Gestión por procesos".ESIC Editorial.Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Talón Pilar,Gonzalez Lydia, Segovia Mónica.(2012)."Yield Revenue Management en el sector hotelero. Delta Publicaciones. Madrid


Complementària

De Urbina,José A.(1990)."El arte de invitar.Suprotocolo".Consejo Superior de Relaciones Públicas de España.

Gatell, Jesús.(1994)."Hotel, Hotel Marketing". Editorial Ciencias de la Dirección. Madrid

Huete Luis María.(2008)."Servicio & Beneficios".Ediciones Deusto. Barcelona.

Kaplan,R. y Norton,D. (2011). "Mapas estratégicos.Convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles.Ediciones Gestión 2000. Barcelona

Laborda, José Luis.(2000)."Congresos, convenciones e incentivos". OTAC.

Muñoz, Andres. (2005) "Logística y Turismo". Editorial Diaz de Santos

R.Nieven,Paul.(2003)."El cuadro de mando integral paso a paso".Gestión2000. Barcelona