Informació general


 • Tipus d'assignatura: Optativa
 • Coordinador: Carolina Chabrera Sanz
 • Trimestre: 1
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Català, Castellà i Anglès

Descripció


Gestió de les emocions és una assignatura optativa de tercer curs del grau d’infermeria.

Les emocions i els sentiments són de gran importància per entendre la conducta humana. Les emocions són les que ens permeten adaptar-nos i donar resposta a l'entorn en el qual ens trobem. Actualment sabem que els sentiments poden afavorir o agilitar el raonament, millorar la comunicació o facilitar la interacció social. Malgrat això, encara ens trobem amb dificultats a l'hora de gestionar-les d'una forma satisfactòria.

Al llarg de l’assignatura es treballarà perquè el futur/a infermer/a sigui capaç identificar i ser conscients de  les seves pròpies emocions per gestionar-les de forma adequada en funció de les exigències de la situació, així com comprendre i reconèixer les emocions dels altres.

Resultats d'aprenentatge


Respecte als resultats d'aprenentatges esperats, l'estudiant al final de la matèria haurà de:

 1. Adquirir un millor coneixement de les pròpies emocions.
 2. Identificar les emocions dels altres.
 3. Desenvolupar una major competència emocional i social.
 4. Prendre consciencia dels factors que afecten el benestar subjectiu

Metodologia de treball


 

MD1. Sesions de classes expositives

MD2. Seminaris

 

MD4. Treball individual

 

MD5. Presentacions de temes per part dels alumnes

MD6. Tutories presencials en grup o individuals

MD7. Tutories no presencials

MD11. Treball autònom

 

 

Continguts


CLASSES PLENÀRIES

TEMA 1. LES EMOCIONS I ELS SENTIMENTS

TEMA 2. LA INTEL·LIGÈNCIA EMOCIONAL

TEMA 3. LA CONSCIÈNCIA EMOCIONAL.

TEMA 4. LA REGULACIÓ EMOCIONAL

TEMA 5. LA COMPETÈNCIA SOCIAL

TEMA 6. ALTERACIONS EMOCIONALS

TEMA 7. AUTOGESTIÓ EMOCIONAL

TEMA 8. HABILITATS DE MOTIVACIÓ PEL CANVI

TEMA 9. CUIDAR-NOS PER CUIDAR

 

SEMINARIS:

Seminari 1. Autoconsciència emocional

Seminari 2. Activant emocions positives 

Seminari 3. Habilitats emocionals

Seminari 4 Comunicació no violenta

Seminari 5.  Les pèrdues i el procés de dol

Seminari 6. Aspectes psicològics del dolor

 

 

Activitats d'aprenentatge


La següent taula inclou les activitats formatives i la metodologia que seran utilitzades, incloent els crèdits assignats a cada una de les activitats i les competències que en elles es treballen. A través d'aquestes activitats s'intenta promoure la participació de l'alumne/a a classe, el treball interactiu amb la resta de companys/es, així com un aprenentatge autònoma fora d'ella.

Activitat

ECTS

Metodologia

Competències

Plenàries

1,8

Classes magistrals, dirigides al debat i aclariment de continguts

G1, G2, G3, P9, P11, P12, G29

Seminaris

2,2

Treballs en grup. Activitats d'aprenentatge cooperatiu. Dinàmiques de grup. Activitats vivencials. Role-playing

G11, G12, G13, G29, G19, P9, P11, E12

Estudi i treball autònom

1

Preparació d’exercicis i seminaris. Estudi dels continguts treballats a l’assignatura. Elaboració d’un diari personal

G1, G2, G3, G11, G26,

Sistema d'avaluació


L’avaluació de les competències es distribuirà de la següent manera:

 

Activitat que s’avalua

Percentatge de la nota

Competències avaluades

 

Elaboració d’un blog personal sobre l’assignatura

 

70%

G1, G2, G3, G19, G29

 

Qüestionari on-line

 

10%

G1, G2, G3, G19, G26, G29

 

Assistència i participació als seminaris o tallers.

 

20%

G1, G11, G12, G13, G19, P9, P11, E12

 

La falta d'assistència a dos o més seminaris comportarà el suspens en l'assignatura.

D'acord amb la normativa vigent, només es pot optar a la recuperació, si s'ha suspès l'assignatura. Si la qualificació és de No presentat/da, no es podrà optar a la recuperació.

L'única part que serà susceptible de recuperar serà el BLOG. Hi haurà un treball de recuperació. La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació serà un Aprovat.

En el cas de suspendre hauran de cursar l'assignatura al següent any però no es guardarà cap nota.

Bibliografia


Bàsica

Bimbela, J. (2006). Cuidando al profesional de la salud. Habilidades emocionales y de comunicación. Granada: Escuela Andaluza de Salud Pública

Goleman, D. (1996). Inteligencia Emocional. Barcelona: Kairós.

Levy, N. (2006). La sabiduría de las emociones. Barcelona: DeBolsillo.

 


Complementària

 

 

Belmonte Martínez, C. (2007). Emociones y Cerebro. Revista de la Real Academia de

Ciencias Exactas, 1, 101. Accés disponible en: http://www.rac.es/ficheros/doc/00472.pdf

 

 

Conangla, M. M., i Soler, J. (2002). Ecología emocional. Barcelona: Amat.

 

 

Greenberg, L. (2000). Emociones una guía interna. Bilbao: Descleé de Brower.

 

 

Ibarrola, B. (2003). Cuentos para sentir. Educar los sentimientos. Madrid: SM.

 

Bisquerra, R. y Pérez, N. (2007). Las competencias emocionales. Educación XXI, 10,

61-82. Accés disponible en: http://www.uned.es/educacionXX1/pdfs/10-03.pdf

Antoni, M. y Zentner, J. (2014) Las cuatro emociones básicas.Barcelona: Herder