Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Competències que es treballen


Comú

 • CIN1_Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seva fiabilitat, segureta i qualitat, segons els principis ètics i la legislació i normativa vigent

   

 • CIN2_Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en tots els àmbits, liderant la seva posada en marxa i la seva millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social

   

 • CIN3_Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de software

   

 • CIN4_Capacitat per elaborar el plec de condicions tècniques d'una instalació informàtica que compleixi els estàndards i normatives vigents

   

 • CIN18_Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica  en els àmbits nacional europeus i internacional

   


Bàsica

 • B3_Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi), per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de caire social, científica o ètica

   


Transversal

 • T1_Que els estudiants coneixin un tercer idioma, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit, d'acord amb les necessitats que tindran les graduades i els graduats a cada titulació

   


Específica

 • EIS1_Capacitat per a desenvolupar, mantenir i avaluar serveis i sistemes software que satisfacin tots els requisits de l'usuari i que es comportin de forma fiable i eficient, siguin assequibles de desenvolupar i mantenir i compleixin normes de qualitat, aplicant les teories, principis, mètodes i pràctiques de l'enginyeria del software

   

 • EIS2_Capacitat per a valorar les necessitats del client i especificar els requisits software per a satisfer aquestes necessitats, reconciliant objectius en conflicte, mitjançant la cerca de compromisos acceptables, dins de les limitacions derivades del cost, del temps, de l'existència de sistemes ja desenvolupats i de les pròpies organitzacions

   

 • EIS3_Capacitat per donar solució a problemes d'integració en funció de les estratègies, estàndards i tecnologia disponibles

   

 • EIS4_Capacitat d'identificar i analitzar problemes i dissenyar, desenvolupar, implementar, verificar i documentar solucions software sobre la base d'un coneixement adequat de les teories, models i tècniques actuals

   

 • EIS5_Capacitat d'identificar, avaluar i gestionar els riscos potencials associats que es puguin presentar

   

 • EIS6_Capacitat per a dissenyar solucions apropiades en un o més dominis d'aplicació, utilitzant mètodes de l'enginyeria del software que integren aspectes ètics, socials, legals i econòmics

   

 • ESI1_Capacitat per integrar solucions de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions i processos empresarials per a satisfer les necessitats d'informació de les organitzacions, permetent arribar als seus objectius de forma efectiva i eficient, aconseguint així avantatges competitives

   

 • ESI2_Capacitat per determinar els requisits dels sistemes d'informació i comunicació d'una organització, atenent a aspectes de seguretat i compliment de la normativa i legislació vigent

   

 • ESI3_Capacitat per participar activament en l'especificació, disseny, implementació i manteniment dels sistemes d'informació i comunicació

   

 • ES14_Capacitat per comprendre i aplicar els principis i pràctiques de les organitzacions, de manera que puguin exercir com a enllaç entre les comunitats tècniques i de gestió d'una organització i participar activament en la formació dels usuaris

   

 • ESI5_Capacitat per comprendre i aplicar els principis de l'avaluació de riscos i aplicar-los correctament en l'elaboració i execució de plans d'actuació

   

 • ES16_Capacitat per comprendre i aplicar els principis i les tècniques de gestió de la qualitat i de la innovació tecnològica en les organitzacions

   

Descripció


En finalitzar l'assignatura l'estudiant ha de ser capaç d'explicar els aspectes gerencials relacionats amb la gestió de departaments de sistemes d'informació i ser en disposició d'assumir responsabilitats concretes i sota supervisió.
L'estudiant a de ser capaç d'nalitzar un procés de negoci i a partir d'aquest inferir tots els aspectes que un sistema d'informació ha de cobrir  per tal que el esmentat procès funcioni correctament.
L'estudiant a de ser capaç de crear un pla de sistemes des de la bassant de sistemes d'informació dintre de l'organització.
L'estudiant ha de ser capaç de reconeixer la cadena de valor d'una empresa concreta, per tal d'adaptar els seus sisteme d'informació i donin la millor cobertura a la estratègia de la organització
 

Resultats d'aprenentatge


En finalitzar el curs, l’estudiant serà capaç de:

 • Explicar la gestió de la informació com recurs organitzatiu i com actiu clau i el seu rol com a eina per obtenir avantatges competitius.
 • Diferenciar les tècniques de gestió informàtica (pressupostària, econòmica, de recursos humans, d'adquisició de bens i serveis, de qualitat) avaluant llurs propòsits i aplicacions.
 • Descriure les diferents àrees de gestió d'un departament de SI.
 • Valorar la importància de la formació i la definició de la carrera professional.
 • Enumerar la legislació que regula el desenvolupament, ús i gestió dels SI.
 • Explicar la funció d'un CIO, CTO y DPO

Metodologia de treball


Les hores d'aprenentatge dirigit comprenen:

Classes teòriques en gran grup en les quals:

 • El professorat o els professionals convidats introdueixen els continguts de l'assignatura.
 • Es realitzen petites activitats docents que persegueixen que l'estudiant sigui un protagonista actiu en l'adquisició dels seus coneixements.

Pràctiques en equips petits de dues a quatre persones que tenen una part que es realitza al laboratori conduïdes o supervisades pel professorat i una part en la que l'equip ha de
funcionar autònom. Activitats dirigides de recerca sobre temes relacionats amb l'assignatura. Dins les hores d'aprenentatge autònom es consideren les hores per a preparar les classes teòriques, les hores per a estudiar i consolidar els coneixements adquirits, les hores per a preparar el treball de les pràctiques i, per últim, les hores que l'estudiant pot dedicar a augmentar i complementar els seus coneixements sobre la matèria.
 

Continguts


1. La gestió dels sistemes d'informació i les tecnologies de la informació (SI/TI) a l'empresa. El paper del Chief Information Officer i el Chief Technology Officer.
2. La planificació de SI.
3. Modelat, enginyeria i re-enginyeria de processos de negoci.
4. Tècniques de gestió de les TI.
5. Legislació. El paper del Data Protection Officer (DPO).
 

Activitats d'aprenentatge


Dinàmiques de classe per tal de descobrir els diferents reptes que proposa la gestió de sistemes d'informació.
Pràctiques de modelat de processos de negoci i d'ús d'eines de gestió empresarial
Estudis de casos de gestió de SI/TI
Examen final
 

Sistema d'avaluació


Sistema de qualificació (avaluació)
Pràctiques de modelat de processos de negoci i d'ús d'eines de gestió empresarial  (25%)
Estudis de casos de gestió de SI/TI (25%)
Examen final (50%)
Totes les notes són obligatòries. Cal una nota superior a 5,0 en cada activitat per a superar l’assignatura i poder fer la mitja.
Seguint la normativa general, la còpia en les activitats d’avaluació porta com a conseqüència l’avaluació amb una nota SUPENS(0) de tota l’assignatura.
 

Normes de realització de les activitats
A totes les activitats és obligada l'assistència per a ser avaluades. Les activitats són obligatòries. Les activitats no realitzades -o a les que no s'ha assistit- són avaluades com a 0.