Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Competències que es treballen


Bàsica

 • CB4_Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic, tant especialitzat com no especialitzat


General

 • CG10_Protegir la salut i el benestar de les persones, familia o grups atesos, garantint la seva seguretat

 • CG9_Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de comportaments preventius i terapèutics

 • CG11_Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per la salut

 • CG7_Comprendre sense prejudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents, assegurant el respecte a les seves opinions, creències i valors, garantitzant el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional

 • CG17_Realitzar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de salut, que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuitat assistencial

 • CG18_Conèixer les estratègies per pendre les mesures de confortabilitat i atenció de simptomes, adreçades al pacient i familia, en l'aplicació de cures palitatives que contribueixin a alleugerir la situació de malalts avançats i terminals


Específica

 • CE8_Identificar les respostes psicosocials de les persones davant de diferents situacions de salut (en particular, la malaltia i el patiment), seleccionant les accions adequades per a proporcionar ajut en les mateixes. Establir una relació empàtica i respectuosa amb el pacient i la familia, segons la situació de la persona, problema de salut i etapa de desenvolupament. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients, families i grups socials, així com l'expressió de les seves preocupacions i interessos

Descripció


Gestió de les emocions és una assignatura optativa de tercer curs del grau d’infermeria.

Les emocions i els sentiments són de gran importància per entendre la conducta humana. Les emocions són les que ens permeten adaptar-nos i donar resposta a l'entorn en el qual ens trobem. Actualment sabem que els sentiments poden afavorir o agilitar el raonament, millorar la comunicació o facilitar la interacció social. Malgrat això, encara ens trobem amb dificultats a l'hora de gestionar-les d'una forma satisfactòria.

Al llarg de l’assignatura es treballarà perquè el futur/a infermer/a sigui capaç identificar i ser conscients de  les seves pròpies emocions per gestionar-les de forma adequada en funció de les exigències de la situació, així com comprendre i reconèixer les emocions dels altres.

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d'aprenentatges esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

 1. Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 2. Identificar les emocions dels altres.
 3. Desenvolupar una major competència emocional i social.
 4. Prendre consciencia dels factors que afecten el benestar subjectiu

Metodologia de treball


 

MD1. Sesiones de clases expositivas

MD2. Seminarios

 

MD4. Trabajo individual

 

MD5. Presentaciones de temas por parte de los alumnos

MD6. Tutorías presenciales en grupo o individuales

MD7. Tutorías no presenciales

MD11. Trabajo autónomo

 

 

Continguts


TEMARI DE L'ASSIGNATURA:

TEMA 1. LES EMOCIONS I ELS SENTIMENTS

TEMA 2. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

TEMA 3. LA CONSCIÈNCIA EMOCIONAL

TEMA 4. LES EMOCIONS BÀSIQUES:  POR, RÀBIA, TRISTESA, ALEGRIA

TEMA 5. COMPETÈNCIA SOCIAL (ASSERTIVITAT I EMPATIA).

TEMA 6. LES EMOCIONS DEL PACIENT

TEMA 7. LES EINES PER LA GESTIÓ EMOCIONAL

TEMA 8. AUTOCUIDADO: MINDFULNESS I COMPASIÓ

 

SEMINARIS, ACTIVITATS, TALLERS:

Seminari 1. Autoconsciència emocional

Seminari 2. Habilitats de comunicació

Seminari 4. Actitud empàtica i assertivitat (informació als menors i familiars)

Seminari 5. Les emocions i la mort

 

Activitats d'aprenentatge


La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els crèdits assignats a cada una de les activitats i les competències que en elles es treballen. A través d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne/a a classe, el treball interactiu amb la resta de companys/es, així com un aprenentatge autònoma fora d'ella.

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

Sessions Plenàries

1,8

Classes magistrals, dirigides al debat i aclariment de continguts

G1, G2, G3, P9, P11, P12, G29

Seminaris

2,2

Treballs en grup. Activitats d'aprenentatge cooperatiu. Dinàmiques de grup. Activitats vivencials. Role-playing

G11, G12, G13, G29, G19, P9, P11, E12

Estudi i treball autònom

1

Preparació d’exercicis i seminaris. Estudi dels continguts treballats a l’assignatura. Elaboració d’un diari personal

G1, G2, G3, G11, G26,

Sistema d'avaluació


L'assignatura es teòrica-vivencial.

Hi haurà un treball de recuperació que s’entregarà al mes de gener i es guardaran les notes de seminaris, treballs per fer mitja amb el treball de recuperació. La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació serà un Aprovat.

En el cas de suspendre hauran de cursar l'assignatura al següent any però no es guardarà cap nota.

La falta d'assistència no justificada a més de dos classes comportarà el suspens en l'assignatura.

Recordeu que un NP (no presentat) no pot anar a recuperació, només tenen l'opció els que estan suspesos.

L’avaluació de les competències es distribuirà de la següent manera:

Activitat que s’avalua

Percentatge de la nota

Competències avaluades

Elaboració d’un diari personal, treballs individuals i grupals

50%

G1, G2, G3, G19, G29

Qüestionari on-line

20%

G1, G2, G3, G19, G26, G29

Assistència i participació

30%

G1, G11, G12, G13, G19, P9, P11, E12

Bibliografia


Bàsica

Bimbela, J. (2006). Cuidando al profesional de la salud. Habilidades emocionales y de comunicación. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública

Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós.

Levy, N. (2006). La sabiduría de las emociones. Barcelona: DeBolsillo.

 


Complementària

 

 

Belmonte Martínez, C. (2007). Emociones y Cerebro. Revista de la Real Academia de

Ciencias Exactas, 1, 101. Accés disponible en: http://www.rac.es/ficheros/doc/00472.pdf

 

 

Conangla, M. M., i Soler, J. (2002). Ecología emocional. Barcelona: Amat.

 

 

Greenberg, L. (2000). Emociones una guía interna. Bilbao: Descleé de Brower.

 

 

Ibarrola, B. (2003). Cuentos para sentir. Educar los sentimientos. Madrid: SM.

 

Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10,

61-82. Accés disponible en: http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/10-03.pdf

Antoni, M. y Zentner, J. (2014) Las cuatro emociones básicas.Barcelona: Herder