Informació general


Idiomes d'impartició


 • Castellano
 • Català

Descripció


L’assignatura de Gestió i Innovació en Infermeria es cursa el tercer curs del grau d'Infermeria dins de la categoria d’obligatòries.

S’hi treballen els conceptes bàsics sobre administració, planificació i organització dels serveis de salut.
També es descriuen i analitzen les bases legals del sistema sanitari espanyol i català, així com els aspectes de finançament, la despesa sanitària, l’eficiència, la qualitat, la cobertura i l’equitat.
Aquesta visió s’ampliarà amb l'estudi d’altres sistemes sanitaris a escala internacional. No pot faltar en aquesta assignatura la innovació i la gamificació, que formen part tant del
contingut curricular com de les possibilitats que ofereixen en la pràctica assistencial.
En aquesta assignatura es treballa també la importància dels conceptes de qualitat i seguretat, el coneixement de diferents models i dissenys, així com les seves repercussions en la pràctica.

Resultats d'aprenentatge


RA 10. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva.
RA 24. Aplicar els protocols de detecció i tractament a les dones sotmeses a situacions de violència.
RA 31. Aplicar el procés infermer, des de plantejaments reflexius, sistèmics i integradors de la pràctica de l'cuidar.
RA 32. Planificar i prestar cures orientats als resultats en salut, considerant l'evidència científica, les guies de pràctica clínica i avaluant el seu impacte.
RA 35. Comprendre els principis ètics que regulen la pràctica de la cura i conèixer els valors professionals regulats en el codi ètic d'infermeria.
RA 39. Establir una relació terapèutica empàtica i respectuosa amb les persones i familiars.
RA 40. Utilitzar estratègies i habilitats que permetin una comunicació efectiva amb pacients i famílies.
RA 48. Conèixer el marc legal i ètic d'aplicació d'aquestes estratègies terapèutiques més del rol infermer.
RA 49. Reconèixer el marc de referència, conceptes i perspectives de la gestió clínica de les Cures en el marc de la gestió clínica en general.
RA 50. Reconèixer i utilitzar els conceptes propis de la gestió clínica i de gestió de la qualitat en l'àmbit de cures.
RA 51. Dissenyar propostes de millora de la qualitat assistencial.
RA 52. Analitzar l'aplicació de el procés de presa de decisions en un entorn de gestió de cures en situació de laboratori.
RA 53. Identificar les estratègies de lideratge d'equips de salut.
RA 54. Aplicar el procés de gestió de conflictes en equips de salut.
RA 55. Conèixer els elements bàsics del finançament sanitari i sociosanitària.

Metodologia de treball


​​​​​​Les metodologies docents emprades en l'assignatura son:

Sessions de classes expositives

 • Seminari

 • Treball en grup

 • Simulació

 • Treball autònom

Continguts


 

 • Marc conceptual de la gestió. Models organizatius
 • La gestió de l'assitència sanitària
 • Models de gestió. Gestió del talent. Equip directiu, El lideratge.
 • Gestió de RRHH i materials
 • Gestió de les cures infermeres
 • Sistemes d'informació: components i estructura. Subsistemes. Sistemes d'informació hospitalaris i d'atenció primària.
 • La història clínica electrònica (HCE): models, estructura i organització. Integració, interoperabilitat. Condicions d'ús.
 • Maneig de plans de cures en infermeria.
 • La salut digital com innovació en el cuidado.Gamificació.
 • Models de gestió de la qualitat.. Estàndards de qualitat i seguretat
 • Rols avançats en infermeria
 • L'avaluació i la millora contínua de la qualitat.
 • Disseny de propostes per a la millora de la qualitat.
 • Cultura de seguretat en l'entorn sanitario.Análisis i aprenentatge de l'error.
 • Polítiques de seguretat de l'pacient i de les organitzacions sanitàries
 • Calidad asistencial en los cuidados enfermeros
 •  Infermera de pràctica avançada. IPA

Activitats d'aprenentatge


Activitats formatives  Tipologia  d'activitat ECTS  
AF1. Classe magistral 1,75  
AF2. Tutories presencials 0,8  
AF7. Treball individual 0,2  
AF9. Estudi personal 2,25  

Sistema d'avaluació


Sistema d’avaluació

Qualificacions

Ponderació

Competències avaluades

SE1. Examen

40%

CB5 CB1 CB3 CE16

SE3. Treball en grup

30%

CG3 CG12 CG15 CE22 CE23

SE8. Seguiment individual:

 • Treball en grup: (10%)
 • Tutories presencials: Simulació (5%)

15%

CB5 CB3

SE4. Participació a l’aula (Simulació)

15%

CG15 CG14 CG12

 

S’utilitza el sistema de qualificació quantitativa (de 0 a 10) i qualitativa (suspens, aprovat, notable, excel·lent, matrícula d’honor) segons RD 1125/2003  

Recuperació: Serà necessari obtenir la  qualificació mínima de 5 tant en l'examen com en l'avaluació continuada,  per superar l’assignatura

En cas de suspendre l’assignatura per no superar l’examen, l’estudiant realitzarà un altra examen de les mateixes característiques que el realitzat en la convocatòria ordinària

En cas de suspendre l’assignatura per no superar el treball grupal, l’estudiant realitzarà un treball de característiques semblants al de la primera convocatòria, en funció de les indicacions del docent.

Bibliografia


Bàsica

Infermera Virtual. http://www.infermeravirtual.com/esp

Marrier A, Gestión y dirección de enfermería. 8a ed. Madrid: Elsevier, 2009

Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. http://www.mscbs.gob.es/

Revista Gestión Clínica y Sanitaria.http://www.iiss.es/gcs/

Servei Català de la Salut. http://catsalut.gencat.cat/es/inici/

TIC Salut Social. https://ticsalutsocial.cat/es/

Tesela. Revisa de la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería. http://www.index-f.com/tesela/ts24/sumario.php