Informació general


Idiomes d'impartició


 • Català

Algun document pot estar escrit en castellà i anglès

El sistema Amadeus es treballarà en català/castellà i anglès

Descripció


 • Estudi i anàlisi de tots els processos que intervenen en el cicle del negoci dels viatges.
 • Anàlisi de les estructures empresarals i les seves formes de gestió.
 • Creació de productes de viatges amb la fixació de preus i desenvolupament del pressupost.
 • Gestió de reserves aèries a través del sistema Amadeus

Resultats d'aprenentatge


 • Analitzar i avaluar les funcions de les agències de viatge en la intermediació i venda dels diferents tipus de serveis turístics
 • Dissenyar un viatge en funció dels factors que s'estableixin i calcular el corresponent pressupost
 • Gestionar una reserva aèria a través d'un GDS

Metodologia de treball


Sessions teòriques: classes magistrals i participació dels/les alumnes en debats

Aprenentatge autònom: Resolució d'exercicis i problemes, amb l'ajut de tutories no presencials

Aplicació informàtica pràctica de l'Amadeus

Es recomana portar ordinador portàtil a classe per poder treballar els casos pràctics..

Continguts


MÒDUL I:

 1. La regulació de les Agències de Viatges
 2. L’estructura empresarial de les Agències de Viatges
 3. La gestió empresarial
 4. La intermediació turística
 5. Els viatges combinats: Concepte i tipologia de viatges combinats. Anàlisi dels serveis turístics i els seus preus. Elaboració i cotització de pressupostos. Determinació de preus.

MÒDUL II:

 1. GDS Amadeus: gestió de reserves aèries

 

Activitats d'aprenentatge


Sessions teòriques

El·laboració de casos pràctics

Xerrades de professionals del sector

Treballs en grup

Sistema d'avaluació


L'assignatura es divideix en dos MÒDULS:

 • MÒDUL I: S'impartirà un total de 4 crèdits (40 hores) i tindrà un pes del 60% del total de l'assignatura.

Aquest 60% es distribueix amb:

- Examen final. tindrà un pes del 40% de la nota del MÒDUL I. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL I haurà de ser de 5. 

- Casos pràctics: tindran un pes del 10%  de la nota del MÒDUL I

- Assistència i actitud: tindrà un pes del 10% de la nota del MÒDUL I (80% d'assistència a les sessions)

 

 • MÒDUL II: S'impartirà un total de 2 crèdits (20 hores) i tindrà un pes del 40% del total de l'assignatura

Aquest 40% es distribueix amb:

- Examen final. tindrà un pes del 30% de la nota del MÒDUL II. La nota mínima a assolir per fer la mitjana del MÒDUL II haurà de ser de 5. 

- Assistència i actitud: tindrà un pes del 10% de la nota del MÒDUL II (80% d'assistència a les sessions)

En l'examen final d'aquest MÒDUL II, si l'alumne/a el supera com a mínim amb un 5, obtindrà un certificat d'Amadeus.

 

Per aprovar l'assignatura s'ha d'obtenir una nota global igual o superior a 5 de cada MÒDUL

Per poder accedir a la recuperació és necessari haver-se presentat a la prova final

En cas de que un/a estudiant s’hagi de presentar a la recuperació, ho farà només d’aquells Mòduls que tingui suspesos

 

Bibliografia


Bàsica

BLASCO PERIS, Albert .(2002): La empresa y el producto turístico. Editorial Síntesis Madrid (En procés una segona edició)

 


Complementària

OLLER, Jordi (1994): Contabilidad de costes para las agencias de viajes, hoteles y campings. Editorial Síntesis. Madrid