Informació general


 • Tipus d'assignatura: Obligatòria
 • Coordinador: Carme Rosell Moreno
 • Trimestre: 2
 • Crèdits: 5
 • Professorat:

Idiomes d'impartició


 • Català
 • Castellano

Descripció


L’assignatura de Gestió i Innovació en Infermeria es cursa el tercer curs del grau d'Infermeria
dins de la categoria d’obligatòries. S’hi treballen els conceptes bàsics sobre administració,
planificació i organització dels serveis de salut.
També es descriuen i analitzen les bases legals del sistema sanitari espanyol i català, així com
els aspectes de finançament, la despesa sanitària, l’eficiència, la qualitat, la cobertura i l’equitat.
Aquesta visió s’ampliarà amb l'estudi d’altres sistemes sanitaris a escala internacional.
No pot faltar en aquesta assignatura la innovació i la gamificació, que formen part tant del
contingut curricular com de les possibilitats que ofereixen en la pràctica assistencial.
En aquesta assignatura es treballa també la importància dels conceptes de qualitat i seguretat,
el coneixement de diferents models i dissenys, així com les seves repercussions en la pràctica.

Resultats d'aprenentatge


RA 10. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva.
RA 24. Aplicar los protocolos de detección y tratamiento a las mujeres sometidas a situaciones de violencia.
RA 31. Aplicar el proceso enfermero, desde planteamientos reflexivos, sistémicos e integradores de la práctica del cuidar.
RA 32. Planificar y prestar cuidados orientados a los resultados en salud, considerando la evidencia científica, las guías de práctica clínica y evaluando su impacto.
RA 35. Comprender los principios éticos que regulan la práctica del cuidado y conocer los valores profesionales regulados en el código ético de enfermería.
RA 39. Establecer una relación terapéutica empática y respetuosa con las personas y familiares.
RA 40. Utilizar estrategias y habilidades que permitan una comunicación efectiva con pacientes y familias.
RA 48. Conocer el marco legal y ético de aplicación de estas estrategias terapéuticas además del rol enfermero.
RA 49. Reconocer el marco de referencia, conceptos y perspectivas de la gestión clínica de los Cuidados en el marco de la gestión clínica en general.
RA 50. Reconocer y utilizar los conceptos propios de la gestión clínica y de gestión de la calidad en el ámbito de cuidados.
RA 51. Diseñar propuestas de mejora de la calidad asistencial.
RA 52. Analizar  la aplicación del proceso de toma de decisiones en un entorno de gestión de cuidados en situación de laboratorio.
RA 53. Identificar las estrategias de liderazgo de equipos de salud. 
RA 54. Aplicar el proceso de gestión de conflictos en equipos de salud. 
RA 55. Conocer los elementos básicos de la financiación sanitaria y sociosanitaria.

Metodologia de treball


 • Sessions de classes expositives

 • Seminari

 • Treball en grup

 • Simulació

 • Treball autònom

Continguts


 • TIC i salut/infermeria

  • Sistemes d’informació. Sistemes d’informació: components i estructura. Subsistemes. Sistemes de recuperació de la informació.

  • Sistemes d’informació hospitalaris i d’atenció primària.

  • La història clínica electrònica (HCE): models, estructura i organització. Integració, interoperabilitat. Condicions d’ús. Maneig de plans de cures en infermeria.

  • La salut digital com a innovació en les cures.

  • Gamificació.

 

 • Gestió en infermeria

  • Marc conceptual de la gestió. Concepte de gestió.

  • La gestió de l’assistència sanitària.

  • Gestió de RH i materials.

  • Gestió de les cures, gestió infermera: equip directiu.

  • Models de gestió.

  • Innovació infermera.

 

 • La gestió de la qualitat assistencial

  • Models de gestió de la qualitat.

  • L’avaluació i la millora contínua de la qualitat.

  • Disseny de propostes per la millora de la qualitat.

 

 • Moviment internacional de la seguretat del pacient

  • Justificació, estudis i projectes.

  • Els factors humans en l’atenció sanitària.

  • L’anàlisi i aprenentatge de l’error.

  • Cultura de seguretat en l’entorn sanitari.

 

 • Polítiques de seguretat del pacient i de les organitzacions sanitàries

  • Estàndards de qualitat i segu

Activitats d'aprenentatge


Tipología Actividad ECTS HORAS
AF1. Clase magistral 1,75 43,75
AF2. Tutorías presenciales 0,8 20
AF5. Seminarios 0 0
AF6. Trabajo en grupo 0 0
AF7. Trabajo individual 0,2 5

Sistema d'avaluació


 

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003  

 

SE1. Examen 40%
SE3. Trabajos en grupo 40%
SE4. Participación en aula 10%

Bibliografia


Bàsica

Infermera Virtual. http://www.infermeravirtual.com/esp

Marrier A, Gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Madrid: Elsevier, 2009

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. http://www.mscbs.gob.es/

Revista Gestión Clínica y Sanitaria.http://www.iiss.es/gcs/

Servei Català de la Salut. http://catsalut.gencat.cat/es/inici/

TIC Salut Social. https://ticsalutsocial.cat/es/

Tesela. Revisa de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. http://www.index-f.com/tesela/ts24/sumario.php